I 2015 står Europa midt i et demokratisk veiskille. Attac ønsker en velinformert debatt om hvilke alternativer som finnes i en slik situasjon. Derfor har Europagruppa til Attac oversatt deler av valgprogrammet til det spanske partiet Podemos. 

Last ned pdf av introduksjonen her, og programmet her.

Her er det; programmet for et prosjekt som folket i dett landet fortjener. Et prosjekt for å få til et land som er anstendig, moderne, intelligent, bevisst våre sterke sider og behov, klar over kompleksiteten i vår samtid og trygg på styrken i vår framtid.

Et intelligent program. Som regel kommer de mest radikale endringene av skifte i perspektiv.
Når noe ikke fungerer, er det ikke noen idé å terpe på hva som førte deg dit. Og dette er en av styrkene ved et demokrati, siden demokratiet tillater at ideer får ny luft og at nye perspektiv kan dannes. Vi er forskjellige, vi tenker forskjellig, oppfører oss på forskjellige måter.

Men: Trenger landet vårt de store utskeielsene, de faraoniske investeringene? Trenger vi å finne opp kruttet?

Sannheten er nei. Vi har institusjoner å være stolte av, vi har kommet en lang vei. Vi har
byggeklossene, men vi må sortere, justere og kalibrere dem. Selv om vi har gode materialer, har disse falt i hendene på tafatte, trangsynte og ødslende regjeringer Vi har mye rikdom men den er dårlig fordelt pga manglende styring. Derfor krever løsningen intelligens og nye perspektiver, det som til nå har blitt tilsidesatt av nettverket til de politiske og finansielle herskerne, som har vært blinde for felleskapets beste..

Et realistisk program. Vi fremmer et realistisk program i motsetning til dem som later som om
de prøver å fikse fortiden ved å grave seg lenger ned i den; mot dem som foreslår riktig medisin til feil sykdom, mot dem som tilbyr placebo for dype sår, mot dem som later som om deres personlige interesser er tekniske løsninger, mot dem som bygger fundamenter for det lunefulle casinospillet til finansverdenen. Mot dem som simpelthen tror at man kan styre for folket uten folket. Vi har den fordelen at vi ikke trenger å bruke programmet vårt til å late som om vi er noe vi ikke er, fordi det er åpenbart hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal.

Det er derfor vi kan lage et realistisk, konkret program som svarer til dagens behov. Vi har lenge drevet med diagnoser av problemet; nå har vi verktøyet til å fikse det. Blant annet, et program for et skifte, et program for en framtid fylt med styrke, tro og håp.

Et nytt program. For ny er den krafta som har hengitt seg til å utvikle det. Hva innebærer det at programmet er forsvart av det verktøyet som Podemos er? I svaret på dette spørsmålet finner man den store forskjellen fra de andre kreftene og valgprogrammene.

Kan man virkelig føre en politikk for bærekraftig energi og som tjener folket, når man overlater politikken til styrerommene i kraftselskapene? Kan de som tjener på privatiseringer føre en politikk som fremmer effektive og moderne offentlige tjenester, på linje med resten av Europa? Kan man stoppe utkastelser når man er avhengig av de som foretar dem? Kan de som selv er korrupte fremme tiltak mot korrupsjon og skattesnusk?

Vi vet hvem vi er, og vi vet hvem vi skal tjene. Nettopp derfor kan vi. Dette er et program som ser problemene og løsningene i sammenheng. De magiske oppskriftene finnes bare i eventyr. Virkeligheten er sammensatt, og det å utforme diagnosen og medisinen samtidig krever stor ansvarsfølelse Vårt program er derfor et nett av løsninger som bygger oppå hverandre og som, tilsammen, vil bygge et solid grunnlag for at landet vårt skal få en balansert vekst og der man garanterer folks rettigheter.

Hva er de fire pilarene til et program som er realistisk, intelligent, nytt og godt integrert?
For det første er man nødt til å vise ansvar og ikke la rettigheter bli til tomme løfter. Et
moderne land kan ikke snu ryggen til de mest kritiske sosiale problemene. Rettigheter må være reelle og de må kunne garanteres, hvis ikke er de ikke rettigheter. Den viktigste rettighet av alle er retten til å ha rettigheter.

Derfor må den første prioriteten uten tvil være: EN REDNINGSPAKKE FOR FOLKET. De første hundre dagene i regjering må vi konsentrere oss om den uverdige og smertefulle sosiale krisen, som er så ulikt(?) vårt land. Vi må redde boliger, helsen, minske den private og den offentlige gjelden, redde de små og mellomstore foretakene, redde og forbedre lønningene.

