Attac Norge har spurt partiene hva de mener om våre saker og samlet svaret i vårt Solidaritetsbarometer.

Våre hovedfunn er:

Gå til Solidaritetsbarometeret 2013

Land-for-land-rapportering i fare med borgerlig flertall

Land-for-land-rapportering (LLR) er en ordning som skal sikre offentlig innsyn i multinasjonale selskapers skatteforhold, og er jobbet fram av sivilsamfunn verden over. Attac Norges solidaritetsbarometer viser at muligheten for gjennomslag for dette kravet står i fare ved et nytt flertall på Stortinget. Høyre og Frp er begge mot innføringen av åpenhetskravet til flernasjonale selskaper.

«Vi stiller oss uforstående til at Høyre og FrP er mot mer åpenhet rundt internasjonale pengestrømmer. Skjulte pengestrømmer er en av årsakene til finanskrisa, og de siste par års avsløringer om massiv skatteunndragelse av selskaper fra flere sektorer som Amazon, Google og Starbucks er det all grunn til å få på plass en slik åpenhetsrapportering for multinasjonale selskaper.» sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

Finansdepartementet har lagt fram et lovforslag om LLR for selskaper i utvinnings- og skogsindustrien. Dette er positivt, men med en eventuell ny borgerlig regjering står dette forslaget i fare for ikke å bli innført.

«Hvis man ønsker mer åpenhet om pengestrømmer, og politikere som tar kampen mot kapitalflukt og skatteparadis på alvor kan man ikke stemme Høyre og FrP» avslutter Attac-lederen.

Frp og Høyre vil ikke hindre eksport av skattepenger til skatteparadis

Attac Norge har spurt alle partiene om offentlige finansierte velferdstilbydere skal få benytte seg av skatteparadis for å unndra beskatning. Frp er tydelig mot slike åpenhetstiltak. Frps kamp mot «velferdseksport» settes i et grelt lys når vi ser at de ikke er bekymret når fellesskapets midler går til å berike enkeltpersoner i som opererer i hemmeligholdsjuristiksjoner. Høyre sier de ikke har tatt standpunkt i saken, og viser slik at dette ikke er et prioritert område for partiet som ser ut til å kunne overta statsministerens kontor om en uke.

«Det bekymrer oss at Høyre og FrP mener det ikke er et problem at våre skattepenger havner i lommene til eiere i skatteparadiser. Det er åpenbart at kommersielle selskaper ser vår rause velferdsstat som en stor kilde til lukrative investeringer», sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

Vi vet at nesten samtlige kommersielle, multinasjonale selskaper som tilbyr velferdstjenester til det offentlige, er eid av investorer med base i skatteparadiser.

At de to store partiene på høyresiden ikke har innvendinger mot at våre skattemidler havner i lommene på internasjonale investorer er illevarslende. I tillegg vet vi at de har støtte fra Venstre for å legge mer til rette for kommersielle aktører innen velferdssektoren. Det hjelper lite at Høyre ønsker å forby utbytte, så lenge vi vet at disse selskapene benytter seg av kompliserte eierskapsstrukturer og hemmelighold for å omgå et slikt forbud.

«For å sikre at skattepengene våre kommer befolkningen til gode, mener vi at det beste er at kommunene eller andre ikke-kommersielle aktører driver disse tjenestene. Dette sikrer også bedre demokratisk innsyn i og styring av drifta.» avslutter Attac-lederen.

Arbeiderpartiet skuffer i solidaritetsspørsmål

I Attac Norges Solidaritetsbarometer blir partiene stilt overfor en rekke krav vi mener må på plass for å få et mer solidarisk samfunn. Ikke overraskende viser Solidaritetsbarometeret at høyrepartiene står lengst unna Attacs krav. Men noe skuffende er det at Arbeiderpartiet er uenig i såpass mange krav som er viktige for en lang rekke solidaritetsorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Her kommer derimot sentrumspartiene KrF og Venstre bedre ut.

Arbeiderpartiets janusansikt

«Arbeiderpartiet satset på offentlige investeringer for å hindre en global finanskrise å ramme her hjemme. Gjennom å finansiere Troikaens feilslåtte krisepolitikk bidrar Norge til å hindre andre land i å bruke samme krisepolitikk, og dette viser Ap ingen ønsker om å endre», sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

De siste årene har stadig flere sivilsamfunnsorganisasjoner kommet med krav om at Oljefondet må ta mer etiske og samfunnsnyttige hensyn. Her viser Arbeiderpartiet ingen ønsker om å endre kurs. Ingen vilje til å ta solidaritetshensyn over norske selskapers avkastningsmål ser vi også i internasjonal handels- og investeringspolitikk.

«Attac Norge mener at muligheten for en mer solidarisk politikk er størst med et fortsatt rød-grønt flertall. Når det kommer til oljefondet og norske interesser i utlandet, er det klart at det trengs press fra alle gode krefter for å få Arbeiderpartiet til å sette solidaritetshensyn foran avkastningsmålene til norske selskaper.»

BAKGRUNN:

Attac Norge har stilt de politiske partiene ni spørsmål i vårt Solidaritetsbarometer i forkant av valgkampen. Attac ønsker et samfunn med mindre forskjeller mellom folk og hvor folk får mer makt over sine egne liv. Med vårt Solidaritetsbarometer ønsker vi å bidra til en valgkamp med fokus på viktige skillelinjer i økonomisk og internasjonal politikk, som har fått lite plass i valgkampen så langt.

I Solidaritetsbarometeret har vi bedt om svar på hva partiene vil gjøre for mer åpenhet i økonomien og regulering av finanssektoren, hvordan de vil bidra til å hindre kapitalflukt, hva de vil med gjøre med Oljefondets (u)etiske profil og hvordan de stiller seg i internasjonal handels- og investeringspolitikk.

De sju stortingspartiene samt Rødt og Miljøpartiet De Grønne er spurt.
Se alle spørsmålene og svarene i sin helhet.