I dag leverer Attac sitt høringsinnspill til hva Stortinget skal gjøre med Oljefondet. Vi krever at arbeidet mot skatteparadis blir med i de etiske retningslinjene til Oljefondet, og vi krever at Oljefondet flytter eiendomsselskapet sitt ut av Luxembourg.

Ordforklaring
SPU = Statens pensjonsfond utland (altså Oljefondet)
NBIM = Norges Bank Investment Managment. De som forvalter Oljefondet på vegne av Finansdepartementet.

Skjermbilde fra Oljefondets nettsider, NBIM.no
Skjermbilde fra Oljefondets nettsider, NBIM.no

 

Attacs innspill til behandling av Stortingsmelding 23 2015-16: Forvaltning av Statens pensjonsfond 2015

Attac vil takke for muligheten til å komme med innspill til Finanskomiteens behandling av stortingsmeldingen Forvaltning av Statens pensjonsfond 2015. Attac har bidratt til og skrevet under på ForUMs innspill i samarbeid med våre 50 medlemsorganisasjoner. Dette innspillet står Attac Norge for som enkeltorganisasjon.

Attacs enkeltinnspill retter seg mot SPUs tilknytning til skatteparadis.

Omfanget av skatteparadis utgjør en fare for et velfungerende finansmarked. Plasseringer i skatteparadis er ikke bare ressurser som er gjemt unna den åpne økonomien. Mens man får inntrykk dette er en plassering av kapital for å skjule den for den hvite delen av økonomien, er skatteparadis skadelig i et langt større omfang. Pengestrømmene som blir kanalisert gjennom skatteparadis er i høyeste grad en del av den offisielle økonomien, og er ikke adskilt fra den. Dette gjelder særlig hvitvasking av penger til bruk til både legal og illegal virksomhet. Men det gjelder også skatteparadisenes rolle som gjennomstrømmingsområder i selskapers interne struktur.

NBIMs eiendomsselskap NBIM S.á r.l. er lokalisert i Luxembourg. Å investere i land som Luxembourg bidrar til å forsterke Luxembourg som et offshore finanssentrum. Opplysningene fra Panama-lekkasjen viser den utstrakte rollen landet har. Skatteparadisene kan skade finansmarkedenes funksjon, og skaper et uforutsigbart og lite gjennomsiktig marked som er skadelig for fondets langsiktige avkastning.

NBIM bidrar til å legitimere og opprettholde Luxembourgs posisjon som EUs ledende skatteparadis og vil over tid gjøre skade på velfungerende markeder og bærekraftig utvikling.

Merknad
Komiteen ber regjeringen etablere etiske retningslinjer som vektlegger skatteparadisenes skade på finansmarkedene og skatteregimer i hele verden. Skaden skatteparadisene påfører nasjonale skatteregimer skal vurderes som en del av de negative eksterne virkningene en investering kan ha på andre.

NBIM har langt større handlingsrom som heleier av sine datterselskap enn som deleier i andre selskap de investerer i. NBIM kan som heleier av sitt eiendomsselskap NBIM S.á r.l. dermed gjøre viktige grep for å bremse skatteparadisenes posisjon i den globale økonomien. Å trekke eiendomsselsakapet til NBIM ut av Luxembourg vil være et viktig tiltak. Å skatte der virksomheten finner sted og verdiene skapes er et sentralt prinsipp i et hvert skattesystem. Norge og SPU bør ikke ha en praksis som undergraver dette prinsippet.

Fondets langsiktige horisont (s. 16) og store betydning på internasjonale finansmarkeder (s. 17) burde tale for at de bruker sin innflytelse til å fremme en utvikling mot mer bærekraftige markeder, med gjennomsiktighet og gode reguleringer. Dette vil være i tråd med SPUs investeringsstrategi.

Merknad

Komiteen ber Finansdepartementet om å trekke NBIM S.á r.l. ut av Luxembourg og etablere selskapet i land der selskapet investerer, slik at NBIM S.á r.l. skatter til det landet de har virksomhet.

Avslutningsvis vil Attac gjenta og understreke den gode tilbakemeldingen ForUM gir på SPUs arbeid for mer åpenhet, utviklingen av et forventningsdokument for menneskerettigheter og revisjon av forventningsdokumentene for barn, vann og klima, og ser fram til oppfølgingen av dette arbeidet.

Attac vil også berømme arbeidet med å konkretisere hvordan OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal gjelder for finanssektoren. På sikt mener Attac at veilederen og retningslinjene som vil gjelde for finanssektoren blir bindende for NBIM.

 

 

Med vennlig hilsen

Petter Slaatrem Titland /s/
Leder i Attac Norge

Petter Slaatrem Titland