Etiske retningslinjer for Attac Norge

Attac Norges informasjonsarbeid i Norge handler om kontakt mellom mennesker. Vi deltar på arrangementer, samarbeider med en rekke organisasjoner og skolerer nye medlemmer. Dette arbeidet er basert på tillit og samarbeid.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer.

Disse retningslinjer gjelder for alle som er aktive i Attac Norge, enten vedkommende er ansatt, medlem eller frivillig i organisasjonen.

  1. Alle aktiviteter som utføres som medlem, tillitsvalgt eller ansatt i Attac Norge skal ligge innenfor rammene av Attac Norge vedtekter, eventuell arbeidsavtale, arbeidsreglement og særskilte retningslinjer som gjelder for ansatte i Attac Norge, samt norsk lov.
  2. Alle aktive, en tillitsvalgt eller ansatt i Attac Norge skal ikke på noen måte utnytte at han/hun kan være en overordnet, et forbilde eller en ressurs for andre, eller på noen måte bidra til at mennesker kan bli utnyttet økonomisk, følelsesmessig eller seksuelt.
  3. Med unntak av lønn til ansatte eller når det i spesielle tilfeller er avtalt vederlag, skal all aktivitet utføres uten personlig godtgjøring eller økonomisk eller materiell vinning. Eventuelle vederlag til den enkelte skal være godkjent av styret i Attac Norge.
  4. En representant for Attac Norge er organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre høflig og respektfullt. En representant for Attac Norge viser respekt for personers grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskeverd, og respekterer like rettigheter for alle kjønnsuttrykk, viser respekt for personer uavhengig av livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner uavhengig hvor representanten er. Det understrekes at dette også gjelder på sosiale media og i sammenhenger der ytringer identifiseres med Attac Norge.
  5. Enhver representant på offisiell reise eller andre oppdrag for Attac Norge, i så vel Norge som resten av verden, skal avstå fra å kjøpe eller ta imot seksuelle tjenester. Dette gjelder også på fritiden.
  6. Dersom man er på offisiell reise eller oppdrag utenlands for Attac Norge skal man som representant forholde seg til Attac Norges egne instrukser for det landet man reiser til, og lytte til erfarne tillitsvalgte eller medreisende.
  7. På tjenestereise skal det ikke nytes alkohol når personer under 18 år er tilstede. Det skal alltid tilbys rusfrie sosiale aktiviteter for medlemmer under 18 år.
  8. Opplysninger om medlemskap og aktivitet i Attac Norge er å regne som en sensitiv personopplysning og skal behandles deretter. Slike opplysninger skal ikke utleveres til tredjepart uten at det er avklart med den det gjelder, eller følger gjeldende retningslinjer for personvern i organisasjonen. Spesiell varsomhet rundt personopplysninger skal utvises i forbindelse med arbeidsgivere, politi og etterretningstjenester.
  9. Attac Norge vektlegger lik representasjon i alder, kjønnsuttrykk og bakgrunn i vårt arbeid.
  10. Attac Norge med jobber rettferdighet på alle plan. En representant for Attac Norge oppfordres til å aktivt søke rettferdighet der hvor urettferdighet rår, det være seg i sosiale og profesjonelle sammenhenger eller i samfunnet for øvrig.

Dersom du som aktiv i Attac opptrer i strid med disse retningslinjene, kan dette medføre sanksjoner i henhold til vedtektene til Attac Norge. Styreleder har ansvaret for å følge opp eventuelle brudd på retningslinjene.

Vedtatt av styret i Attac Norge, 13. august 2016 og av landsmøtet 2. mars 2019. Sist endret på Attac Norges landsmøte 2. mars 2019.