Siden 1998 har det i WTO vært opprettholdt et midlertidig moratorium
på toll på elektroniske overføringer (fornyes hvert andre år).
I de plurilaterale forhandlingene om regelverk for e-handel (JSI on e-commerce) er det foreslått fra flere parter å gjøre moratoriet permanent.

Begrepet elektroniske overføringer er ikke klart definert, men det omhandler stort sett programvare,
e-post, digital musikk, tekstmeldinger, strømming av film, og lignende. Dette omhandler altså
dataflyt over landegrenser, og har dermed vid omfavnelse i flere sektorer.

WTO forhandlingene om e-handel

Ved utgangen av 2021 ble de pågående forhandlingene oppsummert med at det er
enighet på en rekke temaer, men at det likevel gjenstår en del arbeid på noen områder.
Herunder forhandles det videre på blant annet dataflyt, datalokalisering, innsyn
i kildekoder og toll på elektroniske overføringer. Videre viser oppsummeringen at
tilretteleggerne for forhandlingene jobber for endelig enighet på de fleste områder
mellom partene innen utgangen av 2022.

Photo by Taylor Vick/ Unsplash

Moratoriet og utvikling

Langt flere produkter og tjenester legges over på digitale plattformer og verktøy.
I en stor grad har USA og Kina dominans over dette markedet. Offentlige tjenester som skole,
helse, utdanning, transport og velferd er nå avhengige av digitale plattformer og tjenester.
Det har pandemien blottlagt hvor barn i Norge har kunnet fortsette sin skolegang ved hjelp
av digitale tjenester, mens barn i Uganda nå for første gang på to år returnerer til sin skolegang.

Det digitale gapet er stort og må tettes. Land må få mulighet til å utvikle egen digital infrastruktur
og industri for å tilrettelegge for tjenester til egen befolkning, samt at data og digitale tjenester
er demokratiske og i tråd landets sosiale og miljømessige mål. Da trengs regulering av de store plattformselskapene via skattlegging og regulering av data.

Det er de fattigste landene som taper mest i inntekter om moratoriet gjøres permanent.
UNCTAD anslår at utviklingsland i 2017 alene tapte rundt 10 milliarder USD i inntekter som
følge av moratoriet. Eksperter mener det er berettiget å anslå at tapene har vært større under
pandemien, og at de vil eksplodere i framtiden.

Land som India, Sør-Afrika og Indonesia ønsker å avslutte moratoriet.

Anbefalinger

  • Norge må sikre at moratoriet ikke blir permanent i forhandlingene om e-handelsregelverket.
  • Norge må jobbe for at moratoriet ikke forlenges midlertidig slik det har blitt de siste 24 årene.

Hege Skarrud