I årtier har våre folkevalgte unngått å utrede konsekvenser eller diskutere handelspolitikk åpent i Stortinget i forkant av at svært inngripende avtaler ratifiseres. Handelskampanjen har derfor i flere år krevd at det på lik linje med en utenrikspolitisk redegjørelse også lages en handelspolitisk redegjørelse. I mangel av en slik redegjørelse fra regjeringen har Handelskampanjen laget den første handelspolitiske redegjørelsen til norske folkevalgte og den politiske debatten.

Forside: Handelspolitisk redegjørelse 2021
Les hele redegjørelsen her.

Handelspolitikk handler om mer enn kun næringslivets interesser og handel med varer. Handelspolitikk handler om miljø og klima, menneskerettigheter, demokrati, matsikkerhet, helse, sosiale rettigheter og samfunnsutvikling fra lokalt til globalt nivå.

Handelskampanjen har i flere år oppfordret våre folkevalgte på Stortinget til å innføre årlige handelspolitiske redegjørelser. Vi foreslår med dette dokumentet en mal, tatt etter hvordan regjeringen årlig legger fram utenrikspolitisk redegjørelse, som så diskuteres åpent i Stortinget få dager etter.

Vanligvis legges handels- og investeringsavtaler kun fram til ratifisering/godkjenning i Stortinget. Dette etter årevis med hemmelige forhandlinger, hvor Stortinget får lite eller ingen innsyn i forhandlingsdokumenter og mål med forhandlingene. Avtalene har ikke vært gjenstand for grundige konsekvensanalyser på miljø, matforsyning, helse, arbeid, urfolk, naturforvaltning, arbeidstakeres rettigheter, handelsbalanse og skatteinngang, beredskap eller demokratisk styring. De har heller ikke vært gjenstand for åpne høringsprosesser.

Handelskampanjen har spurt om å få innsyn i hvilke næringsinteresser som har henvendt seg til Nærings- og fiskeridepartementet for å uttrykke behov om inngåelse av ulike handelsavtaler. Grunnen er å vurdere hvilke økonomiske interesser som etterspør en liberalisering, og å kunne bidra til å skape nødvendig samfunnsdebatt om prioriteringer. Et slikt innsyn har blitt avslått.

Det er kritisk å få på plass en slik redegjørelse når vi ser at handelspolitikken har mye å si for innenrikspolitikk, miljøpolitikk, arbeidsrett, og velferdspolitikk. Det handler om beredskap, utenlandske oppkjøp og om avgivelse av suverenitet vekk fra folkevalgte og våre domstoler. Slike redegjørelser vil kunne føre til mer åpenhet og transparens om handelspolitikken. Da kan våre folkevalgte justere retningen når situasjonen i verden endrer seg, eller når det viser seg at dagens svært rigide handelsprinsipper ikke fører verken Norge eller verden i riktig retning. Et grunnleggende eksempel i dagens handelsteori er at global arbeidsdeling av alle varer og tjenester vil levere alt vi trenger «just in time»: At markedet er vår beredskap – også i krisetider eller gjenoppbyggingstider etter kriser. Dette har i økende grad vist seg å ikke stemme.

Handelskampanjen utfordrer våre folkevalgte til å ta stilling til hvilket samfunnssyn en ønsker skal vinne fram for å håndtere dagens, og de kommende, kriser og veien ut av dem. Handelspolitiske rammer, er på oppsigelse og under forhandling. Handels- og investeringsavtaler kan begrense vårt politiske handlingsrom, eller styrke det til gode for folk og miljø, i Norge og i de landene vi forhandler med.

Handelspolitisk redegjørelse er skrevet av Hege Skarrud, Anniken Elise Storbakk, Helene Bank, Caroline Herlofson og Camilla Hansen, på vegne av Handelskampanjen.