For at bærekraftig utvikling skal være en del av Oljefondets virke, må mandatet til Oljefondet skrives om. Endring av mandatet er en langt mer dyptgående endring enn de vi ser på gang i dag. Attac mener likevel at innstillingen fra Finanskomiteen gir grunn til å være optimistisk.

Markedsverdien for Oljefondet var 7 471 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette var en økning på 1044 milliarder fra året før. 950 milliarder av disse kom fra avkastning på finansmarkedet, mens 46 milliarder ble kom fra oljeinntektene.

Les en oppsummering av Finanskomiteens behandling av Oljefondets eierskap her.

Framover ønsker Finanskomiteen at Oljefondet investerer mer i eiendom. Grensen for andelen av fondets investeringer i eiendom skal økes fra fem til syv prosent. I dag er tre prosent av fondets verdi investert i eiendom. Tidligere har det vært et uttalt mål å på lengre sikt øke investeringene i eiendom til ti prosent.

  • Jo mer Stortinget vil at Oljefondet skal investere i eiendom, jo viktigere er det at investeringene ikke skjer gjennom skatteparadis. Når det er sagt, burde man spørre seg om Oljefondet skal bidra til å bygge opp en internasjonal boligboble, legger Titland til.
  • På lang sikt mener vi at Oljefondet skal være et verktøy for å skape bærekraftig utvikling. Dersom Stortinget følger opp anbefalingene fra Finanskomiteen, er vi et skritt på vei i den retningen, sier Titland.

For at bærekraftig utvikling skal være en del av Oljefondets virke, må mandatet til Oljefondet endres. Som Finanskomiteen skriver selv: «Målet med investeringene i Statens pensjonsfond er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor rammen av moderat risiko»

Endring av mandatet er en langt mer dyptgående endring enn de vi ser på gang i dag. Attac mener likevel at innstillingen fra Finanskomiteen gir grunn til å være optimistisk.

Finanskomiteen skriver:

Statens pensjonsfond har overordnede finansielle mål, men skal også være en ansvarlig investor. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling

Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti går foran for at Norge skal være en ansvarlig aktør internasjonalt. Deres merknad til innledningen fra Finanskomiteen er verdt å sitere i sin helhet:

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti peker på at det norske folks felles formue har blitt en internasjonal maktfaktor. De valgene fondet tar kan ha stor betydning, både i enkelttilfeller og fordi andre aktører følger med på investeringsstrategi som følges av fondet. SPU kan derfor ikke betraktes som en form for «nøytral sparebøsse», men krever tett oppfølging og demokratisk kontroll.

Les resten av KrF, V og SVs merknad helt nederst i saken.*

Omtrent hvert fjerde år går eksterne eksperter gjennom forvaltningen av Oljefondet. I denne innstillingen ber Finanskomiteen at det blir gjort en gjennomgang neste år.

Det er en god anledning for å reise debatten om de større perspektivene på Oljefondets investeringer. Finanskomiteen vil at Stortinget skal vedta denne formuleringen når innstillingen deres behandles om kort tid:

Stortinget ber om at neste års gjennomgang også vurderer resultatene fra, og kost/nytte-verdiene av de ulike investeringsstrategiene, både på kort og lang sikt, og fremme eventuelle endringer i lys av disse vurderingene i forbindelse med fondsmeldingen for 2017.

Til slutt i Finanskomiteens innstilling skriver de at Oljefondet trenger retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner (gi stater lån). Her understreker komiteen at Norges Bank må vurdere risikoen for å bidra til illegitim gjeld.

Spesielt interessant er komiteens henvisning til gjeldskrisen i Europa etter finanskrisen i 2007/8:

Komiteen viser videre til de siste års utvikling av denne type retningslinjer som et resultat av finanskrisen og den påfølgende gjeldskrisen i Europa.

KrF, Sp, Venstre og SV går lengst i understreke behovet for retningslinjer for utlån til stater og oppbygging av illegitim gjeld, og knytter gjeld til lukkede prosesser og manglende åpenhetskriterier for hva lånte penger brukes til.

Partiene understreker i denne sammenhengen at statsgjeld er en av de grunnleggende årsakene til ulikhet:

[Krf, Sp, Venstre og SV vil] minne om at finansielt hemmelighold er en helt sentral driver i utviklingen av økonomiske og sosiale forskjeller globalt»

KrF, Venstre og SV er de eneste partiene som understreker skatteparadisenes rolle som tilrettelegger for kriminalitet. Partiene skriver i en egen merknad:

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at lukkede jurisdiksjoner brukes til å finansiere illegal virksomhet som narkotikahandel, våpensmugling, menneskehandel og omgåelse av FN-godkjente økonomiske sanksjoner.

