Børge Brende har foreløpig ikke bekreftet eller avkreftet at informasjonsstøtten skal kuttes.
Børge Brende har foreløpig ikke bekreftet eller avkreftet at informasjonsstøtten skal kuttes.

Norads Informasjonsstøtte til sivile organisasjoner står i fare for å kuttes eller fjernes. Ordningen ble etablert for 20 år siden, og skulle sørge for opplyst debatt og informasjonsarbeid om Nord/Sør-spørsmål. Attac er en av omlag 50 organisasjoner som får mye ut av denne støtten.

Det har vært tverrpolitisk enighet om ordningen, men uten særlig argumentasjon eller grunngivelse virker det nå som den blåblå regjeringen ikke lenger ser nytten av et kritisk sivilsamfunn. Attac finansierer en del av vår virksomhet med midler fra denne ordningen, og må sannsynligvis kutte i stillinger og aktivitet til neste år som følge av dette. Per i dag har Attac tre personer ansatt i sekretariatet. Vi er ikke de eneste som må kutte, og mange viktige stemmer og perspektiver kan forsvinne fra norsk offentlighet når støtten forsvinner. Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører i de politiske partiene til å ta opp denne saken i sine egne partier og gjerne kontakte folkevalgte direkte.

Bård Vegard Solhjell stilte spørsmål om informasjonsstøtten til Utenriksminister Børge Brende til Stortingets spørretime. EU-minister Vidar Helgesen skal svarte på vegne av Børge Brende idag.

Les en kort rapport fra spørretimen her.

Les Norsk Folkehjelps uttalelse om saken.

Attac Norge har skrevet under dette oppropet for å beholde informasjonsstøtten.

Ikke kutt Informasjonsstøtten
– Ja til et aktivt og kritisk sivilsamfunn

Norads Informasjonsstøtte til sivile organisasjoner står i fare for å kuttes eller fjernes.

Vi, underskriverne at dette oppropet, mener regjeringen må prioritere et sterkt sivilsamfunn:
Sivilsamfunnsorganisasjonene er en kritisk røst til hvordan bistandsmidler brukes og hvordan norsk utenrikspolitikk påvirker utviklingen i Sør. Klima- og finanskrisen har vist at det er et stort behov for en debatt om nye løsninger som kan gi en mer bærekraftig utvikling og en sunnere økonomi – både for Norge, for andre vestlige land, og for fattige land. Det sivile samfunn er viktig for den frie meningsutvekslingen, som bidrar til demokrati og utvikling.

Informasjonen når ut
Organisasjonene som mottar informasjonsstøtte representerer store deler av befolkningen. Ingen andre aktører har samme troverdighet blant folk flest, og er bedre på å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte. Hvis det er palmeolje i maten vår som er helseskadelig og som raserer regnskogen, vil folk ha informasjon om det. I løpet av 2012-2013 ble bruken av palmeolje kuttet med 2/3-deler i Norge. En internasjonale våpenhandelsavtalte (ATT) ble vedtatt i FN i 2013, etter langvarig arbeid av blant annet Norges Fredslag, Kirkens Nødhjelp, ForUM og en rekke andre organisasjoner. Andre, mindre organisasjoner lykkes gang på gang med sine informasjonskampanjer som treffer vanlige folk om temaer de er opptatt av, og setter nye saker på dagsorden.

Arena for frivillig arbeid
Organisasjonene tilbyr en kanal for de som vil engasjere seg frivillig i samfunnsspørsmål. Vi tilbyr en arena for sosiale inkludering, og aktivitet for både unge og voksne. Den frivillige innsatsen som blir lagt ned i disse arenaene, er enorm.

Skal befolkningen bidra til positive endringer og løsninger på verdens komplekse problemstillinger trengs det innsikt, folkeopplysning, opplyst debatt og handlingsalternativer. Dersom regjeringen kutter i informasjonsstøtten, vil dette føre til mindre kunnskap og mindre debatt om vår tids viktigste spørsmål som fattigdom, klima og menneskerettigheter.

Vi mener derfor at støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner må opprettholdes.

  1. Infostøtten bidrar til å styrke norsk og internasjonal utviklingspolitikk.
  2. Infostøtten bidrar til demokratisk deltakelse fra brede lag av folket i utformingen av utviklingspolitikken.
  3. Infostøtten bidrar til at opplysningsarbeid når bredt ut i det norske samfunnet med kunnskap om og innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål, som styrker Norges og nordmenns evne til å forstå og møte en verdens som angår oss i stadig større grad på stadig flere områder.
  4. Infostøtten har gitt svært gode resultater i tråd med Stortingets føringer

 

Petter Slaatrem Titland, på vegne av Attac Norge.