Meld St 20 (2018-2019) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2018

Statens Pensjonsfond Utland er en integrert del av statsbudsjettet og det finanspolitiske rammeverket i Norge. Derfor stiller sivilsamfunnet særlig strenge krav til ansvarlig forvaltning av Oljefondet.

I dette høringsinnspillet vil Attac belyse utfordringer knyttet til SPUs investeringer i de store teknologiselskapene. Attac er av den oppfatning av at det vil være hensiktsmessig å vurdere bærekraften i SPUs investeringer i plattformselskaper som i utstrakt grad benytter seg av skatteparadis og som aktivt bedriver aggressiv skatteplanlegging ved hjelp av teknologien de selv utvikler.

Investeringer i teknologigigantene

Oljefondets største investeringer finner vi blant teknologigigantene. De tre største beholdningene er alle i amerikanske teknologiselskaper. FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google-eier Alphabet) utgjorde alene 2,5 prosent av fondets verdi ved utgangen av fjoråret. Disse selskapene er hyppige brukere av skatteparadis, og som nærmest legger sin ære i å betale minst mulig skatt.

Facebook er et godt eksempel på dette. Selskapet har en milliardfortjeneste i Norge, men på papiret har de frem til 2018 gått i underskudd i Norge. Dette er en ren papirkonstruksjon som ikke speiler virkeligheten, og som resulterer i at Facebook bidrar med en halv promille i skatt til det norske fellesskapet. Dette er ikke enestående for Facebook. Apple og Alphabet har også bokført mesteparten av deres europeiske omsetning i Irland, hvor selskapsskatten er lav.

Å bygge opp under disse selskapene utfordrer den økonomiske bærekraften til vår velferdsstat, men også stabiliteten i Fondets avkastning. Gjennom 2018 har Facebook har vært rammet av en rekke skandaler. Det har blitt reflektert i fjorårets nest svakeste avkastning for Fondet noensinne, hvor investeringene i Facebook var blant aksjene som bidro mest negativt i avkastningen.

Gjennom hele 2018 har flere av teknologikjempene vært preget av fallende aksjekurser. Samtlige av FAANG-aksjene befant seg i et nedgangsmarked i store deler av fjoråret.

For investorer som SPU blir det stadig tydeligere at det også er knyttet finansiell risiko til selskapers aggressive skatteplanlegging. Apple måtte nylig etterbetale 13 milliarder euro i skatt, da EU-kommisjonen tilbake i 2016 fant at selskapets skatteavtale med Irland var i strid med EUs konkurranseregelverk. Dette er per definisjon skatteuetisk atferd.

Uttrekk

Attac er av den oppfatning at SPU må være villig til å ta i bruk sterkere virkemiddel enn dialog når Fondets forventningene ikke innfris. Etikkrådet har uttalt at skatteunndragelse kan anses som «særlige brudd på etiske normer». Likevel har Etikkrådet aldri anbefalt uttrekk, og således har Oljefondet heller aldri utestengt selskap på grunn av skatteuetisk adferd. Dette er kritikkverdig, og reflekterer at kriteriene er åpenbart mangelfulle. Attac mener vi bør kunne forvente at NBIM reagerer tydeligere når selskaper de er investert i blir avslørt eller dømt for skatteunndragelse. Når Fondet velger å øke aksjebeholdningen i de store teknologiselskapene, som beviselig benytter seg av skatteparadis i utstrakt grad, mener vi at retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU er mangelfulle.

Attac har lenge etterspurt en gjennomgang av de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU), og er således fornøyd med at Regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal se på dette.

Fulle stemmerettigheter til aksjeholderne

NBIM skriver at «før de fatter beslutning om observasjon og utelukkelse, vurderer de andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse».

Oljefondets eget eierskap viser at det er avvik mellom eierskap og stemmerettigheter i flere større selskaper, deriblant flere av de nevnte teknologiselskapene. Blant annet eier fondet (ved utgangen av 2018) 0,83 prosent av Facebook, men har bare 0,33 prosent av stemmene. Fondet eier 0,92 prosent av Alphabet, men har bare 0,48 prosent av stemmene.

Oljefondet understreker selv at «stemmerett er grunnleggende for aksjonærer fordi det sikrer dem formell innflytelse over sentrale selskapsspørsmål». På bakgrunn av manglende stemmerett til aksjonærene har Oljefondet, blant annet, valgt å ikke investerer i teknologiselskapet Snap Inc. Derfor finner vi det overraskende at Oljefondet ikke ønsker å støtte opp under forslaget fra indeksleverandøren MSCI, som sier at selskaper som går på børs uten å tilby fulle stemmerettigheter til dem som kjøper de børsnoterte aksjene, skal vektes lavere i deres indekser.

Attac sine anbefalinger til komiteen:

  • Komiteen bør i årene framover følge med på SPUs investeringer i teknologigiganter som kan gi stor finansiell risiko, benytter skatteparadiser og kan true demokrati og personvern
  • NBIM bør loggføre møter med selskaper om skattepraksis, registrere tema som er tatt opp, vurdere antatt effekt, fremdrift og resultater av eierskapsdialogene
  • NBIM bør offentliggjøre land-for-land-rapporter de får fra selskaper på sine nettsider
  • SPU bør trekkes ut dersom selskapene de er investert i blir avslørt eller dømt for skatteunndragelse
  • NBIM bør selge seg ned i selskaper som går på børs uten å tilby fulle stemmerettigheter til aksjeholderne