Svart logo

Arbeidsplan for Attac 2018-2019

×Arbeidsplanen vedtas på landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken.

Vedtatt på Attac Norges 17. ordinære landsmøte 4. mars 2018

Introduksjon

Arbeidsplanen inneholder Attac Norges prioriteringer og mål for året 2018-2019. Arbeidsplanen er delt inn i fire hovedtemaer, som vi skal prioritere; skatterettferdighet, handelspolitikk, finanspolitikk og rettferdig investeringer. Under hvert tema har vi satt opp våre mål basert på Attac Norges politikk. Tiltakene legger føringer for hvordan vi skal nå målene og hvordan vi skal arbeide for en mer rettferdig verden.

I perioden 2018- 2019 skal Attac Norge:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre hovedtemaer overfor Stortinget, media og opinionen generelt
 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om skattepolitikk og skatteparadis, handelsavtaler, finanspolitikk og investeringer
 • Være en organisasjon der aktivister kan engasjere seg gjennom arrangementer, aksjoner, lokallag, arbeidsgrupper og diskusjonsfora
 • Øke medlemstallet og arbeide for flere aktive lokallag og arbeidsgrupper
 • Bidra i den offentlige debatten og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet
 • Forbedre og videreutvikle nettsiden attac.no og bloggen
 • Utvikle nye eksempler på strukturell urettferdighet. Gode eksempler kan være gruveindustrien både i Norge og ellers i verden, boligpolitikken og boligmarkedet.
 • Undersøke sentrale norske bedrifters bidrag til å skape og opprettholde sosial ulikhet

 

DEL 1: Politikk

Skatterettferdighet

Mål

 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om skatteplanlegging, skatteunndragelse og skatteunngåelse gjennom skatteparadis
 • Løfte kunnskapsnivået i organisasjonen om skatteparadis
 • Sørge for at norske kommuner, institusjoner, organisasjoner og bedrifter blir bevisste på skatteetikk
 • Sørge for at land-for-land-rapporteringen i Norge blir skjerpet slik at den kan tjene sitt formål
 • Sørge for at Norge får et offentlig eierskapsregister over offentlige eiere
 • At det etableres en enhetlig skattlegging av selskaper som et realistisk politisk alternativ

Tiltak

 • Tillitsvalgte og aktivister skal få mulighet til å delta på aktuelle kurs, foredrag og konferanser som gir Attac ny kunnskap om skatteparadis og skattepolitikk
 • Tillitsvalgte skal drive direkte påvirkningsarbeid overfor stortingspolitikere for å påskynde land-for-land-rapportering og eierskapsregister som regjeringen trenerer.
 • Tillitsvalgte skal hjelpe aktivister å drive påvirkningsarbeid overfor folkevalgte og ledelse for institusjoner, organisasjoner og bedrifter for skatteetikk i innkjøp, og utarbeide politiske dokumenter som er til hjelp i dette arbeidet
 • Tillitsvalgte skal gjenreise skattegruppa som et naturlig sted å engasjere seg for de som vil få slutt på skatteparadisene
 • Tillitsvalgte skal skrive kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier og fremme nye og globale perspektiver i skattedebatten
 • Samarbeide med andre tenketanker og organisasjoner om skatteparadis og spille på hverandres styrker

 

Rettferdig handel

Mål

 • Vise sammenhengen mellom handelspolitikk og hverdagsliv for folk flest for å opprettholde engasjement om handelsavtaler
 • Utvikle konkret innhold til en ny generasjon rettferdig handel i en «folkets handelsavtale»
 • Vie mer oppmerksomhet til innholdet i handelsavtaler generelt enn enkeltavtaler der det er hensiktsmessig. Innholdet er viktigere enn avtalen. Handelsavtaler kan komme og gå, men innholdet i avtalene er mye det samme.
 • Gjøre handels og investeringsavtalen mellom Norge og Kina, og de andre avtalene som i tillegg blir forhandet gjennom EFTA, til et viktig innenrikspolitisk spørsmål
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Norge

Tiltak

 • Tillitsvalgte og aktivister skal delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået om handelspolitikken i Attac.
 • Prioritere møter i det internasjonale nettverket Our World Is Not For Sale
 • En tillitsvalgt skal engasjere seg i handelsgruppa for å bedre samarbeidet og motivasjonen blant aktivister i organisasjonen
 • Tillitsvalgte og andre skal skrive kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier og fremme nye og globale perspektiver i handelsdebatten
 • Involvere Internasjonalt Utvalg (IU) i nettverksarbeidet om handelspolitikk
 • Påvirke meningsmotstandere med hovedvekt på en åpen og rettferdig kultur i handelspolitikken gjennom møter med norske myndighetspersoner i Norge og på internasjonale møter
 • Følge opp interessen i fagbevegelsen om handelsavtaler som TiSA og TTIP.

