Foto: Eva Lien

Uttalelse fra det Europeiske Attac-nettverket

Oversatt av Petter Slaatrem Titland, leder i Attac Norge

Britenes exit fra EU burde bli et reelt politisk veiskille for Europas ledere.

Folk i Europa har fått nok av å bli ledet av institusjoner som ikke er styrt av folkevalgte, og som jobber for store selskaper framfor for vanlige folk. Vi er lei av at våre liv er diktert av finansmarkedet.

EU-institusjonenes manglende evne og vilje til å svare på de demokratiske kravene som kommer fra folk i Europa har framprovosert den største politiske krisen i EUs historie. Hvis EU ikke endrer seg, fundamentalt og raskt, er det ingen tvil om at unionen kommer til å gå i oppløsning.

Selv om vi respekterer frustrasjonen og avgjørelsen til britene, er vi bekymret for at «Brexit»-kampanjen ofte var styrt av frykt, rasisme, til og med vold. Dette er et ekko av høyreekstremes framvekst i europeiske valg og volden vi har sett mot flyktninger og migranter ved Europas grenser. Vi er redde for at høyreekstreme skal slå mynt på britenes EU-exit.

Derfor er det livsviktig at vi som har andre verdier basert på internasjonalisme, demokrati og likhet handler raskt. Vi forstår sinnet til mennesker i Europa. Innstrammingspolitikkens ødeleggelser, nedbrytingen av demokratiet og ruineringen av offentlige tjenester har gjort kontinentet vårt til en lekeplass for en-prosenten. Dette er ikke migranter og flyktningers feil, men en feil begått av europeiske eliter.

Vi understreker behovet for at demokratiske grasrotsbevegelser jobber sammen for å ta tilbake kontrollen over økonomien, samfunnet og livene våre. Vi krever at EU radikalt demokratiserer sine strukturer slik at de representerer menneskene som bor der, slik at vi kan bygge et mer rettferdig og mer bærekraftig kontinent.

Vi krever at politikerne våre slutter å forhandle om handelsavtalene TTIP, TISA og andre udemokratiske handelsavtaler, tar kontrollen over finanssystemet og tøyler storselskapenes makt, behandler migranter med respekt og verdighet, støtter en styrking av demokratisk kontrollerte offentlige tjenester, sørger for et nullutslippssamfunn i løpet av et tiår og gjør slutt på innstrammingspolitikken. Bare tiltak av et slikt omfang – grunnleggende endring – kan redde EU.

Vi støtter også britenes kamp for et bedre land, og deres kamp mot rasisme og høyreekstremisme. Et bedre Storbritannia kan inspirere et bedre Europa.

Et annet Europa er mulig. Hvis ikke EU kan være en del av et bedre Europa, vil det bli feid av banen.

 

 

Uttalelsen  på engelsk: Leave

Britain’s decision to leave the European Union should be a wake-up call to the leaders of Europe. We have had enough of being run by unelected institutions which act in the interests of big business. We are tired of having the lives of Europe’s people dictated by the will of the financial market.

The failure of the EU institutions to respond to the democratic demands of Europe’s people has now provoked an unprecedented crisis in the history of the EU. If the EU does not change, fundamentally and quickly, it will disintegrate.

We are further concerned that, while we respect the frustration and the decision of the British people, the campaign for Exit from the EU was often marked by fear, racism and even violence. This echoes the rise of the far right in Europe’s elections and the violence we have seen against refugees and migrants at Europe’s borders. We fear that the far right will now capitalise on Brexit.

That’s why it’s urgent that we who have very different values of internationalism, democracy and equality need to act now. We understand the anger of Europe’s people. The ravages of austerity, the erosion of democracy, the destruction of public services have turned our continent into a playground for the 1%. This is not the fault of migrants but of European elites.

We recommit ourselves to work with grassroots movement right across Europe to take back control of our economies, our societies and our lives. We demand the EU radically democratises its structures to represent Europe’s people, so that it can support these efforts to create a fairer, more sustainable continent. We further demand they stop negotiating TTIP, TISA and other undemocratic trade deals, take control of the financial system and restrain corporate power, treat migrants with respect and dignity, support the creation of democratically controlled public services, work to a zero emission economy in a decade and end austerity. Only measures of this magnitude will save the EU.

We also offer support to those in Britain fighting for a better country, in their battle against racism and the far right. A better Britain can help inspire a better Europe.

Another Europe is possible. If the EU cannot be part of that better Europe, it will be swept away.

Lise Rødland