Påstand 3: Private domstoler

Handels- og investeringsavtaler skal ikke inneholde en investor-stat-tvisteløsningsmekanisme for selskaper som saksøker myndigheter.

RødtSVArbeiderpartietMDGSPKRFVenstreHøyreFrp
EnigEnigUenig*Enig Enig Enig* Uklart* Uenig* Uenig*
RødtEnig
SVEnig
ArbeiderpartietUenig*
MDGEnig
SP Enig
KRF Enig*
Venstre Uklart*
Høyre Uenig*
Frp Uenig*
* Noen partier har gitt utfyllende svar. Trykk på svaret for å lese det

Hva mener Attac:

Den sittende regjeringen har gått inn for en modell for investeringsavtaler som legger opp til at selskaper kan saksøke offentlige myndigheter for brudd på investeringsavtalen i egne internasjonale domstoler, såkalt investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS). Det vil være til fordel for næringslivet å ha et slikt system der selskaper kan gå til søksmål mot stater om hvorvidt nasjonal regulering er i samsvar med avtalen. Dersom selskaper eller investorer vinner fram med søksmålet kan de tilkjennes store erstatningsbeløp. Dette øker makten til selskaper og kan gi mindre politisk handlingsrom for nasjonale myndigheters.