Til slutt i Finanskomiteens innstilling skiller KrF, Sp og SV seg ut ved å kreve at Oljefondet ut av spillselskaper og alkoholselskaper.

Attac Norges arbeid har gitt klare avtrykk i merknadene fra hele Finanskomiteen. Alle tiltakene som komiteen ber om, er et resultat av mange års arbeid mot skatteparadis.

Mens noen merknader viser spor av Attacs arbeid, er det andre merknader som kan føres tilbake både til Attacs innspill og innspill fra resten av sivilsamfunnet i Norge:

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til prinsippet om at skattlegging og skatteinngang skal skje der verdiskapning finner sted. Dette prinsippet ligger til grunn for alt internasjonalt arbeid mot aggressiv skatteplanlegging og internasjonal skatteunndragelse.

Dette medlem mener dette prinsippet også skal gjelde for og følges opp av SPU. Offentlige aktører som deltar i eller legger til rette for aggressiv skatteplanlegging, stjeler skatteinntekter fra andre. Slik oppførsel har betydelige negative eksterne virkninger og er uetisk. Dette medlem mener SPU bør internalisere disse eksterne virkningene i sin investeringsstrategi.

Dette medlem viser til at SPU har sine investeringer i unotert eiendom organisert i datterselskaper i skatteparadiset Luxembourg og delstaten Delaware i USA.

Dette medlem viser til de senere avsløringer rundt lukkede jurisdiksjoner, omtalt som Luxleaks og Panama papers. Rettsaken mot varsleren bak Luxleaks, altså ikke selskapene eller myndighetene som konspirerte med dem, pågår i disse dager i Luxembourg.

Selv om endringene i skattebetaling ofte er liten på grunn av SPUs juridiske status, er SPUs tilstedeværelse med på å legitimere bruken av lukkede jurisdiksjoner samt å gjøre det økonomisk fristende for land å oppføre seg deretter.

SVs forslag ligner på forslagene fra Finanskomiteen, men er langt tydeligere på hva som må gjøres. Dette innebærer å umiddelbart flytte Oljefondets eiendomsselskap øyeblikkelig ut av skatteparadis, istedenfor å vurdere mulighetene for det, samt å direkte utelukke selskaper som er avslørt for uetisk skattepraksis fra Oljefondets investeringer.

Slike innspill var avskrevet som utopier for få år siden. Attac merker seg at Finanskomiteens innstilling samlet sett kan bidra til at Oljefondet trekker seg ut av skatteparadiser på sikt. Men for at det skal skje, trengs det tydelige krav og nøye oppfølging fra sivilsamfunnets side.

 

 

*«Disse medlemmer understreker at fondet tilhører det norske folk og skal forvaltes på en måte som det brede lag av befolkningen kan slutte opp om. Målet om å oppnå høyest mulig avkastning til moderat risiko ligger fast, samtidig som det er bred enighet om at det også skal ligge et etisk rammeverk til grunn. Gjennom etableringen av Etikkrådet og de etiske retningslinjene har Stortinget etablert visse demokratiske strukturer for forvaltningen av SPU. Dette er en styrke for fondets legitimitet både i inn- og utland. SPU må forvaltes på en måte som tar langsiktige hensyn.

Disse medlemmer mener at hensynet til miljø, menneskerettigheter og internasjonal lovgivning må settes først i forvaltningen av SPU for å nå de langsiktige målene det er bred enighet om. For framtidas pensjoner er det særlig viktig at fondets investeringsstrategi gjenspeiler den globale klimakrisen og konsekvensene som følger av denne. På alle samfunnets områder haster det å iverksette tiltak som bidrar til å snu de farlige klimaendringene.

SPU er en mektig global aktør, og vi har derfor både et ansvar og en langsiktig interesse for at fondets investeringsstrategi gjenspeiler arbeidet mot de menneskeskapte klimaendringene. Gjennom å videreutvikle de demokratiske strukturene og den ansvarlige investeringspraksisen kan og bør Norge lede an i den internasjonale utviklingen for ansvarlig investeringspraksis i bred forstand. Fondets egenart, med en nær uendelig tidshorisont og stor evne til å fastholde investeringsstrategi over tid, kan dermed brukes for å fremme viktige felles mål for bærekraft og ansvarlighet.»

Petter Slaatrem Titland