Etiske retningslinjer for Attac Norge

Tillitsvalgte og ansatte i Attac Norge må undertegne på at de skal følge de etiske retningslinjene. Brudd på retningslinjene kan føre til sanksjoner som bestemt i vedtektene.

Vedtatt av styret i Attac Norge, 13. august 2016:

Attac Norges informasjonsarbeid i Norge handler om kontakt mellom mennesker. Vi deltar på arrangementer, samarbeider med en rekke organisasjoner og skolerer nye medlemmer. Dette arbeidet er basert på tillit og samarbeid.

Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer. Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Attac Norge har et personlig ansvar for å følge disse retningslinjene på en god måte.

Disse retningslinjer gjelder for enhver som gjør oppdrag for Attac Norge, enten vedkommende er ansatt, medlem eller frivillig i organisasjonen.

  1. Alle tjenester som utføres som medlem, tillitsvalgt eller ansatt i Attac Norge skal ligge innenfor rammene av Attac Norge vedtekter, eventuell arbeidsavtale, arbeidsreglement og særskilte retningslinjer som gjelder for ansatte i Attac Norge, samt norsk lov.
  2. Et medlem, en tillitsvalgt eller ansatt i Attac Norge skal ikke på noen måte utnytte at han/hun kan være et forbilde eller en ressurs for andre, eller på noen måte bidra til at mennesker kan bli utnyttet økonomisk, følelsesmessig eller seksuelt. Tillitsforhold/relasjoner som er bygget gjennom tjeneste i Attac Norge er også i fremtiden dekket av disse etiske retningslinjer.
  3. Med unntak av avtalt vederlag, skal all tjeneste utføres uten personlig godtgjøring eller økonomisk eller materiell vinning. Eventuelle vederlag til den enkelte skal skje i forståelse med arbeidsutvalget i Attac Norge.
  4. En representant for Attac Norge er organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre høflig og respektfullt. En representant for Attac Norge viser respekt for personers grunnleggende menneskerettigheter, sosial rettferdighet og menneskeverd, og respekterer like rettigheter for alle kjønnsuttrykk, viser respekt for personer uavhengig av livssyn, seksuell orientering, skikker og vaner uavhengig hvor representanten er. Det understrekes at dette også gjelder på sosiale media og i sammenhenger der ytringer identifiseres med Attac Norge.
  5. Enhver representant på offisiell reise eller andre oppdrag for Attac Norge, i så vel Norge som resten av verden, skal avstå fra å kjøpe eller ta imot seksuelle tjenester. Dette gjelder også på fritiden.
  6. Dersom man er på prosjektreise for Attac Norge skal man som representant forholde seg til landets lover, Attac Norges egne instrukser for det landet man reiser til, og lytte til erfarne medarbeidere.
  7. På tjenestereise skal det ikke nytes alkohol når personer under 18 år er tilstede. Det skal alltid tilbys rusfrie sosiale aktiviteter for medlemmer under 18 år.
  8. Attac Norge vektlegger lik representasjon i alder, kjønnsuttrykk og bakgrunn i vårt arbeid.
  9. Attac Norge med jobber rettferdighet på alle plan. En representant for Attac Norge oppfordres til å aktivt søke rettferdighet der hvor urettferdighet rår, det være seg i sosiale og profesjonelle sammenhenger eller i samfunnet for øvrig.