Det siste året har samfunnsdebatten om vår tids to viktigste spørsmål, klima og ulikhet, blitt mer radikal og gått dypere. FNs siste klimarapport, oppmerksomheten på finanskrise, miljø- og klimakrise, Brexit, «De Gule Vestene» og debattene rundt EUs framtid viser dette.

CO2-regnskap og miljøhensyn har blitt en del av norsk bedriftsstrategi, og alle politikere sier de stiller seg bak en «grønn omstilling». Men det siste året har det blitt klart for mange at skiftet går for sakte. Omfanget av de økonomiske og strukturelle endringer som trengs, begynner å synke inn. I tillegg er det blitt klart hvor radikal omfordelingspolitikk som kreves for å bekjempe den økende ulikheten, både globalt og i Europa.

Sosiale bevegelser krever en annen økonomisk politikk, men kunnskap og bevissthet om hvordan denne kan formes er mangelfull. Samtidig ser vi at et økende antall analytikere, forskere, økonomer og samfunnsvitere setter ord på hvordan økonomien kan organiseres på en mer bærekraftig måte. Det er på tide å løfte fram de store spørsmålene og gi idéer om de dristige svarene. Attac vil løfte fram nye økonomiske modeller. Vi vil stille spørsmålene: Hvordan kan en økonomi fungere uten tradisjonell vekst som drivkraft? Er ikke dagens system avhengig av økende forbruk av jordas ressurser? Hvordan kan veksten vris til grønne områder? Hvordan kan veksten fordeles rettferdig? Hvordan kan økonomisk utvikling finansieres uten formidabel økning av den private gjeldsbyrden?

I tillegg til å trekke fram visjoner for framtiden, vil vi stille krav til dagens politikere. Det er mulig å føre en politikk som vil gjøre overgangen til en annen økonomi lettere. På noen områder har vi allerede kunnskap om miljøvennlige produkter og mer bærekraftig produksjon. Samtidig må det stimuleres til videre målrettet forskning og utvikling av spisskompetanse innen klimanøytral teknologi. Det må oppmuntres til å investere i bedrifter som fremmer overgangen til en ny økonomi, uten at det nødvendigvis gir maksimal avkastning. Vi kan ikke overlate den økonomiske utviklingen til markedet. Derfor trenger vi en offensiv næringspolitikk som kan styre investeringene mot et grønt skifte og redusert ulikhet. Dette behøver ikke begrense mulighetene til rimelig gevinst ved investeringer i risikoutsatte grønne sektorer.

Tiden er overmoden for en mer offensiv miljøpolitikk, ny penge- og finanspolitikk og bankreguleringer. Vi må bekjempe skatteunndragelser, skatteparadiser, monopoldannelser, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. For å løse disse utfordringene trenger vi internasjonalt forpliktende samarbeid.

Attac setter søkelys på systemet, men dette utelukker ikke at vi som forbrukere har ansvar for å gjøre kloke valg. Derfor vil vi trekke fram gode eksempler på kommersielle samvirker, ansatteide bedrifter, beboerstyrte boligkooperativer, økologiske landbruksfellesskap og andre initiativer som kan leve parallelt med kommersiell virksomhet.

Vi kan ikke la oss stoppe av spørsmålet som umuliggjør all endring: «hvorfor skal jeg gjøre det når ingen andre gjør det?» Det er på tide å endre tankesettet og finne andre begreper. Det må bli slutt på å måle økonomisk vekst i voksende aksjekurser. «Positive signaler i finansmarkedet» kan ikke være eneste indikator på en positiv framtid. Vi kan ikke fortsette å si «systemet er umulig å endre». Det finnes alternativer.

Vedtatt på Attac Norges 18. ordinære landsmøte 3. mars 2019