Rettferdige investeringer

Mål

 • Gjøre FN-traktaten om menneskerettigheter og næringsliv til en kjent og legitim sak blant norske politikere og våre medlemmer, allierte og følgere.
 • Fornye engasjementet om private domstoler som ISDS og EUs nye Multinational Investment Court slik at disse initiativene stoppes
 • Løfte kunnskapsnivået på Stortinget og blant journalister om investeringspolitikk, næringspolitikk og menneskerettigheter

Tiltak

 • Bygge opp kompetansen i Attac om menneskerettigheter knyttet til investeringer
  [23.03.18: Formuleringen er redigert  fra «Bygge opp kompetansen om menneskerettigheter knyttet til investeringer i Attac»]
 • Være en pådriver i det politiske arbeidet med FN-traktaten i alliansen Forum for Utvikling og Miljø (ForUM).
 • Lage en kunnskapskampanje om investeringer med digitalt og trykt materiell
 • Lage et foredragsopplegg om menneskerettigheter, investeringer og næringsliv
 • Utvikle ny politikk for Oljefondets investeringer

Finansrettferdighet

Mål

 • Utvikle ny finanspolitikk
 • Arbeide for at finanspolitikk blir et viktig tema i den offentlig debatten i anledning 10-års markeringen for finanskrisen
 • Norge skal være en pådriver internasjonalt for en mer rettferdig finanspolitikk
 • Knytte sammen finanspolitikk og global ulikhet

Tiltak

 • Tillitsvalgte og aktivister skal delta på kurs som gir Attac ny kunnskap om finanspolitikk
 • Styret skal utarbeide uttalelser om ny finanspolitikk i Attac
 • Tillitsvalgte skal legge til rette for at aktivister har et sted å engasjere seg i finanspolitikk
 • Lage en pressepakke om Verdens Økonomiske Forum i Davos, januar 2019
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise at skattepolitikk, gjeldspolitikk og handelspolitikk etter finanskrisen kan bidra til å redusere ulikheten, ikke øke den
 • Følge arbeidet fra Change Finance Forum internasjonalt

Digital industripolitikk

Mål:

 • Bli en premissleverandør i debatter om demokrati, personvern, digitaløkonomi og teknologiutvikling.

Tiltak

 • Styret skal utarbeide nye uttalelser om de demokratiske utfordringene som følge av teknologisk utvikling og teknologi-gigantenes markedsmakt.
 • Hele organisasjonen skal inviteres med på å bygge opp kunnskap om demokrati, personvern, digitaløkonomi og teknologiutvikling.

Del 2 Organisasjonen

Lokallag, arbeidsgrupper og lokale aktivister

Mål

 • Alle som hører om Attac skal forstå at det er en aktivistisk og medlemsdrevet organisasjon, som er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse
 • Gjøre Attac-medlemskap til det naturlige steget for å engasjere seg for global rettferdighet og mot global ulikhet
 • Arbeidsgrupper og lokallagsmedlemmer skal få mulighet til å delta i og få større innflytelse i organisasjonen
 • Forbedre kommunikasjonen mellom styret og lokallagene og arbeidsgruppene
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal være en arena for medlemmer som ønsker å utforme Attacs politikk, påvirke organisasjonen og være en del av Attac.
 • Medlemmer og aktivister skal få mulighet til å delta mer aktivt over hele landet, også der det ikke er aktive lokallag.

Tiltak

 • Alle grupper skal ha besøk av en person fra styret minst en gang i året.
 • Fadderordningen i styret skal styrkes gjennom flere konkrete arbeidsoppgaver for fadderne og gjennom styrearbeidet i perioden.
 • Fadderordningen skal omfatte regioner som ikke har lokallag, og ledelsen skal jobbe for å finne enkeltpersoner å samarbeide med for å lage arrangementer over hele Norge.
 • Lokallagene og arbeidsgruppene skal få hjelp av tillitsvalgte til å verve flere medlemmer, og de tillitsvalgte skal høste erfaringer fra aktivister om verving
 • De tillitsvalgte skal tilby Attac-skolen som en aktivist-samling minst én gang i året for å samle aktivister fra hele landet til diskusjon og læring
 • Styret skal aktivt invitere lokallag til å sende representanter til minst et styremøte
 • Styret skal gjennomføre et gravekurs i løpet av perioden

 

Aktivitet

Mål

 • Aksjonisme er Attacs adelsmerke. Attac skal fortsette å være en kreativ kraft i det politiske landskapet.
 • Attac skal delta på viktige nasjonale debattarenaer.
 • Attac skal være en viktig alliansebygger mellom aktivistorganisasjoner og fagbevegelse.
 • Attac skal fortsette å levere tilgjengelige kvalitetsopplegg om våre kjernesaker og arbeidsmetoder.

