Fagforbundet drar til Buenos Aires for å lære, for å påvirke og for å møte hundrevis av andre organisasjoner og internasjonal fagbevegelse. Vi vil være involvert i prosessene, men også knytte bånd til andre som deler våre verdier.

Siden 80-talet har den økonomiske globaliseringen økt i tempo. I takt med nyliberalismens deregulering har et stadig mer omfattende regelverk for frihandel blitt etablert. Et forutsigbart handelsregelverk er selvsagt viktig for et lite land som Norge. Disse avtalene skal fremme handel og vekst, men begrenser også hvordan den enkelte stat kan beskytte egne interesser. I tillegg ser vi at gevinsten av handel ikke blir fordelt på en rettferdig og bærekraftig måte, hverken nasjonalt eller globalt. 80-tallets nyliberalisters tro på at handel kan løse alle verdens problemer er betydelig svekket, gjennom finanskrise, sult- og migrasjonskrise, arbeidsledighet og økende internasjonal usikkerhet.

WTO forvalter flere internasjonale avtaler, blant annet GATS-avtalen som handler om tjenestesektoren. Denne ønskes reforhandlet under toppmøtet i Buenos Aires, og særlig er delene som omhandler innenlands reguleringer (domestic regulations) viktige for Fagforbundet. I klartekst handler det om myndighetenes rett til å regulere politisk, uavhengig av om dette går på bekostning av internasjonale selskapers økonomiske interesser. Fagforbundet mener at handel og handelsavtaler er viktig, men at det er avgjørende at disse ikke skal gå ut over de enkelte landenes selvråderett. Disse behovene er ulike i de 164 medlemslandene.

E-handel høyt prioritert

På forrige WTO-toppmøte ble det til slutt enighet. Blir det enighet om e-handel i år? Bilde: © WTO

Ett av hovedtemaene på WTOs toppmøte i Buenos Aires er ventet å være e-handel (e-commerce). E-handel er et komplekst område, som berører både elektronisk handel (varer og tjenester), datalagring/sikkerhet, intellektuelle rettigheter og utvikling. Data omtales nå som den nye olja. Verdien av e-handel forventes å overstige verdien av den tradisjonelle handelen, ifølge Rainer Kattel, professor i innovasjon ved Tallinn University of Technology, Estland.

Selskaper som vet hvem som trenger hva når, vil ha et stort konkurransefortrinn i tida framover. Data samles fra alt vi gjør og stadig flere ting blir koblet til internett. Å beskytte seg mot sporbarhet, innsyn og datainnsamling blir mer og mer vanskelig for enkeltpersoner. Personvernsaktivister har sammen med flere hundre organisasjoner mobilisert mot forhandlingene om WTO-regulering av dette området. Dette fordi de er bekymra for at en slik regulering vil tjene de store globale selskapene, på bekostning av fellesskapets interesser. Med globale selskaper menes for eksempel Google, Apple, Facebook, Amazone og Microsoft. Reglene knyttet til e-handel er derfor viktig – og vil bli et brennhett tema i Buenos Aires.

Fisk og mat på agendaen

Selv om disse områdene er de viktigste for Fagforbundet, er det andre viktige temaer også. Fagforbundet ønsker rettferdig handel. Vi vil særlig prioritere utviklingslanda og sørge for at de får gode betingelser. Fiskerisubsidier er eksempelvis et aktuelt tema. Selv om dette ikke er vårt kjerneområde, så har vi de siste årene jobbet en del med kvoter, kystflåten, eierskap, osv.. Fagforbundet vil støtte tiltak som gir størstedelen av «småfiskere» og deres fiskerisamfunn langs kystene fordeler. Retten til å drive fiske må forbli under nasjonal forvaltning og ikke reguleres av WTO-avtaler med omsettelige kvoter, noe som vil gi fordeler til internasjonale fiskegiganter.

Et annet stort tema som kommer opp er Indias forslag om at land skal ha rett til å betale egne bønder for å bygge opp sine egne matlagre. Akkurat som med fiskerier handler dette om at land må ha mulighet til å bestemme hvordan de vil sikre sine innbyggere tilgang til mat og til de tjenestene de trenger fra det offentlige.

Sivilsamfunnet spiller en rolle

Vi har sett en økende folkelig motstand mot handelsavtaler som TISA, TTIP og CETA de siste årene fordi folk er bekymra for at disse avtalene tilsidesetter demokratiet, reduserer det politiske handlingsrommet og gir store multinasjonale selskaper rettigheter på bekostning av blant annet helse, matsikkerhet, klima, miljø og arbeidsvilkår. Tilliten til frihandel som drivkraft for rettferdig fordeling er alvorlig svekket.

Sivilsamfunnet, med fagbevegelse, klima- og miljøorganisasjoner, NGOer og andre har en viktig rolle å spille i Buenos Aires for å påvirke og minne de ulike forhandlingsdelegasjonene, om at de forhandler på vegne av sine lands innbyggere. Vi ser frem til mange gode faglige og politiske diskusjoner og debatter med både den norske forhandlingsdelegasjonen og øvrig norsk og internasjonalt miljø.

Odd Haldgeir Larsen