Kapitalkontroll

Kapitalkontroll betegner tiltak som kontrollerer volum, sammensetningen eller plasseringen av internasjonale private kapitalstrømmer. Kapitalkontroll kan benyttes på innkommende og utgående kapitalstrømmer. Reguleringer på utgående eller innkommende kapitalstrømmer retter seg generelt mot spesifikke strømninger (som portefølje investeringer (PI)), basert på deres anslåtte risiko og vekstmuligheter. Kapitalkontroll kan være skattebasert eller kvantitativ. Krav om reserveskatt på visse typer investeringer er et eksempel på en skattebasert kontrollmekanisme. Kvantitativ kapitalkontroll inkluderer direkte forbud mot visse typer investeringer (utenlandske investorers oppkjøp av aksjer), restriksjoner eller kvoter, eller lisenskrav. Forsiktige innenlandske finansreguleringer er en annen type teknikk for kapitalstyring. Disse referer til politiske reguleringer av typen standarder for kapitaltilstrekkelighet, rapporteringskrav, eller begrensninger på evnen og vilkår for innenlandske finansinstitusjoners utlån av kapital til visse typer prosjekter.

Del med flere!