Uttalelse vedtatt av Attac Norges landsmøte 05. mars 2023, endelig vedtatt av styret 14. mars

Attac støtter aksjonistene som ved bruk av sivil ulydighet kjemper for at høyesterettsdommen om Storheia og Roan vindparks/statens pågående brudd på urfolksrettigheter vil bli etterfulgt, det vil si å fjerne vindmøllene på Fosen.

Representanter fra Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt) har arbeidet på lovlig vis gjennom alle rettsinstanser og vunnet fram der. Selv etter ett år og fire måneder har dommen fortsatt ikke fått følger. Ingenting skjedde før ungdomsorganisasjonene NSR-Nuorat og Natur og Ungdom startet med sivil ulydighet.

Fra mange kanter trues den samiske livsførselen av en stadig bit-for-bit-nedbygging av naturen. Kampen for disse områdene er derfor er en eksistensiell kamp for den samiske nasjonen. For Attac er dette en del av en verdensomspennende kamp for å beskytte natur og urfolks rettigheter som er uløselig knyttet sammen. Verdens urfolk beskytter rundt 80% av verdens biologiske mangfold. Det er avgjørende for ikke å forverre naturmangfoldskrisen å forsvare deres rettigheter. I samisk kultur finner du en respekt for naturen og alt levende, som alle som kjemper for en mer rettferdig og bærekraftig verden har mye å lære av.

Bilde fra demonstrasjon foran Stortinget. Flere personer i samekofte sitter foran Stortinget og lytter til appeller.
Støttemarkeringen foran StorTinget 3. mars 2023. Foto Diego Marin Rios / Attac Norge