I oktober 2020 gikk India og Sør-Afrika ut med et forslag i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og ba om unntak fra patentregelverket i TRIPS-avtalen for å sikre COVID-vaksiner og annet medisinsk utstyr i arbeidet med smittehåndteringen. Mer enn halvparten av landene i verden, Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs menneskerettighetseksperter, og en rekke andre FN-organer støtter unntaket fra TRIPS-avtalen. Attac Norge ber om at også Norge slutter seg til forslaget.

Et av de viktigste virkemidlene for å komme ut av pandemien er storstilt vaksinering. Likevel ser vi at vaksinene som produseres i dag fordeles svært ujevnt, og det globale Sør har knapt tilgang på vaksiner i det hele tatt. Motstandere av patentunntaket sier det ikke er noe bevis for at immaterielle rettigheter er en barriere for tilgang på medisin, vaksiner og medisinske produkter, eller at et unntak sikrer økt produksjon. De mener også at patentbeskyttelse er viktig for å ivareta innovasjonsinsentivet hos private aktører.

Realiteten er dog at de tre største vaksineselskapene i verden nå sitter på sidelinja og produserer COVID-vaksiner langt under deres kapasitet, grunnet monopolene skapt av patentbeskyttelsen. Videre har en studie utført av Leger Uten Grenser vist at strenge patentregimer begrenser tilgang til HPV- og PCR-vaksiner betydelig. Det er vanskelig å se hvorfor situasjonen skulle være annerledes for COVID-vaksiner. COVAX-systemet for global vaksinedeling har gitt tilgang til vaksiner for flere land. Initiativet er dog ikke tilstrekkelig da fordelingen er skjev og vaksineringen går svært langsomt i det globale Sør.

Norge har stilt seg negativ til forslaget om unntaket fra patentbeskyttelse. Regjeringen begrunner sin posisjon med at de foretrekker å ta i bruk frivillige ordninger som spiller på lag med legemiddelfirmaene. Dette forslaget kalles «en tredje vei». Men Norges og WTO-generaldirektørens «nye» forslag vil snarere konsolidere legemiddelindustriens kontroll over tilgang og pris på COVID-vaksiner. Dette er altså en videreføring av status quo. I stedet for å bli enige om å øke den globale produksjonen, bruker vaksineprodusentene sine immaterielle eiendomsmonopol til å segmentere det globale markedet for å sikre bedriftens inntjening, fremfor global tilgang på vaksiner og medisinsk utstyr.

Attac Norge mener at den norske regjeringens standpunkt som går mot unntaket på patentbeskyttelse i WTO er uansvarlig og usolidarisk. Det bryter med Norges tidligere helsepolitiske standpunkt og representerer en ustemt politikk. Vaksinene er utviklet gjennom transnasjonalt samarbeid som inkluderer både private og offentlige aktører og forskningsinstitusjoner. Å fremstille vaksinene som et resultat av legemiddelfirmaenes enestående arbeid er rett og slett ikke riktig. Videre er det uklart hvorfor et patentunntak på dette tidspunktet skulle gå utover innovasjonen i private selskaper som allerede har profittert stort på vaksineproduksjon. Å prioritere en usubstanisert og uklar idé om innovasjonsinsentiver over praktiske tiltak som faktisk vil bekjempe pandemien i store deler av verden er fullstendig urimelig. Norge må forlate rollen som legemiddelindustriens løpegutt og sikre en rettferdig og solidarisk vaksinefordeling.

Attac krever derfor at:

  • Norge stiller seg sammen med kravet fra India og Sør-Afrika og ber WTO gjøre et unntak fra patentbeskyttelsen i TRIPS-avtalen for å sikre tilgang på COVID-vaksiner og annet medisinsk utstyr.
  • Norge bruker sin nye rolle som leder av TRIPS-rådet til å ta til ordet for en reform av patentrettigheter på medisinsk utstyr.

Uttalelse vedtatt av Attac Norges styre 14. april 2021.