Tiltak

 • Tillitsvalgte og aktivister skal utarbeide minst én aksjon i landsmøteperioden for å skape oppmerksomhet om våre kjernesaker
 • Tillitsvalgte skal i samarbeid med lokallag og arbeidsgrupper organisere minst én Attac-skole om aktivisme og praktisk organisering av aksjoner og arrangementer.
 • Attac skal markere 20-årsjubileet til den internasjonale Attac-bevegelsen i 2018
 • Tillitsvalgte skal legge til rette for at viktige arrangementer kan strømmes på nett og/eller filmes. Tillitsvalgte og aktivister skal tilbys opplæring, og få støtte fra sekretariatet i bruk av teknisk utstyr.
 • Tillitsvalgte skal lage et opplegg til Arendalsuka august 2018.Styret skal sette av tilstrekkelige midler i budsjettet til Arendalsuka.
 • Attac skal delta med egne arrangement på Globaliseringskonferansen 2018
 • Tillitsvalgte skal delta aktivt på internasjonale og europeiske nettverksmøter
 • Foredragsholdere skal ha verving som en sentral del av sine foredragsopplegg.
 • Tillitsvalgte skal alltid forsøke å verve nye ressurspersoner, støttepersoner eller medlemmer til Attac gjennom våre allierte.

Informasjonsarbeid

Mål

 • Attac skal være synlig i mediebildet nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Attacs nettside skal være en kunnskapsbase med oppdatert, lettfattelig og god informasjon om vår politikk
 • Attac skal bruke sosiale medier aktivt for å skape engasjement om våre saker og spre kunnskap
 • Attacs nyhetsbrev skal tilby oppdatert kunnskap om vår politikk og aktuelle saker
 • Trykt materiell fra Attac skal sørge for lett tilgjengelig informasjon om aktuelle saker og vår politikk

Tiltak

 • Ledelsen og sekretariatet skal planlegge medieutspill i henhold til en aktualitetsplan som blir utarbeidet hver måned.
 • Sentrale tillitsvalgte og aktivister skal tilbys medietrening, og få støtte fra sekretariatet i bruk av mediaverktøy
 • Lokallagene og arbeidsgruppene skal i samarbeid med tillitsvalgte bidra i lokalaviser med debattinnlegg.
 • Arrangere kurs og skriveverksted hvor medlemmene gis opplæring i å skrive gode kronikker og debattinnlegg.
 • Tillitsvalgte skal bidra til å oppdatere og videreutvikle nettsiden med relevant stoff der Attacs hovedprioriteringer for perioden kommer tydelig frem
 • Videreføre bloggen og aktivt rekruttere til bloggredaksjonen
 • Legge til rette for at aktivister og tillitsvalgte bidrar til bloggen og hente inn eksterne skribenter til bloggen
 • Styrke tillitsvalgtes og aktivisters kunnskap om bruk av sosiale medier, og bevisstgjøre organisasjonen på hvordan de kan bruke Attacs kanaler i sosiale medier for økt engasjement
 • Nyhetsbrev lages av sekretariatet og sendes månedlig til medlemmer og andre interesserte
 • Lage trykt materiell som hefter og løpesedler om vår politikk knyttet til aktuelle saker og gjøre dem tilgjengelig for aktivister, skoleelever og lærere

Økonomi

Mål

 • Ha en ryddig og forutsigbar økonomisk situasjon i organisasjonen, og ha en mer selvstendig økonomi som ikke er like avhengig av offentlige tilskudd.
 • Samarbeide med andre organisasjoner for å bedre rammevilkårene gjennom politisk påvirkning for endring av støtteordninger

Tiltak

 • Systematisk søke fagforbund og lignende kilder om økonomisk støtte
 • Øke andel betalende medlemmer gjennom ringerunder og SMS-påminnelser
 • Legge bedre til rette for månedlige innbetalinger for medlemmer