Vedtatt på Attac Norges 20. ordinære landsmøte 27. mars 2022

Vi fordømmer Putins folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Attac Norge står i solidaritet med det ukrainske folk og det russiske folk som nå kjemper mot Putins krig på ulike måter.

Demonstrasjon mot Russlands invasjon av Ukraina
Demonstrasjon mot Russlands invasjon av Ukraina, Oslo 5. mars 2022. Foto: Camilla Rognstad

Vi i Attac Norge støtter innføringen av økonomiske sanksjoner for å få en slutt på krigen. Hovedtyngden av økonomiske straffetiltak bør derfor rettes mot politisk elite og oligarker, slik som det er foreslått av mange. Dersom slike tiltak skal være effektive må eierskapsregister innføres. Attac Norge krever derfor fortgang i den norske prosessen og internasjonalt samarbeid for å få på plass et eierskapsregister. Kun slik kan utenlandske verdier kartlegges.

Ukraina er et av Europas fattigste land. Krigen har allerede ført til – og vil i fortsettelsen føre til ufattelig omfattende ødeleggelser. Attac Norge krever at Ukrainas eksisterende utenlandsgjeld slettes og at finansiering via IMF, Verdensbanken og EU ikke kan gis som lån med betingelser om nyliberal strukturpolitikk, men tvert i mot gis som hjelp til oppbygging av landet som har kjempet heroisk for nasjonal uavhengighet.

Invasjonen av Ukraina har forverret den pågående strømkrisen i Europa. En rekke land har gjort seg avhengige av russisk olje og gass. Olje- og gassprisene har skutt i været som følge av Putins invasjon. Norge anslås å tjene seks ganger så mye på olje og gass i år som i fjor, hele 1750 milliarder kroner. Norge skal ikke tjene seg rikt på krigføring. Attac Norge mener derfor at disse midlene må gå til å håndtere verdens kriser; krig, pandemi, ulikhet, sult, klima og natur. Sivilsamfunnsstøtte vil også være avgjørende for å bygge demokratiske endringer verden over. Folk i Norge må også kompenseres for prisstigning på en sosialt rettferdig måte ved å bruke av de ekstraordinære olje og strøminntektene.

Under dagens markedsliberale regime vil de økte olje- og gassprisene uunngåelig føre til økte investeringer og press på videre utbygging i disse sektorene, noe som vil skade kampen mot den globale miljøkrisa. I Norge presser det oljeindustrielle komplekset allerede på for utvidelse av utvinning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Attac Norge avviser ethvert forsøk på å bruke krigen som påskudd for å utvide olje- og gassutvinning. For å bryte ut av den onde sirkelen som energimarkedene setter oss i, er det avgjørende med en styrt politisk avvikling av fossil produksjon, blant annet ved at både Norge og andre land innfører en gradvis stigende karbonavgift koblet med omfordelingsmekanismer.

Ukraina og Russland er svært viktige kornprodusenter. Attac Norge mener at krigen i Ukraina nok en gang viser at land må få mulighet til å bygge opp beredskapslagre -og programmer for å sikre egen befolkning nok mat. Det betyr at Norge må støtte land i det globale Sør sin kamp for denne muligheten i Verdens handelsorganisasjon.

Krav:

  • Det må settes en dato for når et eierskapsregister skal komme på plass i Norge.
  • Det trengs et globalt eierskapsregister i FN-regi.
  • Norge må bidra internasjonalt for gjeldsslette for Ukraina, samt andre land i krise, og sikre gode mekanismer for gjeldshåndtering i tilsvarende krisesituasjoner.
  • Norge skal vise solidaritet med alle flyktninger, også ikke-ukrainske borgere.
  • Full boikott av Putins olje og gass, som første skritt i en rask og rettferdig oppskalering av den globale omstillingen fra fossil energi til fornybare energikilder.
  • De forventede økte oljeinntektene går til energiomstilling og internasjonalt utviklingsarbeid.
  • Norge må bygge opp et beredskapslager for mat og jobbe internasjonalt for at andre land kan bygge opp egne beredskapslagre -og program i WTO.