Norske kommuner handler for milliarder hvert år, mens leverandørere til kommunene ofte er internasjonale konsern. Resultatet av det er at det er en stor risiko for at skattepengene havner i skatteparadis. Flere kommuner har vedtatt at de ønsker å unngå dette, men Sør-Varanger kommune blir første kommune med helt konkrete regler for å unngå at kommunens midler forsvinner til skatteparadis.

Kart som viser Sør-Varanger kommune og logo for Skatteparadisfri sone
Sør-Varanger kommune er den første kommunen i Norge med bindende regler mot skatteparadis.

Vedtaket kommer som en resultat av Attacs kampanje «Skatteparadisfri», der vi har samarbeidet med Publish What You Pay Norge og Fagforbundet. Det viktige med vedtaket er at det krever åpenhet fra leverandørene til kommunen. Skatteparadis handler om å skjule penger, så åpenhet er verktøyet vi har mot det.

Helt konkret handler det om å kreve «utvidet land-for-land-rapportering» fra selskapene som leverer tjenester og varer til kommunen. Det betyr at selskapene må fortelle hva de gjør i ulike land, og hvordan de betaler skatt der. Da vil det vises hvis de bruker sin internasjonale konsernstruktur til å flytte penger for å unngå skatt.

Vedtaket har en klar fordel også for en rettferdig konkurranse mellom de som skal levere tilbud til kommunen. De som bruker skatteparadis kan ha lavere kostnader enn de som betaler skatt som de skal, og slik vinne anbudskonkurranser på urettferdig vis.

Vedtaket ble fremmet av SV og AP i fellesskap, og vedtatt mot stemmene fra Høyre og representanter fra Senterpartiet.

Vi gratulerer Sør-Varanger med et god vedtak!

Kommunestyrets vedtak i sak 056/20 (10.juni 2020):

Sør-Varanger kommune skal arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri kommune. Med det kreves det at de leverandører som er og blir tilknyttet Sør-Varanger kommune skal ha en åpenhet om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser kan avdekkes. Med dette må følgende punkter følges:

1) I anbudskonkurranser, kontrakter og i generelle innkjøpsregler skal Sør-Varanger kommune kreve «utvidet land-for-land-rapportering» fra tilbydere når kontraktsverdien og/eller det samlede årlige kommunale innkjøpet fraen enkelt tilbyder overskrider 1.300.000 kroner. Tilbyderne skal sammen med tilbud levere en land-for-land rapportering av skatter som angitt i forskrift FOR-2013-12-20-1682 om land for land rapportering §4, 1. ledd, uten hensyntagen til §4, 2. ledd, og uten å være begrenset til utvinningsindustrien. Rapporten skal inneholde opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, kostnader og antall ansatte for alle land. Betalbar skatt 1. januar og 31. desember, og betalbar skatt i resultatregnskapet må fremgå. Innkjøpsreglene spesifiserer nærmere krav til rapportering.

2) Ved siden av tilbudssum skal det spesifiseres land for land hvor stor andel av kontraktsverdi som vil tilflyte hvert enkelt land i konsernet, inklusive land med underleveranser.

3) Kommunen skal unngå å investere i skatteparadis. Selskap og fond som kommunen plasserer penger i skal følge Norges Bank Investment Management («Oljefondet») sine forventninger om skatt og åpenhet («Tax transparency»).

Før implementering av punkt 1 og 2 i kommunens innkjøpsreglement skal kommunen ha utarbeidet en standarderklæring for oppfylling av punkt 1 og 2 som kan brukes av tilbydere som har virksomhet i kun ett land.»

Kommunens protokoll fra møtet

Audun Myhra Bergwitz