Vedtekter for Attac Norge

Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne

Forening for demokratisk regulering av finansmarkedene og folkelig mobilisering.

§1. NAVN

Organisasjonens navn er Attac Norge / Attac Noreg

§2. FORMÅL

Attac Norge bygger på de politiske grunnprinsippene og målene for den internasjonale Attac-bevegelsen.

Attac Norge sitt mål er å styrke den demokratiske styringa av samfunnet. Attac Norge er en selvstendig, antirasistisk organisasjon som, uavhengig av religion og partipolitikk, har som formål å samle og mobilisere en bred, folkelig og demokratisk bevegelse mot den makten finanskapitalen og multinasjonale selskaper utøver på bekostning av demokratiet, og de negative konsekvensene dette har politisk, økonomisk, sosialt, økologisk og kulturelt i Norge og resten av verden.

Attac Norges politiske målsetting og virksomhet er formulert i en egen plattform vedtatt av landsmøtet.

Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på.

Attac Norge vil arbeide for våre mål med ikkevoldelige midler.

§3. HOVEDKONTORET

Hovedkontoret for Attac Norge skal ligge i Oslo. Sekretariatet, ved organisasjonssekretær, skal sørge for den daglige driften av hovedkontoret.

Alle ansatte i Attac skal ha stillingsinstruks og arbeidsavtale.

§4. REGNSKAPSÅR

Regnskapsåret for Attac Norge følger kalenderåret.

§5 ENDRING AV PLATTFORM OG VEDTEKTER

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet.

§6. ORGANISASJON

§6.1 LOKAL ORGANISASJON

Attac Norge er en landsdekkende organisasjon.

Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer.

Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform.

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn skal være godkjent av Attac Norges styre. Initiativ kan forhåndsgodkjennes av arbeidsutvalget, men endelig avgjørelse tas av styret. Styret kan oppløse arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet.

Lokallag med egne vedtekter skal sende disse til styret for godkjenning. Styret kan vedta å nekte å registrere et lokallag dersom det finner at lokallagets vedtekter, plattform og/eller formål strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan ankes inn for landsmøtet. Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget.

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid. Arbeidsgrupper arbeider med politiske saker på landsomfattende eller internasjonalt nivå, skal godkjennes av styret.

§6.2 STYRET

Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 5 øvrige medlemmer av arbeidsutvalget, 9 øvrige styremedlemmer og 5 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Medlemmene velges for ett år med mulighet for gjenvalg.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke samtidig ha fast ansettelse i Attac.

Varamedlemmene til styret har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene

Møter i styret innkalles med foreløpig saksliste minst fire uker i forveien. Endelig saksliste ettersendes minst en uke før møtet. Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. Lokallagene og arbeidsgruppene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker som skal behandles av styret.

Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag og arbeidsgrupper kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter.

Styret skal møtes minst 4 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov eller ekstraordinært når ledelsen eller minst en fjerdedel av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav leder og/eller minst én av nestlederne, er til stede. Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med unntak av vedtak om eksklusjon av medlemmer, som krever to tredels flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

Styret skal:

 • velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer
 • velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer
 • ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar
 • overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet,
 • disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak,
 • nedsette eventuelle underkomitéer og utnevne medlemmer til fagrådet og det faglige utvalget
 • holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin virksomhet i internasjonale fora,
 • forberede og innkalle landsmøtet.

§6.3 ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget består av leder, første og andre nestleder og 5 øvrige medlemmer.

Landsmøtet velger ett eller flere medlemmer av styret som varamedlemmer til arbeidsutvalget i prioritert rekkefølge. Disse inntrer i arbeidsutvalget dersom medlemmer av dette søker og får innvilget permisjon. Ved fravær over lengre tid må medlemmer av arbeidsutvalget søke permisjon. Søknaden behandles av de resterende medlemmene av utvalget.

Arbeidsutvalget kommer sammen så ofte det finner det nødvendig.

Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av arbeidsutvalgets medlemmer, hvorav leder og/eller minst én av nestlederne, er tilstede.

Arbeidsutvalget skal utføre oppgaver pålagt det av styret.

Arbeidsutvalget skal

 • sørge for registrering og oppfølging av medlemsregister og arkiv,
 • sørge for at organisasjonens regnskap blir ført
 • fortløpende følge opp vedtak fra landsmøtet og styret og sikre den daglige driften av Attac Norge,
 • følge med i medias dekning av Attac Norge og andre relevant spørsmål, oppfordre og ta initiativ til, samt koordinere, lobby- og påvirkningsarbeid og sikre aktiv deltagelse i media i spørsmål som er prioritert av Attac Norge,
 • behandle søknader om økonomisk støtte fra forskjellige initiativ innen organisasjonen,
 • sørge for åpen informasjonsflyt til styret, arbeidsgruppene og nettverkene,
 • legge til rette for diskusjon og samarbeid mellom arbeidsgruppene og lokallagene i organisasjonen, og støtte dem i deres arbeid gjennom å bidra med kompetanse og kontakter.

§6.4 FAGRÅDET

Fagrådet skal produsere og tilrettelegge for bruk av faglig solid dokumentasjon om tema innenfor Attac Norges interessefelt.

Fagrådet opprettes av styret. Fagrådet kan fortløpende suppleres med nye medlemmer. Dette kan skje permanent eller i forbindelse med enkeltprosjekter.

En representant fra Fagrådet har møte-, tale- og forslagsrett i Styret.

