Før landsmøtet, fredag 24. februar, arrangerte Attac pub-debatt om Oslo kommune kunne bli en skatteparadisfri sone. I panelet satt Eirik Lunde, leder for Oslo Krf, Villeman Vinje fra Civita, Aksel Fridstrøm, vara i bystyret for Høyre, Sigrid Jacobsen fra Tax Justice Network og Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen.

Aksel Fridstrøm fra Høyre var den mest kritiske i panelet

Alle paneldeltagerne ønsket mer åpenhet mellom norske kommuner og deres leverandører. Men hvem åpenheten skal tjene, og hvordan den skal gjennomføres, var spørsmålene som skapte debatt.

– Land-for-land rapportering er nøkkelen. Her får vi informasjonen vi trenger. Jeg ser ingen grunn til at Oslo kommune ikke kan ta dette inn i anskaffelsespolitikken sin, sa Erik Lunde, leder i Oslo KrF.

Lunde gikk offensivt ut i debatten. Sammen med leder i Attac, Benedikte Pryneid Hansen og Sigrid Jacobsen fra Tax Justice Network, ble det levert et robust forsvar for en solid regulering av det offentliges leverandørers forbindelser til skatteparadis.

– Attac vil jobbe mot et globalt problem ved å fremme lokale løsninger. Her kan kommunene gå foran. Kommunale ressurser tappes av den skjulte økonomien som finnes i skatteparadisene. Aktører som er registert i skatteparadiser opererer i kjernen av våre velferdstjenester, som et resultat av privatisering og konkurranseutsetting. Skatteinntekter på milliarder av kroner forsvinner ut av Norge hver år. Skatteparadisene tilbyr en anonymitet som gjør det mulig for selskaper å skjule transaksjoner, verdier og eierskapsforhold fra myndighetene. Over halvparten av verdens bankinnskudd er plassert i skatteparadis. Sveits, Irland og USA er blant landene som har særregler som åpner for en slik praksis, sa Benedikte Pryneid Hansen.

– Skatteunndragelse og skatteparadis er en viktig årsak til fattigdom, fremhevet Erik Lunde fra KrF.
Villeman Vinje fra Civita mente at aktørene og deres risikovurderinger i seg selv er problemet, ikke at de investerer produktene sine i skatteparadis. Han la vekt på et effektivt skattesystem med så lave skatter som mulig for å bevare velferdsnivået. Mer innsyn vil bidra til dette, og slik skaper man et åpent og bedre regulert marked. Men samtidig ønsker han ikke særnorske krav til land-for-land rapportering og egne etiske retningslinjer.

Sigrid Jacobsen fra Tax Justice Network mente at deres krav til land-for-land rapportering nettopp har med åpenhet å gjøre.

– Dette vil gi alle norske selskaper like spilleregler, sa Jacobsen. Derfor kan vi kreve dette på kommunenivå. I tillegg ødelegger skatteparadisene for landenes til å bestemme sin egen skattepolitikk. Vi ønsker skattesamarbeid, ikke skattekonkurranse, sa hun.

Aksel Fridstrøm, vara i bystyret for Høyre, mente skatteparadis var et utenrikspolitisk spørsmål. Oslo kommune kan ikke vedta egne regler for dette, dessuten har vi ikke ressurser til å kreve dette innsynet, mente han.

Avtroppende AU-medlem i Attac, Bente Lien Nilsen, mente dette disse problemstillingene var urelevante. Land-for-land rapportering vil derimot være et verktøy både for Oslo kommune og for skatteetaten, mente hun fra sin stol i salen:

– Tallene som er viktig for oss er tall selskapene allerede har. Det eneste som gjenstår er at de rapporterer dem inn, sa Lien Nilsen.

Erik Lunde var også uenig i fokuset på utenrikspolitikken. Utenriksdepartementet vil aldri blande seg i Oslo kommunes etiske retningslinjer.

– Byrådserklæringen sier nettopp at vi ønsker å forsterke de etiske kravene. Jeg har tro på at vi har innflytelse på våre leverandører. Oslo vil lære av andre som går foran, sa han.

Hva er veien videre? Sigrid Jacobsen understreket at prosessen mot skatteparadis har stoppet opp internasjonalt og nasjonalt. Derfor trenger vi lokale initiativ for å presse på.

Og det mangler ikke lokale initiativ utenfor Norge. I Sverige har Kalmar kommune og Malmö kommune vedtatt sterke etiske retningslinjer som går mot skatteparadis. I Helsinki har man gjort det samme. I Frankrike slutter flere og flere fylker seg til erklæringer mot skatteparadis.

– Dette er kommuner som snakker sammen, fremhevet Benedikte Pryneid Hansen. Vi må tørre å være progressive, vi kan ikke vente på internasjonal enighet.

Pryneid Hansen presenterte fire prinsipper i sin avslutningsreplikk.

– Helse og omsorg må være i kommunalt regi; kommunene må vedta erklæringer mot skatteparadis; kommunene må bedre sitt etiske regelverk mot skatteparadis og vi må øke presset for land-for-land rapportering.

– Her trenger vi press nedenfra, avsluttet Attac-lederen.

Petter Slaatrem Titland