Det er flott at den nye utviklingsministeren, Nikolai Astrup, går så klart ut med prioritering av FNs bærekraftsmål som han gjør i sin artikkel i Dagsavisen 18. januar. Det lover godt.  Men vil han gå inn for å satse på den mest effektive bistanden for å nå mange av bærekraftsmålene, deriblant å utrydde sult og ekstrem fattigdom? I så fall må det foretas store endringer av prioriteringene av norsk bistand.

Flertallet av de fattige og av dem som sulter i utviklingsland, bor på landsbygda og er knyttet til landbruket. FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, slår fast at vekst i brutto nasjonalprodukt for landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom sammenliknet med vekst i andre sektorer. Verdensbanken sier at vekst i brutto nasjonalproduktet som stammer fra landbruket, er minst dobbelt så effektivt i å redusere fattigdom enn vekst i sektorer utenom landbruket. Satsing på landbruket i utviklingsland er viktig også for å nå flere av de andre av FNs bærekraftsmål, bl.a. å utrydde sult.

Norsk og internasjonal bistand bør prioritere landbruket for å nå mange av bærekraftsmålene og for å utnytte bistandsmidlene mest mulig effektivt.  Dessverre gjøres ikke det. På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket omtrent 30% av all norsk bistand til utviklingsland.  I 2016 utgjorde landbruksbistanden 1,26% av den totale bistanden, ifølge Norad.  I 2003 anbefalte det statlig oppnevnte «Bie-utvalget» at støtten til landbruket i utviklingsland burde økes til 15 % av den totale bistanden i løpet av tre år. Det bør igjen settes på dagsorden!  Vi du gå inn for den mest effektive måten å bekjempe sult og fattigdom på, Nikolai Astrup? Vil du gå inn for å øke landbruksbistanden?

 

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 24. januar.

Aksel Nærstad