envirofistFNs klimakonferanse Rio+20 trenger motkrefter. Sosiale bevegelser fra hele verden møtes i Rio for å vise statslederne at det er behov for en snuoperasjon i internasjonale miljøforhandlinger, og at sivilsamfunnet må bli hørt.

I år er det 20 år siden FNs konferanse om utvikling og miljø i Rio de Janeiro. Det bærende prinsippet i debatten så vel som i sluttdokumentene var bærekraftig utvikling. Teknologi og energieffektivitet skulle gi både økonomisk vekst og miljøbesparelser. Slik har det ikke gått. De ødeleggende klimaendringene er tydelige og eskalerer. Det er fortsatt en skjevfordeling av goder mellom folk og mellom land. Feilslått fordelingspolitikk skaper økt fattigdom også i den vestlige verden, som nå befinner seg i en alvorlig økonomisk krise.

Det er bakteppet når statslederne skal møtes i Rio igjen. Mantraet denne gangen er ”grønn økonomi”. Det betyr mer markedsøkonomi. Natur og økosystem skal kvantifiseres og prissettes så de kan bli handelsvarer på finansmarkedene.

Førsteutkastet til sluttdokument for konferansen stadfester at problemene vi står overfor i dag er enda mer alvorlige enn for 20 år siden. Likevel foreskrives samme medisin. Utgangspunktet er at det som gikk galt sist bare var en ”feil i markedet” og ”skjevfordeling av kapital”. Det frarådes å stille spørsmålstegn ved om bærekraftig økonomisk vekst fungerer og man ber om at det ikke lyttes til ”myten” om at det kan være systemet det er noe feil med. Løsningene på den økologiske krisa, som på den økonomiske, skal overlates til markedene.

Det trengs en annen økonomisk politikk for å løse både de økonomiske problemene og klimaproblemene. Den økologiske, økonomiske og sosiale krisa kan ikke løses uten å gjøre noe med rådende globale maktstrukturer. Som i 1992 arrangeres en motkonferanse i Rio parallelt med Rio+20-konferansen, en People’s Summit. Attac støtter den og oppfordrer pressen til å vie motkonferansen stor oppmerksomhet. Vi vil okkupere Rio!

 

Vedtatt av Attac Norges styre, mars 2012.

Les mer om det alternative toppmoetet, Peoples Summit, her:

http://cupuladospovos.org.br/en/
http://rio20.net/en/

 

 

Benedikte Pryneid Hansen