Nord-Trøndelag fylkesvåpenUnder fylkestingsmøte i Steinkjer 2. – 3. oktober fremmer SV en interpellasjon som tar opp problemet med firma tilknyttet skatteparadis gjennom datterselskap, og hva det offentlige kan gjøre for å ikke handle med slike firmaer. Les interpellasjonen under.

Nord-Trøndelag som skatteparadisfri sone

Skatteunndragelser gjennom skatteparadis, er et internasjonalt problem. Det offentlige kan ikke bidra til svart og skjult økonomi og har et ansvar for å ikke være delaktige i kriminalitet.

Et skatteparadis er et land eller et område hvor visse skatter er lagt på et lavt eller ikke-eksisterende nivå. Her kan man opprette et selskap uten å si hvem som eier det eller vise fram regnskap. Skatteparadisene spiler en viktig rolle både i skatteunndragelser og for andre skitne penger.  Skatteunndragelsen kan skje ved at det opprettes mange datterselskap og ved at de ulike selskapene kjøper og selger seg i mellom til feil pris, slik at pengene flyttes over til det selskapet som betaler minst skatt.

Ferske eksempler viser at de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo er drevet av selskaper med tilknytning til skatteparadis. Selskapene betaler ikke skatt. Samtidig som de rapporterer om underskudd i Norge, sender de millionutbytter til sine moderselskaper som har eiere i skatteparadis.  Det samme skjer i barnehagesektoren og i andre sektorer.

Land-for-land-rapportering innebærer at selskaper må rapportere om utbetalinger de gjør til myndighetene i de enkelte land hvor de driver sin virksomhet. Dette skal Norge innføre fra 2014, og er et skritt på veien til å få mer åpenhet.

Likevel er det nødvendig at kommuner og fylkeskommuner i Norge er bevisste på problemet og lager regler som hindrer at det offentlige bidrar til denne svarte økonomien.

Fylkeskommunen har et stort ansvar og har makt som innkjøper. Fylkeskommunen kan påvirke sine leverandører til å ikke bruke skatteparadis

Fylkeskommunen kjøper inn mange varer og tjenester, og har en mulighet til å ha regler og retningslinjer som sikrer etisk handel. Etisk handel må bety at man sikrer seg mot å handle med firmaer som benytter barnearbeid, har kritikkverdige lønns- og arbeidsforhold, som ikke har god miljøstandard og som har et moderfirma registrert i skatteparadis. Dette er viktig av flere grunner:

Etikk og solidaritet

Vi har et etisk ansvar for å ikke bidra til skatteunndragelser. Utviklingsland rammes særlig hardt. Kapitalflukt til skatteparadis bidrar til at pengestrømmen går ut av de fattigste landene og fratar dem muligheten til å bygge god velferd og infrastruktur. Skatteparadisene er vikt årsak til den siste finanskrisa som nå skaper fattigdom og økende forskjeller i verden. Skatteparadis brukes til alt fra skattesvik til terrorvirksomhet, narkotikahandel til menneskehandel i følge økokrim.

Skattepenger på avveie

Det offentlige skal bruke offentlige midler på best mulig måte. Hvis selskap unndrar seg skatt betyr det at man får mindre igjen for skattepengene, og den jevne skattebetaler må betale mer.

Konkurransevridende

Når internasjonale aktører benytter seg av skatteparadis får de en urettferdig økonomisk fordel i forhold til lokalt næringsliv.

Spørsmål til fylkesrådslederen:

  •  Hva gjør Nord-Trøndelag fylkeskommune for å sikre at vi ikke handler med selskap som opptrer uetisk og ulovlig ved å unndra skatt gjennom skatteparadis?
  • Hvordan kan Nord-Trøndelag bli en skatteparadisfri sone?