Da Google i begynnelsen av august kjøpte en tomt i Skien på ca. 2000 mål for kanskje å etablere datasenter der, stilte Dag Hallvard Ystgaard det betimelige spørsmålet: Er det den beste bruken av naturen og energien vår? Digitaliseringsminister Nikolai Astrup svarte at det ikke er et spørsmål om vi skal bygge datasentre i den norske naturen, men hvor. Et lite tilfredsstillende svar, spør du Ystgaard, som kommer med en kort replikk her.

Takk for gode og saklige kommentarer til artikkelen jeg skrev om etablering av datasentre i Norge. Spesielt hyggelig er det at sjølveste digitaliseringsministeren tok seg tid til å svare, blant annet på NRK Ytring, og til å delta i debatt om temaet i Dagsnytt 18.

Jeg vil nødig polemisere mot Astrup, men kan ikke unngå å legge merke til at han ikke har noen motforestillinger mot å bruke norsk natur og elektrisk kraft til å drive datasentre.

– Det er ikke et spørsmål om, men hvor vi skal tillate bygging av datasentre, sier ministeren, og slår fast at Norge har god tilgang på fornybar energi og at landet er et attraktivt land å etablere datasentre i.

Foto: Taylor Vick

Det siste er ikke vanskelig å forstå med en slik holdning fra politikernes side som vi har fått demonstrert i denne saken. At landet har god tilgang på fornybar energi, er derimot noe nytt. Har ministeren informasjon om en energikilde vi andre ikke kjenner til, eller tenker han på vind- og vannkraft som en utømmelig ressurs? Så vidt jeg har fått med meg foregår det for øyeblikket en durabelig kamp over det ganske land, fortrinnsvis mot utenlandske aktører, mot å bygge ut kraft på bekostning av norsk natur.

Hvor mye av landets kyst tenker ministeren seg det vil være riktig å bygge vindmøller på? Og hvor mange TWh tror han det vil være mulig å få ut av disse? Det vil uansett ikke bli mer enn promiller av det som til enhver tid etterspørres på verdensbasis. Og hvor mye blir det da igjen av uberørt natur til kommende slekter, slekter som skal følge slekters gang i tusener, ja gjerne millioner av år?

Jeg må også innrømme at jeg blir en smule fornærmet når Astrup påstår at problemet er at jeg «er skeptisk til digitalisering og de mulighetene som data og ny teknologi gir». Til det kan jeg si at jeg som journalist har holdt på med data og digitalisering helt fra dataalderens morgen, noe som trolig er atskillig lenger enn ministeren. Jeg er da også fullstendig klar over at viktige samfunnsfunksjoner er avhengig av data og datakraft. Samtidig er jeg like klar over at svært mye av det som foregår på nettet i dag slett ikke kan karakteriseres som samfunnsnyttig, kanskje til og med tvert imot.

Det betyr at vi må bruke datakraften med fornuft, akkurat som all annen kraft. Men det er ikke fornuften som styrer investeringene til selskaper som Google. Det er muligheten til fortjeneste. Derfor er det opp til andre å «ta til vettet», og jeg kan ikke se annen mulighet enn at det må bli politikerne. Dessverre ser det ut til at politikerne har sviktet i dette tilfellet, og ministerens svar tyder ikke på at det vil bli noen hjelp å få fra den kanten med det første.

Dag Hallvard Ystgaard