Seattle to Brussels-nettverket publiserte nylig en politisk erklæring som fremmer en rekke prinsipper for et mer bærekraftig og rettferdig handelsregime. Attac tilslutter seg denne.

Med koronakrisen har mange strukturelle svakheter ved det internasjonale økonomiske systemet vårt blitt synlige. Komplekse, globale produksjonskjeder har vist seg sårbare. Videre har kriseberedskap lenge blitt nedprioritert i politikken – selv i rike Norge – noe som har gjort samfunnet vårt langt mer sårbart i møtet med pandemien. Ikke bare det: under krisen har internasjonale investeringsadvokater gått ut og oppfordret firmaer til å fremme ISDS-søksmål mot land, på bakgrunn av deres myndigheters krisetiltak.

Man skulle derfor tro at pandemien ville ledet til en kritisk debatt rundt dagens handelsregime; særlig om de iboende problemene med strukturer som nedprioriterer risiko, og dermed viser seg lite motstandsdyktige når en krise treffer (her kan sammenligninger trekkes til finanskrisa i 2008). Men dette har ikke skjedd. Snarere har arbeidet med å innføre nye handelsavtaler med flere «handelsbeskyttende» reguleringer fortsatt i full fart.

Foto: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

Som en reaksjon mot dette, publiserte Seattle to Brussels-nettverket nylig en politisk erklæring hvor de fremmer en rekke prinsipper for et mer bærekraftig og rettferdig handelsregime. Seattle to Brussels (S2B) er en allianse av ulike organisasjoner som inkluderer fagforeninger, kvinnepolitiske foreninger, forskningsgrupper og utviklingsorganisasjoner. Nettverket, som ble grunnlagt i etterkant av det kontroversielle WTO-møtet i Seattle i 1999, kjemper mot «den bedriftsdrevne handelsagendaen i EU», og for «økt samarbeid mellom sivilsamfunnets organisasjoner i Europa». Nettverkets formål er å arbeide for «et demokratisk forankret handelssystem som fremmer økonomisk rettferdighet, sosial trygghet og økologisk bærekraft».

I sin erklæring krever S2B at EUs respons til krisene vi i dag står overfor skal bygge på tre prinsipper:

Prinsipp 1: Nullstill dagens handelsregime

Handels- og investeringsavtaler har svekket den offentlige sektoren, tilrettelagt for komplekse og sårbare produksjonskjeder, og forankret det ulike forholdet mellom det globale Nord og Sør hvor sistnevnte begrenses til råvareeksportør. Videre har handelsvekst konsistent blitt prioritert over beskyttelse av menneskerettighetene og forsvarlig forvaltning av miljøet. På bakgrunn av dette krever S2B en umiddelbar avslutning av alle forestående handelsavtaler, som skal byttes ut med et nytt handelsregime som forsvarer landenes rett til selvstyring, og som setter forsvaret av menneskerettighetene og økosystemet som høyeste prioritet.

Prinsipp 2: Sett en stopper for storfirmaenes privilegerte stilling

Under dagens handelsregime begrenses landenes rett til demokratisk selvstyre gjennom regulatoriske innskrenkninger, og gjennom ISDS-systemet hvor firmaer kan saksøke land for politiske tiltak som de mener begrenser profitten deres. Samtidig er det i praksis svært vanskelig å holde internasjonale firmaer ansvarlige for brudd på menneskerettighetene og for hvordan de vanskjøtter miljøet. Derfor vil S2B avskaffe ISDS-systemet, og etablere et bindende avtaleverk hvor bedrifter kan sanksjoneres for misbruk av mennesker og miljø.

Prinsipp 3: Økologisk og sosialt samarbeid må prioriteres over nyliberal, konkurransebasert globalisering

Veksten av sjåvinistisk nasjonalisme og xenofobi i dag må møtes med internasjonal solidaritet og en styrking av lokalsamfunnenes sosiale forhold. For å oppnå dette må nasjonalstater og lokalsamfunn gjenvinne selvstyreretten. Internasjonal handel kan hjelpe i denne prosessen, om den bygger på forsvar av folks rett til helse, bolig, utdannelse, samt tilgang til mat, vann og elektrisitet. S2B krever i dette henseende at økonomisk produksjon og offentlige tjenester må gjøres lokale igjen ( så langt det lar seg gjøre; at lands rett til demokratisk selvstyre må beskyttes (med unntak av områder hvor internasjonalt samarbeid er tvingende nødvendig, som i miljøvern); og at jordbruksproduksjon må følge et strømlinjeformet opplegg for å unngå unødvendig frakt (og påfølgende miljøskader), samt at den må slutte å basere seg på avskoging og overbruk av monokulturer og plantevernmidler.

S2Bs erklæring har blitt underskrevet av en rekke politiske sivilsamfunnsorganisasjoner i Europa og Latin-Amerika. De tre prinsippene over reflekterer godt de ledende prinsippene og meningene for Attac Norge, og presenterer godt rammeverket for arbeidet vårt. Vi ønsker derfor å markere vår tilslutning til S2Bs politiske erklæring.