Attac deltok i høringen til statsbudsjettet for å komme med en uttalelse om forslaget til land-for-land-rapportering slik det foreligger i statsbudsjettet. Våre hovedankepunkter er at forslaget har tatt ut skatteunndragelse som et mål for rapporteringen og at man ikke blir pålagt å rapportere om alle land, altså må man ikke rapportere om virksomhet i skatteparadis. Forslaget i denne formen kan ikke kalles land-for-land-rapportering.

Her er brevet finanskomiteen fikk:
Medlemmene av Finanskomiteen

Stortinget

Oslo, 5. november 2013

 

 

Høringsnotat: LAND-FOR-LAND MÅ INKLUDERE ALLE LAND

Finansdepartementets forslag til land-for-land-rapportering (LLR) har dessverre to store mangler:
1)     Formålet som LLR baserer seg på, nemlig tiltak mot skatteunndragelse, er utelatt
2)     Forslaget inkluderer ikke hemmeligholdsjurisdiksjonene.

Uten skatteunndragelse som formål, og uten å inkludere skatteparadisene, kan ikke forslaget kalles land-for-land-rapportering, slik det var påtenkt for over et tiår siden.

LLR har sitt utspring i internasjonalt sivilsamfunn som gjennom mange år har jobbet for skatterettferd. Vi er svært glade for å se at et konkret forslag for mer åpenhet i verdensøkonomien, som har vært et hovedformål for den internasjonale Attac-bevegelsen i 15 år, har kommet så nært å bli vedtatt politikk.

LLR ble første gang foreslått av skatteekspert Richard Murpy. I rapporten “Country by Country Reporting – Accounting for globalisation locally” fra 2012 forklarer han hva som ligger i forslaget til LLR opprinnelig, og hvorfor skatteparadisene må inkluderes.

«(…) forslaget fra enkelte om at LLR i utvinningsindustrien kun skal relateres til åpenhet om selskapers utbetalinger i jurisdiksjonene hvor utvinningsaktiviteten foregår er gal. Dette er et brudd med hva LLR faktisk er (…).»

Nå er det viktig at Finanskomiteen sørger for at norsk LLR-lovgivning blir et verktøy for åpenhet slik at myndigheter, sivilsamfunn, forskere og journalister kan få innsyn i multinasjonale selskapers virksomhet på tvers av land, og slik sikre at inntekter fra selskapenes virksomhet ikke unndras beskatning.

Skatteunndragelse er et verdensomspennende problem og består av misbruk og utnyttelse av gap og smutthull i nasjonal og internasjonal skatterett. Disse smutthullene gjør det mulig, særlig for multinasjonale selskaper, å flytte profitt fra land til land, gjerne til eller via skatteparadiser. Dette er et system som sørger for at alle land taper viktige inntekter til fellesskapet, og spesielt rammer dette utviklingsland. Skatteunndragelse bidrar til å muliggjøre og forsterke finansielle og økonomiske kriser, og er et system som samfunn over hele verden taper på. For at LLR skal bli et nyttig verktøy må det bidra til å sikre åpenhet i selskapers virksomhet i skatteparadis.

Vi ber om at Finanskomiteen inkluderer skatteunndragelse som formål og kravet om at selskapene må rapportere på alle land de har virksomhet i forslaget til LLR.

Videre vil vi bemerke at det er positivt at departementet legger opp til evaluering med tanke på endring av loven etter tre år. Det må vurderes å utvide regelverket til flere sektorer. Det er ikke kun i utvinnings- og skogsindustrien det forekommer skatteunndragelse og korrupsjon. Etter de store skandalene rundt Google, Amazon og Starbucks skatteunndragelser gjennom tiår er det klart at reglene må gjelde multinasjonale selskaper i alle sektorer.

Med vennlig hilsen,

Benedikte Pryneid Hansen

Leder
Attac Norge