Onsdag 23. november arrangerte Handelskampanjen seminar om Verdens handelsorganisasjon (WTO) og matsikkerhet. Seminaret, som samlet en rekke anerkjente internasjonale innledere, ble en arena for å diskutere Doha-forhandlingene fram mot ministermøtet i desember og muligheter for en ny internasjonal handelspolitikk på mat.

Mange uttrykte sin bekymring for det gjeldende regelverket i WTO og hvilke begrensinger regelverket legger på fattige lands mulighet til å takle sult. Flere av innlederne ga konkrete eksempler på hva slags handelsregler som trengs for å sikre lokal og nasjonal matproduksjon, og samtidig bidra til reduksjon av fattigdom og sult.

Aileen Kwa og Jean Feyder
Aileen Kwa og Jean Feyder (Foto: Thomas Vermes)

Jean Feyder er Luxemburgs ambassadør i WTO. Han har tidligere vært styreleder for UNCTAD (generalforsamlinga i FNs hovedorgan for handels-, investerings- og utviklingsspørsmål) og for komiteen for de minst utviklede landene i WTO. Han påpekte blant annet at utviklingslandene har tapt på reduserte tollbarrierer og blitt mer og mer avhengige av å importere mat. Han mener land i både nord og sør må ha rett til å produsere mat til eige folk.

Seminaret hadde også besøk av den anerkjente analytikeren Aileen Kwa fra South Centre i Genève, en mellomstatlig tenketank for utviklingsland. Hun mener at det multilaterale handelssystemet har akutt behov for radikal endring: ”Å opprettholde status quo vil føre til ytterligere deindustrialisering, skjev vekst og fattigdom i utviklingsland».  Kwa sa på seminaret at ”worst case scenario” i WTO vil være at landene nå går for det som kalles plurilaterale forhandlinger, som kan være en måte for industriland å velge ut saker av interesse, der flere land kan bli holdt utenfor forhandlingene. Hun uttrykker også bekymring for at Singapore-temaene igjen skal komme på bordet.

Aurele Destree, leder for avdeling for matsikkerhet ved Glopolis i Praha, kom med flere forslag til prinsipper og hensyn som et nytt handelsregelverk bør innebære; menneskerettigheter (derav retten til mat), multifunksjonaliteten i landbruket, miljøintegritet, demokratisk suverenitet, prinsippet om økonomisk nærhet og rettferdig handel.

Det var en felles oppfatning blant de internasjonale gjestene om at det viktigste i WTO-forhandlingene er at de reflekterer den fornyede oppfatningen om at utviklingsland må øke offentlige investeringer i landbruket og utvikle matsikkerhetsstrategier. Med andre ord må utfallet av Doha-runden ikke ødelegge for matsikkerhet, den må bidra til den.

Til tross for kompliserte og innviklede temaer i WTO, kan virkemidlene være enkle. Blant annet har FNs spesialraportør for retten til mat, Olivier De Schutter, utarbeidet en rapport om WTOs bidrag til matsikkerhet. Det ble henvist til denne rapporten ved flere anledninger under seminaret. ”Ikke under noen omstendigheter skal handelsregelverk få lov til å forhindre et lands mulighet til å bruke tiltak for å garantere nasjonal matsikkerhet og retten til god og næringsrik mat!” skiver De Schutter.

Det er liten tvil om at WTO regelverket ikke tilbyr det rette politiske rammeverket for å realisere retten til mat. WTO tillater ikke fattige land tilstrekkelig handlingsrom for de mest elementære virkemidlene mot sult og matusikkerhet. Landene kan for eksempel ikke etablere nasjonale og regionale matreserver, heller ikke nasjonale institusjoner som kan påvirke sårbare priser og inntekter til den fattige bonden på landsbygda. Mange av WTO reglene er svært tvetydige og bidrar til mye usikkerhet når man skal utvikle handlingsplaner for matsikkerhet. Dette skaper motløshet hos utviklingsland når det gjelder å utvikle og implementere nødvendige, omfattende og innovative matsikkerhetsstrategier.

Målsettingen for seminaret var å vise de norske myndighetene at ideen om et alternativt internasjonalt handelsregelverk ikke bare er noe Handelskampanjen og medlemsorganisasjonene snakker om og diskuterer. Dette er ideer som har grobunn i etablerte og anerkjente forskingsmiljøer rundt om i verden som ser det som absolutt nødvendig å sette fokus på bekjempelse av fattigdom og sult.

Attac er med i Handelskampanjen, lær mer om internasjonal handelspolitikk på deres nettsider.