Av Martin Giset, tidligere nestleder i Attac.

400 små- og mellomstore bedrifter går ut mot TTIP. Ny undersøkelse viser at små bedrifter ikke vil tjene på handelsavtalen mellom EU og USA.

Les også: NHO-presidenten advarer mot økt konkurranse for verftsindustrien. Hva innebærer det egentlig å verne om norske interesser?, spør Odd Tarberg i Sunnmørsposten.

En ny undersøkelse viser at små- og mellomstore bedrifter ikke vil tjene på TTIP-avtalen. Hovedfunnene i rapporten viser at:

 • Bare 0,7 prosent av Europeiske små-og mellomstore bedrifter (SME) eksporterer til USA. Varer og tjenester over atlanteren utgjør mindre enn 2 prosent av verdiproduksjonen deres. Hva vil effekten bli for 99,3 prosent av små- og mellomstore bedrifter som ikke er med på den transatlantiske handelen?
 • Europeiske småbedrifter handler først og fremst med hverandre. I Frankrike står handelen i EU for 66 prosent av eksporten.
 • Rapporten knytter dette sammen med en annen studie (bestilt av EU-kommisjonen), som viser at handelen mellom Frankrike og Storbritannia vil falle med 36 prosent, mellom Frankrike og Tyskland med 23 prosent og handelen med naboland som Marokko, Tunisia, Algeri og Egypt vil falle.
 • Småbedrifter er bekymret for at TTIP skal øke gapet mellom store og små bedrifter.

Rapporten er skrevet av “Veblen Instituttet for Økonomiske reformer», for finnes foreløpig bare på fransk. Thorstein Veblen var for øvrig norsk-amerikaner og kjent for sine studier av økonomi, konsum og bærekraft!

Til nå har 400 småbedrifter skrevet under oppropet.

 Signaturene er planlagt overlevert til den tyske regjeringen, EU-kommisjonen og EU-parlamentet i slutten av 2015. Bedriftene tror ikke på forkjempernes påstander om at TTIP og lignende avtaler vil gagne små og mellomstore bedrifter – derimot hevder de at avtalene vil føre til økt konkurranse fra multinasjonale selskaper som vil ødelegge noe av egenarten til evnen til innovasjon som mindre bedrifter er kjent for i Tyskland.

Bedriftene går først og fremst ut mot TTIP, men skriver også at „Vår kritikk omfatter også lignende avtaler, for eksempel CETA, handels- og investeringsavtalen med Kanada, eller TISA, en avtale om liberalisering av tjenester.

Bedriftsgruppen kommer ikke med forbehold ovenfor de foreliggende avtalene, men krever derimot at forhandlingene stoppes umiddelbart. I oppropet understreker de at de støtter en handelsavtale, men at TTIP i sin nåværende form ikke kommer på tale. Gjennom 10 punkter rundt blant annet åpenhet, vern av lokale foretak, harmonisering av standarder og kritikk av de foreslåtte voldgiftsdomstolene skisserer gruppen, som omfatter alt fra ingeniørselskap til forlag for musikkbøker, noen krav som en frihandelsavtale vil måtte inneholde for å ivareta deres interesser.

Originalsiden finner du her, vi har også oversatt oppropsteksten og hva initiativtakerne har å si om TTIP. (egen link)

Oppropet oversatt:

Opprop: KMU mot TTIP

Som Små- og Mellomstore Bedrifter er vi for en rettferdig og transparent frihandel basert på høye sosiale- og miljøstandarder. Den planlagte frihandelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) går imot disse grunnprinsippene. Derfor ønsker vi at forhandlingene om TTIP stopper umiddelbart.

Vi motsier regjeringen og den europeiske kommisjonen, når de hevder at TTIP vil hjelpe mellomstore bedrifter. Det motsatte er tilfelle. Sentrale elementer i den planlagte avtalen, som investor-stat tvisteløsning (ISDS), harmoniseringen av normer og standarder så vel som markedsretting av kultur, sosiale tjenester og offentlige anbud hjelper framfor noen globale konsern. Disse, som med bedre tilgang på kapital og personalressurser vil fordrive små og mellomstore bedrifter fra markedene.

Samtidig ser vi med stor bekymring, at EU og USA sitt forsøk på å alene definere de internasjonale handelsreglene, kan føre til et sammenbrudd av den verdensøkonomiske styringen og dermed sette vesentlige markeder for oss i de framvoksende økonomiene (BRICS og andre) i fare.

Som små bedrifter har vi et samfunnsansvar og verdsetter høye sosiale og økologiske standarder i Europa, så vel som et levende demokrati og en fungerende rettsstat.

