28. november fremmet Gunhild Johansen fra SV fire forslag om å gjøre Tromsø kommune skatteparadisfri. To av forslagene falt dessverre, og kommunen har dermed ikke noe praktiske vedtak å følge opp. Men kommunen tar avstand fra de skadelige konsekvensene av skatteparadiser (mot FrPs stemmer), og vi vet at det fortsatt jobbes for å få på plass vedtak om land-for-land-rapportering også i Tromsø.

I ettertid har Høyre nå fremmet et forslag om at Tromsø kommune skal melde seg inn i Transparency International. I den forbindelse har SV varslet om at de vil fremme forslag om å opprette et etisk utvalg.

 

III. Private forslag:

Gunhild Johansen, SV

PRIVAT FORSLAG VEDR. SKATTEPARADIS FRI SONE

1. Tromsø kommunestyre tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

2. Kommunestyret forutsetter at byrådet fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god foreningsskikk og høy forretnings etisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Byrådet bes om å innføre en praksis med egenerklæring vedrørende skatteparadiser fra leverandører. Dette kan med fordel være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra leverandører og underleverandører.

4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-forlandrapportering innføres i et Norge fra 1. januar 2014.»

Votering:

Johansens forslag pkt. 1-2: Vedtatt med 36 mot 7 stemmer.
Johansens forslag pkt. 3: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.
Johansens forslag pkt. 4: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt.

 

SV-representant Pål Julius Skogholt kommenterer debatten i en video han har laget: