På kommunestyremøtet i Nesodden 17. oktober ble det gjort vedtak for at kommunen skal bli skatteparadisfri, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne. Nesodden tar tydelig avstand fra skatteparadisenes ødeleggende virkninger for samfunn i Sør og Nord, og vil jobbe opp mot kommunene i Follo-distriktet som de har felles innkjøpsordninger med.

Miljøpartiet fikk ikke gjennom hele sitt forslag, men Nesodden er likevel tydelig;

1. Nesodden tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard, som beskrevet i loven om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Ordfører tar initiativ til felles praksis i Follo mht. egenerklæringer vedrørende skatteparadiser. Dette kan f.eks. være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra underleverandører. Nesodden er medlem av innkjøpsfellesskapet i Follo. Kommunen kan ikke forfølge den enkeltes regnskaper, men forhold som legges ut gjennom FIK, kan ha med egenerklæring.

4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land til land-rapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

 

Her er interpellasjon fra MDG Nesodden som forslaget baserer seg på:

Nesodden som skatteparadisfri kommune

Skatteparadisene er en viktig årsak til den siste finanskrisen som nå skaper fattigdom og økende forskjeller i verden. Ved hjelp av skatteparadis kan selskaper og rike enkeltpersoner unndra seg beskatning og slik ikke bidra til fellesskapet over skatteseddelen. Skatteparadisene er med på å skjule skitne penger. Noe er fra korrupsjon, hvitvasking og kriminalitet, men størsteparten kommer fra skatteunndragelse.

Slik skatteflukt er alvorlig for fattige land, og det angår også oss i Norge. De kommersielle selskapene som driver sykehjem, barnehager, søppeltømming og kollektivtransport er ofte store internasjonale konsern som bruker skatteparadis for å skjule profitten sin. Slik forsvinner norske skattepenger, som skulle gått til offentlige tjenester, til skatteparadis.
Et skatteparadis er land med lave skatter, lite krav til regnskap og lite eller ingen innsyn. Personer og firmaer bruker skatteparadisene for å slippe unna skatter og avgifter i landene de operer i, noe som fører til høyere skatter og dårligere tilbud for vanlige skattebetalere. Dette er et problem både i Norge og i det meste av verden. Et eksempel er kontinentet Afrika hvor 160 milliarder dollar årlig forsvinner ut, antakelig til skatteparadiser, fordi store selskaper ikke betaler den skatten de er pålagt. Dette er penger som kunne ha gått til bedre infrastruktur og utdanning. Omfanget i Norge er beregnet til å ligge på rundt 7,5 milliarder kroner, så dette er et problem også i Norge (kilde: Tax Justice Network )
Skatteparadis fungerer også konkurransevridende. Når internasjonale aktører benytter seg av skatteparadis får de en urettferdig økonomisk fordel i forhold til lokalt næringsliv som bidrar ved å betale skatt og legge igjen overskuddet i kommunen.

I Ulstein kommune har de allerede vedtatt å jobbe for og få en skatteparadisfri kommune, og det er også til vurdering i Bergen, Lillehammer og flere andre kommuner. Finansminister Sigbjørn Johnsen har gått inn for å støtte tiltaket.

Nesodden kommune har vedtatt å jobbe for å bli en fairtrade-kommune, og vi mener det er naturlig at kommunen også jobber mot selskapers etablering i skatteparadiser. Nesodden kommune skal forbindes med etisk og rettferdig handel.

Vi foreslår dermed følgende vedtak:
• Nesodden kommunestyre ber rådmannen arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri sone.
• Nesodden kommune skal oppfordrer alle sine leverandører til å unngå selskaper som er registrert i skatteparadiser.