Dette er kollektive problemer som forlanger offentlig ansvar og høye ambisjoner . Dette er ikke kun et spørsmål om rettferd eller om at ingen vil bo i et land der det lides. Det er rett og slett umulig å løfte hele landet uten sosial likevekt; det er et matematisk spørsmål. Hvis man bare laster en skipsbaugen, synker båten.. Båten må først og fremst flyte, og først etter det kan man tenke på å fikse motoren.

For det andre, trenger vi en bedre samfunnsskisse som akse for hele prosjektet, men intet design fungerer uten en bra motor. Spania må innse at dagens produktive modell er utslitt og utdatert. Vårt land kan vokse mer og bedre. For dette må vi stimulere forbruket, vi må ha høyere lønninger, vi trenger moderne energiformer, vi må tilpasse oss omformingen av arbeidet, vi må revitalisere jordbruket og reindustrialisere landet ved å investere i forskning, utvikling og innovasjon, og vi trenger nye rammer for produksjonslivet hvor arbeidstakere og små næringsdrivende ikke trenger være helter for å gjennomføre prosjektene sine. Vi må snakke om sysselsetting, nytenkning og en ny produksjonsmodell. Hvis motoren ikke fungerer, kan man ikke generere rikdom, og da er enhver skisse overflødig. Uten god design og likevekt, kan ikke motoren drive båten framover.

For det tredje, er man nødt til å kjenne inngående til hvilke formål designet skal tjene. Vår
målsetting er udiskutabel: å styre for folket. Vårt mål er stort, men det har dagligdagse navn: vi er opptatt av familiene, vi er opptatt av barna, vi er opptatt av dem som pleier andre og dem som må pleies, vi er opptatt av bolig, vi er opptatt av kvinner, vi er opptatt av kulturen, vi er opptatt av forskjeller og den sosiale kompleksiteten, vi er opptatt av helse, vi er opptatt av migranter, vi er opptatt av utdanning. Vi er opptatt av menneskene. Den nåværende økonomisk modellen gjør jobben sin: tjene de store pengene, byggherrene og de store konsernene, og systemet gjør dette perfekt. Vi skal også gjøre jobben vår, men den har helt andre mål: å tjene folket , og tillate at vanlige folk vil kunne utvikle sine livsprosjekter i fred, i frihet og med materiell trygghet.

Til sist, og slik vi har sagt innledningsvis: vi er folket, vi er ikke politikere. Når medborgerne
(folket) får tilgang til institusjonene er ikke det for å nyte privilegier. Likevel, ærlighet er ikke
nok, på samme måte som det ikke er nok å ha gode forsetter – det formelle og materielle må
spille på lag: vi vil gjenopprette de demokratiske institusjonene) Vi må sikre, og det haster, at korrupsjonen i dette landet henvises til historiebøkene. Man må begrense lønningene til offentlige verv, bannlyse «svingdørene» mellom politikken og de store konsernene, bygge
glassvegger mellom institusjonene og få på plass kontrollmekanismer slik at det er folket sombruker dem, endrer dem, forbedrer dem eller fikser dem.

Vårt program er folkelig. Av og for folket. Det er resultatet av mange synsvinkler, der fotfolkets fornuft krysses med bidrag fra eksperter fra alle områder i det sivile samfunnet. I programmet blir stoltheten av det vi allerede har omfavnet av friskheten til det som kommer. Vi fortsetter med arbeidet – det er gjenstår mye. Men nå kan vi gjøre det innenfra institusjonene: vi skal vinne denne kampen for å ta tilbake demokratiet, selvstendigheten og den overordnede meningen med demokratiet, som ikke er annet enn å lyde folket og tilfredsstille dets behov.

Tiden er kommet.

 

De følgende punktene er oversatt fra Podemos’ dokument ”DECÁLOGO DE MEDIDAS
AUTONÓMICAS”. De er Podemos’ utvalg av programmet til regionsvalget 2015 (Programa Marca Autonómico). Teksten er noe redigert.

http://podemos.info/propuestas/

REGJERE FOR FOLK

Utdannelse

OFFENTLIG UTDANNING MED KVALITET FRA 0 ÅR

 1. Prioritere offentlig framfor privat undervisning.
 2. Færre elever pr. lærer (eks. 23 i grunnskolen, 25 i videregående).
 3. Offentlig barnehage fra 0-3 år.
 4. Garantere for et stabilt offentlig barnehagetilbud.
 5. Reduksjon av lærernes undervisningstid.
 6. Gratis skolemateriell.

 

Helse

GARANTERE FOR ET OFFENTLIG HELSEVESEN

 1. Tilbakeføre helsetjenester fra private til offentlige institusjoner.
 2. Kreve opphevelse av Lov 15/97*.
 3. Styrke primærhelsetjenesten.
 4. Etablere et legemiddelverk for å

– forbedre sikkerheten, kvaliteten og prisen på medikamenter

– fremme godkjenning og bruk av kopilegemidler.

