Hagegata 30
Hagegata 30 på Tøyen har stått tomt siden 2013, men er et av byggene Oslo kommune utreder som et forsøksprosjekt for «tredje boligsektor».

I Dagsavisen reportasjer 25. september og 27. september om fremtiden for det kommunalt eide bygget Hagegata 30 og beboerne i Maridalsveien 128, gis det uttrykk for at byrådets idé med den tredje boligsektor er å skape et botilbud for en miks av ulike mennesker. Det skal utvikles en miks av utleie-, leie-til-eie og eierboliger. Hensikten og formålet skal være gunstigere betingelser enn markedet kan tilby.

Flott! Men når det nå skal velges «konsept», legges det i følge artikkelen, ikke spesiell vekt på at et av forslagene til rehabilitering av Hagegata 30 er utviklet gjennom en lang prosess med lokal medvirkning. Fagetaten anbefaler ikke å bygge på dette alternativet fordi det vil kreve en lang og komplisert seksjoneringsprosess. Vi vet ikke hva politikerne vil gå for, men vi er redd de vil havne på den «safeste» løsningen. I Maridalsveien 128 finner byrådet en godt organisert beboergruppe som er motivert for å danne en kjernegruppe som kan drive i gang et tilsvarende boligprosjekt med en bredt sammensatt beboergruppe.

I byrådets kunnskapsgrunnlag for «Nye veier til egen bolig» er det oppsummert et hav av erfaringer fra andre land som har etablert ulike boligtilbud på siden av det kommersielle markedet. Der beskrives viktigheten av å bidra til lokale medvirkningsprosesser og ta utgangspunkt i spesielt interesserte beboere for å bygge et vellykket fellesskap. Og dersom beboere skal inviteres til medeierskap på spesielt gunstige betingelser, kan de kanskje ikke gis anledning til senere å selge sin andel til markedspris? Det er sikkert mulig å motivere til en slik alternativ eierform, men den vil nok først og fremst treffe dem som tenker mer på kollektivet enn egen vinning i et stigende boligmarked.

Innlegget var på trykk i Dagsavisen Oslo 4. oktober 2021. Attac Norge er med i Boligoppropet, og Einar Hagness representer Attac i samarbeidet.

Einar Hagness