Wikileaks lekket torsdag 3. desember et forslag fra Norge og Island om å inkludere energitjenester i de pågående tjenesteliberaliseringsforhandlingene (TiSA).  I dokumentet kommer det frem hvordan det påkreves at land likebehandler utenlandske selskaper som driver innenfor fornybare og ikke-fornybare energikilder.

Lise Rødland portrett, svart hvitt-Dette gjør at land ikke kan oppfordre til utenlandsinvesteringer i sol- eller vindkraft uten å samtidig åpne markedene for olje, kull og gass. TiSA kan gjøre det forbudt forskjellsbehandle mellom ulike energikilder og vil stå i veien for en løsning på klimakrisa, sier nestleder i Attac Norge, Lise Rødland.

Avtalen dekker også alle ledd fra leting til utvinning og distribusjon av energi. Selv om det lekkede dokumentet anerkjenner nasjonalt eierskap til energikilder så krever avtalen likevel at land etablerer markeder for utenlandske tilbyder. Dersom et land ønsker å utvinne en energikilde blir de forpliktet til å ikke diskriminere mellom selskaper, det være seg basert på nasjonalitet eller om selskapet har et dårlig rykte på seg når det kommer til å respektere menneskerettigheter. 

–  Det er overraskende at Norge og Island skjærer kull og vindkraft over samme kam. Det er helt åpenbart at storpolitikken framover må legge til grunn at fornybar energi er klart å foretrekke framfor fossil energi. Det må også gjenspeiles i virkemidlene og incentivene som ligger til grunn, slår Attac-nestlederen fast.

I lekkasjen ser vi at forslaget også setter lisenskrav og tillatelser for alle typer aktiviteter i energisektoren i fare. Mange av disse krever utredninger av miljø og utslipp, samt legger til rette for offentlig debatt, sikkerhetsprosedyrer og politikk som sikrer at det offentlige får noe tilbake fra tjenestene.

– Dersom kravene om lisens og tillatelse for å drive lete- og utvinningaktivitet fjernes vil det bli svært vanskelig å avdekke miljøkonsekvenser av energiutvinning. Samtidig vil lokalbefolkning som rammes av utvinningen miste et viktig fora hvor de kan løfte sine bekymringer. Alt i alt er det et stort paradoks at dette kommer samtidig som COP21 i Paris. Dersom utslippene skal ned er vi nødt til å regulere energisektoren, ikke liberalisere den, mener Rødland.  

Les mer selv på https://wikileaks.org/tisa/

 

Lise Rødland