§6.5 LANDSMØTET

Landsmøtet er Attac Norges høyeste organ og samles ordinært hvert år innen utgangen av mars. Lokallagene velger delegater til landsmøtet etter en fordelingsnøkkel fastsatt av styret og basert på det samlede medlemstall for lokallagene. Arbeidsgruppene velger også delegater til landsmøtet. Hver arbeidsgruppe får tildelt likt antall delegater som de minste lokallagene. Kun medlemmer med fulle rettigheter kan velges som delegater, j.f. §7.1.

Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig dagsorden og frist for forslag til landsmøtet.

Endelig innkalling sendes ut minst 1 måned før landsmøtet til alle lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og delegatfordeling per arbeidsgruppe, innsendte forslag til vedtak, frist for påmelding og forslag til landsmøtet.

Regnskap og budsjett sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper så snart det er klart, og minst en uke før landmøte.

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle lokallag og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet.

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller stemmerett. Landsmøtet kan innvilge observatører talerett.

Vedtektsendringer, endringer i plattformen og vedtak om å oppløse Attac Norge krever to tredels flertall. Øvrige vedtak fattes ved vanlig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Landsmøtet skal:

 • godkjenne innkalling og dagsorden,
 • godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode.
 • velge styret. Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og aldersfordeling og god geografisk spredning.
 • velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer av Attac Norge med vararepresentanter,
 • velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Attac Norge med vararepresentanter i prioritert rekkefølge
 • behandle innkomne forslag fra medlemmene, lokallagene, arbeidsgruppene og styret,
 • vedta arbeidsplan for Attac Norge,
 • fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Attac Norge, lokallagene og arbeidsgruppene,
 • velge revisor.

§7 MEDLEMSKAP
§7.1 ORDINÆRT MEDLEMSKAP

Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Attac Norge med fulle rettigheter. Fulle rettigheter oppnås ved innbetalt kontingent i den gjeldende landsmøteperioden.

Medlemmene meldes inn i og betaler sin medlemskontingent til Attac Norge.

Medlemmene er tilsluttet Attac Norge gjennom lokallag eller arbeidsgrupper, eller ved direkte medlemskap. Medlemmer velger selv om de ønsker å tilknytte sitt medlemskap til et lokallag, en arbeidsgruppe, eller direkte medlemskap.

Medlemskapet opphører ved personlig utmelding, død, manglende innbetaling av medlemskontingent eller eksklusjon. Betaler ikke en person medlemskontingent på 3 år blir medlemmet slettet fra Attac Norges medlemsregister.

§7.2 KONTINGENT

Medlemskontingent til Attac Norge fastsettes av landsmøtet og betales for ett år av gangen. For medlemmer som er tilsluttet et lokallag eller en arbeidsgruppe tilfaller en del av kontingenten lokallaget eller arbeidsgruppen. Landsmøtet vedtar fordelingen.

Lokallag/arbeidsgrupper med egen økonomi får kontingentandelen overført til egen konto. Lokallag/arbeidsgrupper med økonomi underlagt Attac Norge sentralt har kontingentandelen på egen konto som administreres av kontoret, eller ved at utlegg dekkes mot kvittering.

§7.3 STØTTEMEDLEMSKAP OG ASSOSIERT MEDLEMSKAP

Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler kan bli støttemedlemmer av Attac Norge. Kontingenten fastsettes av styret. Organisasjoner og ideelle institusjoner kan i tillegg bli assosierte medlemmer. Disse har rett til å møte med en observatør med tale- og forslagsrett på medlemsmøter og landsmøter i Attac Norge.

§8. EKSKLUSJON AV MEDLEMMER

Medlemmer som opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper og/eller grovt misbruker organisasjonens navn kan ekskluderes fra Attac Norge. Vedtak om eksklusjon fattes av styret i Attac Norge med minimum to tredels flertall. Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget om eksklusjon behandles. Vedtak om eksklusjon kan klages inn for landsmøtet, som fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall.

§9. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Styret plikter å innkalle til ekstraordinært landsmøte

 • når en femdel av medlemmene i Attac Norge krever det,
 • lokallag og/eller arbeidsgrupper som representerer en tredel av medlemmene i Attac Norge krever det,
 • to tredeler av styremedlemmene krever det
 • et flertall av de stemmeberettigede på et landsmøte krever det

§10. KONTROLL OG REVISJON

Kontrollkomiteen skal fortløpende holdes orientert om organisasjonens virksomhet og framlegge rapport for landsmøtet.

Regnskapsbilag og protokoller fra møter og vedtak som er gjort, skal legges fram for kontrollkomiteen når den ber om det.

Regnskapet for Attac Norge skal revideres av registrert revisor. Regnskapet skal framlegges for revisjon senest en måned før landsmøtet.

§11. OPPLØSNING AV ATTAC NORGE

Organisasjonen kan oppløses etter forslag fra styret dersom to påfølgende landsmøter, hvorav det ene ordinært, med minst to tredels flertall vedtar det. Det skal gå minst 6 måneder mellom de to landsmøtene.

I tilfelle oppløsning skal landsmøtet velge et bostyre. Organisasjonens midler skal overføres til en annen organisasjon med et tilsvarende formål eller avsettes i et fond som skal benyttes til slike formål.

Vedtatt på Attac Norges oppstartsmøte: 31. mai 2001 Sist endret av Attac Norges 16. ordinære landsmøte: 4. mars 2017