 1. Garantere offentlige omsorgstjenester til eldre, syke og pasienter med nedsatt funksjonsevne

* Lov 15/97 (”Lov om nye styringsmåter”) som skal regulere private helsetjenesters rolle i det offentlige helsevesen

gjennom Private Finance Initiativ (PFI).

 

Familie og likestilling

BEKJEMPE SEKSUALISERT VOLD OG DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV KJØNN, SEKSUELL

ORIENTERING ELLER IDENTITET

 1. Utbygge krisesentre for kvinner utsatt for seksualisert vold.
 2. Krafttak for opplysning i skolen om kjønnsrelatert vold og trakassering på grunn av kjønn eller

seksuell identitet.

 1. Lover mot all diskriminering av LGTB personer (lesbian, gay, transseksuell, biseksuell).

 

INSTITUSJONER FOR FOLK

Profesjonelle institusjoner, humane og effektive

REDUKSJON AV HØYE STILLINGER OG LOV MOT ” PUERTAS GIRATORIAS”*

 1. Drastisk reduksjon av topplederstillinger, fjerne ”politisk ansatte” og erstatte dem med

profesjonelle tjenestemenn. Innsparingene skal benyttes til å ta inn igjen helse- og

utdannelsespersonell som har blitt oppsagt siden 2008.

 1. Lov mot ”puertas giratorias”* og regulering av lobbyvirksomhet (pressgrupper). Spesiell

oppmerksomhet mot virksomheten til offentlig ansatte som driver privat forretning.

* puerta giratoria = svingdør, henspiller på toppledere som veksler mellom private og offentlige stillinger.

 

Antisvindel

ØKTE SKATTER KAMP MOT SVINDEL OG SKATTEUNNDRAGELSER

 1. Opprette et Tilsyn mot svindel og skatteunndragelser. En uavhengig organisasjon innrettet mot

forebygging og etterforskning av korrupsjon.

 1. Opprettelse av en varslingstjeneste der offentlig ansatte kan rapportere anonymt om antatte

ulovligheter.

 1. Beskyttelse av offentlig ansatte som har deltatt i antikorrupsjonsprosesser.
 2. Reduksjon av bunnfradraget og økt progressiv beskatning av formuer, næringsinntekt, arv og

gaver.

 

SYSSELSETTING, INNOVASJON OG NY PRODUKTIVITETSMODELL

Universitet

REPATRIERING AV FORSKERE

 1. Etablere teknologiske parker og kunnskapsbyer med nye forskerteam og kvalifiserte ledere med

nylig avlagt doktorgrad. Dette skal muliggjøre for emigrerte talenter å vende hjem og bli en del av

den produktive økonomien.

 

Sysselsetting

FREMME AV ”PLAN FOR ENERGIEFFEKTIVISERING” GJENNOM SYSSELSETTING OG VED Å DRIVE

FRAM EN ANNEN ØKONOMISK MODELL

 1. Forbedre miljøet og sysselsettingen ved å rekruttere og utdanne unge arbeidsløse i

byggebransjen til å oppgradere leiligheter og andre boliger etter ”Planene for

energieffektivisering”.

 1. Utvide den offentlige finansiering av sosiale tjenester for å generere sysselsetting i

omsorgssektoren og i kampen mot sosial eksklusjon.

 

Innovasjon og ny produktivitetsmodell

 1. Øke utgiftene til I+D+I (Investigación, desarollo e innovación = forskning, utvikling og innovasjon)

til 2% av PIB*

 1. Utvikle en energiplan og en plan med grønne insentivordninger for å rehabilitere bygninger og

tilrettelegge for fornybar energi.

 1. Dyrke fram en digital deleøkonomi.
 2. Reduksjon av det ”digitale hullet”, fremfor alt i de rurale områdene.
 3. Utvikle offentlig bankvirksomhet.

*PIB = Producto Interior Bruto, tilsvarer begrepet BNP = brutto nasjonalprodukt.

 

REDNINGSPAKKE FOR FOLK

Aksjon mot forgjelding

AKSJON MOT FORGJELDING AV FAMILIER OG SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

 1. Aksjon mot forgjelding av familier og små- og mellomstore bedrifter.
 2. Forenklet juridisk prosedyre for restrukturering av lån og gjeldsslette.
 3. Anerkjennelse av retten til gjeldsslette i forbindelse med overdragelse av bolig til kreditor.
 4. Aksjon for selvstendig næringsdrivende og små- og mellomstore bedrifter: plan med mikrolån.

 

ATTACS EUROPAGRUPPE ER ANSVARLIG FOR OVERSETTELSEN.

 1. JUNI 2015
Petter Slaatrem Titland