Som bedrifter er vi ikke grunnleggende imot frihandelsavtaler. Men de må oppfylle følgende kriterier: 

 • Offentliggjøring av alle forhandlingsdokumenter, for å kunne ha en produktiv samfunnsdebatt.
 • Fokus på utvalgte bransjer og produkter, hvor den transatlantiske eller globale handelen vil gi fordeler for alle deltagere, helst i globale framfor bilaterale forhandlinger.
 • Styrke de internasjonale normene i rammene av ISO istedenfor bilateral harmonisering av normer.
 • Begrense internasjonale selskapers makt gjennom effektiv konkurranse- og anti-trust lovgivning.
 • Ingen parrallelljustis for Investor-stat-rettsaker.
 • Ingen innskrenking av demokratiet gjennom Reguleringsråd eller andre prosesser som uthuler det parlamentariske handlingsrommet.
 • En styrking av standardene for miljø-, arbeidsmiljø og forbrukerrettigheter, så vel som landbruket og dyrevelferden.
 • Omfattende beskyttelse av regionale opprinnelsesdokumentasjon, varemerker og strukturer.
 • Omfattende beskyttelse av bedrifts- og kundedata i internasjonal handel.
 • Tiltak rettet mot vern av regionale økonomistrukturer, for eksempel innen landbruk eller håndverksbransjen.

Vår kritikk omfatter også andre avtaler som i en viss grad omhandler det samme, for eksempel CETA, handels- og investeringsavtalen med Canada, eller TISA, en avtale om liberalisering av tjenester.

Gjør noe nå – skriv under!

Vi ønsker å gi en stemme til alle de bedriftslederne, som i likhet med mange mennesker i Tyskland, EU og også i USA, ikke ønsker denne typen handelsavtaler.

Vårt mål er å samle flest mulig underskrifter fra bedrifter innen slutten av oktober 2015, og da overlevere disse til regjeringen, Riksdagen, Forbundsrådet, EU-kommisjonen og det europeiske parlamentet. Eventuelt vil underskriftkampanjen fortsette.

Iniativtakere

Fella Maschinenbau GmbH

For oss som mellomstor bedrift, er det for øyeblikket få muligheter å se for KMU (Små – og mellomstore foretak), men derimot en enorm risiko rundt våre sosiale samfunnsmessige ervervelser. Med TTIP blir det mulig for internasjonale selskaper å gjennom voldgiftsdomstoler gå imot foreliggende lovverk (på bekostning av miljø, arbeidsmiljø og helse-standarder). Og enda viktigere, gjennom reguleringssamarbeid kan de i utredningsfasen gripe inn i formuleringen av lovtekster. Dette betyr det samme som å umyndiggjøre parlamentet.

Martina Römmelt-Fella, Fella Maschinenbau GmbH

Brauerei Clemens Härle KG

Som leder av en familiebedrift og kvalitetsbevisst brygger er jeg i bunn og grunn avhengig av GMO-fritt og regionalt bryggekorn. Hvis GMO kommer til Tyskland med TTIP, slik som de amerikanske landbruksselskapene ønsker, truer det ikke bare min bedrift, men foretaksmodellen for hele vår bransje.

Gottfried Härle, Brauerei Clemens Härle KG

Egovision GmbH

De valgte representantene skal forhandle på vegne av oss, men innholdet er hemmelig. Vi er avhengig av varslere, internettfora og journalister som må utsette seg for farer, for å få tilgang på informasjon. Er det demokrati? Rent konkret er jeg redd for at rammene for investeringsbeskyttelse vil senke arbeidsrettslige og sosiale standarder, og sette det sosiale sikkerhetshetsnettet i fare.

Frank Immendorf, Egovision GmbH

Ulrich Walter GmbH / Lebensbaum

TTIP skal senke handelsbarrierer og harmonisere standarder. Det er i utgangspunktet prisverdig. Men med den foreliggende formen, er det å frykte at den høye kvaliteten av standarder som nettopp mellomstore bedrifter i Tyskland står for, blir offer for harmoniseringen. Hvis internasjonale selskap ønsker profitt, blir mellomstore bedrifter presset stadig lenger mot avhengighet av lignende strukturer som disse, og taper dermed i tiltagende grad selvstendighet og innovativitet. På samme måte frykter man at voldsgiftsdomstolene vil uthule rettslige standarder. På lang sikt er også biologisk mangfold og utvalget av dagligvarer truet. Av denne grunn bør ikke TTIP i sin nåværende form bli støttet.

Ulrich Walter, Ulrich Walter GmbH / Lebensbaum

Velokonzept GmbH

Ikke alt med TTIP er dårlig – et forsterket samarbeid mellom USA og Europa, reduksjon av byråkrati og dobbeltarbeidet for firmaer hadde sikkert vært fornuftig. Den utilstrekkelige gjennomsiktigheten i de pågående forhandlingene er derimot fullstendig uakseptabel. Samarbeidet må legges opp slik at medbestemmelsen til parlamentet og sivilsamfunnet blir ivaretatt. I tillegg kommer faren for dumping av standarder, hvor høye standarder blir ofret til fordel for bedriftsinteresser, og da spesielt for globale aktører. I møte med de globale utfordringene ville det være viktig å fremme etterrettelig og ressurseffektiv samfunns- og forbruksmodell. Det kan jeg ikke se finnes i TTIP.

Ulrike Saade, Velokonzeptt GmbH

Petter Slaatrem Titland