Punkt 2 i hoveduttalelsen fra LOs Trondheimskonferanse tar følgende standpunkt til handelsavtalene TTIP og TISA:

TTIP og TISA er nye handelsavtaler som vil bety mye for norsk arbeidsliv om de trer i kraft. Det er avtaler som er initiert av amerikansk og europeisk storkapital.  Disse handelsavtaler er annerledes enn det vi før har sett. De tar sikte på å bygge ned nasjonale reguleringer og legge nye markeder åpne for storkapitalen uten det de betrakter som handelshindringer, det vil si arbeidsmiljølov, forbrukerbeskyttelse, miljøstandarder osv. Målet er at en liten klubb av land skal lage globale standarder for ikke-regulering, og at selskapene skal kunne dra regjeringer inn for private tvisteordninger, og kreve erstatning for tap av profitt.

TTIP vil påvirke Norge negativt gjennom EØS-avtalen, mens i TISA-avtalen er Norge et av 50 land som deltar i forhandlinger om liberalisering av tjenestesektoren. Avtalene forhandles i dypeste hemmelighet og inneholder klausuler som binder framtidige valgte politikere til det høyeste nivå av liberalisering noen regjering innfører.

Avtalen er en trussel mot vårt demokrati. Vi fratas retten til selv å bestemme hvilke tjenester vi ønsker å åpne for liberalisering, og ta tilbake. Avtalen er en trussel mot våre universelle velferdstjenester og offentlig virksomhet i alminnelighet.

Trondheimskonferansen krever

  1.    Full åpenhet om forhandlingene om TISA og TTIP
  2.    Stopp i forhandlingene inntil konsekvensene er utredet
  3.    Ingen liberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder og forbrukerrettigheter
  4.    Ingen aksept av klausuler som binder opp framtidige regjeringer.
  5.    Ingen aksept for at investorer skal få egne tvistesystem der de kan kreve erstatning for demokratisk vedtatte lover

Attac gratulerer med en viktig uttalelse!

http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen/trondheimskonferansen-2015/

Petter Slaatrem Titland