Internasjonale finansinstitusjoner

De internasjonale finansinstitusjonene, ofte forkortet til IFI, er en samlebetegnelse på en rekke internasjonale institusjoner og omfatter Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene, som for eksempel Afrikabanken og Asiabanken. IMF og Verdensbanken kalles gjerne Bretton Woods-institusjonene, fordi avtalen som skulle regulere de internasjonale finansmarkedene etter krigen, ble inngått i 1944 etter langvarige forhandlinger i Bretton Woods i USA. Avtalen inkluderte opprettelse av Verdensbanken og IMF.

Formålet med Verdensbanken var at den skulle gjøre kapital tilgjengelig for investeringer i fattige land, mens IMF skulle overvåke verdensøkonomien for å sikre stabilitet.
Verdensbanken og regionalbankene finansierer, både gjennom lån og bistand, utviklings- og miljøtiltak i fattige land og i land som er i en overgangsfase (”transition economies”). IMFs rolle har tradisjonelt vært å gi kortsiktige lån for å avhjelpe valutasvingninger eller midlertidige problemer med betalingsbalansen. I de senere årene har også IMF begynt med langsiktige låneprogrammer til utviklingslandene, noe som har resultert i delvis overlapping med Verdensbanken og en debatt om hvem som bør gjøre hva. I tilknytning til finansieringen kommer institusjonene også med råd om hvordan lands politikk bør innrettes for å oppnå best utviklingseffekt av investeringene. Disse rådene er ofte omstridt, fordi det ikke er enighet om hvordan man best oppnår utvikling eller fattigdomsreduksjon, og fordi de har vært dårlig tilpasset virkeligheten i de enkelte landene. De er også omstridt fordi de i stor grad settes som betingelser eller vilkår (kondisjonalitet) for å få lån eller bistand. Dermed svekkes landenes mulighet til å velge sin egen utviklingspolitikk. Når det ikke er folk eller deres folkevalgte som bestemmer, oppstår et demokratisk problem. Det får også konsekvenser for hvem landets politiske ledelse står ansvarlige overfor: Det burde være befolkningen, men i praksis blir det de internasjonale giverne.

Del med flere!