Nye lekkasjer viser at Norge fortsetter å presse gjennom gode regler for oljeindustrien i TISA-avtalen. Mål: Å hindre favorisering av fornybar energi.

Greenpeace Nederland offentliggjorde dokumentene i dag kl. 10.00 på nettsiden tisa-leaks.org.

«Denne lekkasjen viser at TiSA, som andre handelsavtaler, inneholder regler som binder hendene til de politikerne som prøver å implementere klimaavtalen fra Paris,» sier Susan Cohen Jehoram, lederen av den internasjonale TTIP-kampanjen hos Greenpeace Nederland.

Energi- og gruvetjenester på forhandlingsbordet

Norge, Canada, Island og EU går sammen om å foreslå et eget vedlegg om energi- og gruvetjenester som kan få store konsekvenser:

  • Hindrer favorisering av fornybar energi

Avtalen inneholder konseptet energinøytralitet. Dette innebærer at ethvert tiltak et TiSA-land iverksetter for å fremme investeringer i fornybar energi, også må gjelde ikke-fornybare ressurser som olje, tjæresand og kull i følge PSI sin rapport TiSA vs Climate Action. TiSA vil påvirke alle ledd av oljeindustrien spesielt og energiutvinning generelt; forskning og utvikling, utvinning, IT-systemer, salg av olje, gass, kull og tre.

  • Gjør det avtalestridig å reversere en eventuell privatisering av Statkraft 

Lekkasjene viser at TiSA skal brukes til å bygge ned energiselskaper som har en dominerende posisjon. Her står Statkraft i en særposisjon, spesielt når regjeringen nå foreslår å delprivatisere virksomheten. Det kan nemlig bli avtalestridig å ta tjenestene Statkraft leverer tilbake i offentlig egenregi dersom foretaket privatiseres.  

  • Hindrer utviklingsland i å stille krav til investorer

TiSA skal sørge for at utviklingsland ikke kan stille krav til utenlandske selskaper om lokale arbeidsplasser, kjøp av lokale innsatsfaktorer, teknologioverføring eller overføring av kunnskap om produksjonsprosesser. Dette forhindrer utviklingsland i å bruke strategier nedfelt i de 10 oljebud som Norge selv brukte for utvikle norsk oljeindustri. Norge trekker stigen opp etter seg.

Forhandlinger pågår

Attac er tilstede i Genève i det nye forhandlingrunder starter for TISA-avtalen. Kravet fra Norge er svært kontroversielt, og er en ny utvikling i handelspolitikken.

Tidligere har regler for olje- og energi vært for sensitivt til å bli styrt av en handelsavtale. Det ønsker Norge en slutt på.

Regelverket Norge foreslår vil gjøre favorisering av fornybar energi avtalestridig. Hvis du ønsker å gi fordeler til fornybar energi, må du også gi fordelene til oljeindustrien.

  • Mens oljedebatten går demokratisk for seg i Norge, kjemper regjeringen for norske interesser i utlandet, på vegne av Statoil & Co. De vil bruke en handelsavtale til å stramme inn hvilken omstilling man kan tvinge gjennom med politikk, i frykt for at oljeindustrien blir utkonkurrert av fornybar energi, skrev Attac-leder Petter Slaatrem Titland i Dagbladet forrige fredag.
  • «Energinøytraliteten» Norge ønsker vil ikke bare ramme fornybar energi, det kan også effektivt hindre de styggeste formene for oljeutvinning, som skiferolje, skrev han.

NHO svarte på innlegget i går, men unnlot å kommentere noe av innholdet i Attacs kronikk. Energi-kapitellet som Attac tok opp nevner ikke NHO i det hele tatt.

 

Petter Slaatrem Titland