Attacs skattegruppe har gått gjennom alle selskapene registrert på Oslo Børs. Aftenposten har i dag brukt våre tall som grunnlag for en større sak om skatteparadis.

Bank på Cayman Islands
28 av selskapene på Oslo Børs var i 2010 registrert i skatteparadis som Cayman Islands. Bilde CC-BY-SA: http://www.flickr.com/photos/twodolla/2208933912

28 av totalt 185 selskaper var registrert med hovedkontor i skatteparadis, og fra 2006 har bruken av skatteparadis økt. Oslo børs hadde ved utgangen av 2010 i alt 185 børsnoterte selskaper. 28 av disse selskapene var registret med hovedkontor i et skatteparadis, de fleste av disse på Caymanøyene, Bermuda eller Kypros. Tax Justice Network har utviklet Financial Secrecy Index som viser graden av he av hemmelighold i skatteparadis. Land som ligger helt i toppen av denne indeksen er populære blant selskapene på Oslo Børs. Ti selskap er registrert på Bermuda som har en score på 92 % hemmelighold, fire er registrert på Kypros (score 75%) og tre på Caymanøyene (score 92 %). I realiteten har ikke disse selskapene særlig mye aktivitet i skatteparadisene, men kan bruke hemmeligholdet og de lave skattesatsene for å unngå å betale skatt i Norge.

Antallet selskaper registrert i skatteparadis har vært stabil de siste årene. I perioden 2006- 2010 har antallet variert mellom 26 og 32. De fleste av selskapene driver med oljerelatert virksomhet, men også sikkerhet, helse og skipsfart er representert.

Økt aktivitet knyttet til skatteparadis

Den relative markedsverdien av selskapene med hovedkontor i skatteparadis har steget jevnt fra 2006 til 2010. Ved slutten av 2006 utgjorde den samlede markedsverdien av disse selskapenes aksjer 8 % av verdien av alle aksjer på Oslo børs. Ved slutten av 2010 var den tilsvarende andelen 13,45 % eller 230 milliarder kroner.

Folketrygdfonet og DNB Nor i skatteparadis

Blant de største norske aksjonærene i de 28 selskapene finner vi Folketrygdfondet og DNB NOR. Folketrygdfondet forvalter Statens Pensjonsfond Norge. Fondet er en stor investor på Oslo Børs og hadde 30. juni 2010 aksjer på børsen med en markedsverdi på 56,5 milliarder kroner. 11 de selskapene fondet har investert i har hovedkontor i skatteparadis. Fondets eierandel i de 11 selskapene varierer fra 2,9 % til 10,91 %. Markedsverdien av fondets aksjer i selskapene var 8,4 milliarder kroner pr. 30. juni 2010. Dette utgjorde dvs 14,8 % av fondets aksjer på børsen. Tallene er basert på fondets egen oversikt over aksjeporteføljen.

DNB NORs største aksjonær er Staten ved Nærings- og Handelsdepartementet, med 34% eierandel. DNB NOR offentliggjør ikke oversikter over sin aksjeportefølje. Noen av selskapene publiserer imidlertid oversikter over sine største aksjonærer, f. eks. de 20 eller 40 største aksjonærene eller alle som har mer enn 5 % eierandel. Basert på disse oversiktene synes det klart at DNB NOR har aksjer i minst 9 av de 28 selskapene. Eierandelen i disse selskapene er fra 1,13 % til 7,69 %.

Ut over de store investeringene fra Folketrygdfondet og DNB NOR, finnes det en rekke investorer med mindre aksjeandeler i de 28 selskapene: KLP, Odin (Sparebank1s aksjefonds­forvaltning), Nordea, Orkla, MP Pensjon (tidligere Meierienes/Tines pensjonskasse).

Attac Norge mener

Det er grunn til å tro at disse 28 selskapene har en tilknytning til Norge ettersom de velger å skaffe seg aksjekapital gjennom børsnotering på Oslo Børs. Selskapene ønsker å skaffe seg kapital fra Norge, men vil samtidig å slippe unna de krav om innsyn fra myndighetene og offentlig­gjøring av informasjon som stilles til norske selskaper, kanskje også norske skattekrav.

Det er en uttalt politikk fra den norske regjeringen at skatteparadisene med sitt hemmelig­hold av eierskap og forretningsvirksomhet er et av de største problemene i verdensøkonomien. Staten må derfor motarbeide skattparadisenes ekspansjon, ikke tilrettelegge for tilførsel av kapital til selskaper i skatteparadiser. Derfor krever Attac Norge at:

– Folketrygdfondet ikke investerer i selskaper i skatteparadiser

– Staten bruker sin eierandel til å kreve at DNB NOR ikke investerer i selskaper i skatteparadiser

– Oslo Børs må kreve land-for-land-rapportering for alle selskap på Oslo Børs, samt ikke ta opp til børsnotering selskaper med hovedkontor i skatteparadis med en høy grad av hemmelighold.

Bakgrunnstall:

Selskaper registrert i skatteparadis 2010

Tall fra Oslo børs 2010

Tall fra Oslo børs 2009

Tall fra Oslo Børs 2006

Nøkkeltall aksjer 2006 -2009

Folketrygdfondet i skatteparadis

KLP og DNBNOR i skatteparadis

Lær mer om skatteparadis på vår temaside:
skatteparadis.attac.no