Sammen med flere andre organisasjoner i norsk sivilsamfunn har Attac levert innspill til Utenriksdepartementets om FNs resolusjon 77/244 som ble vedtatt i november. Vi krever blant annet at prosessen fram mot en skattekonvesjon må være åpen for alle, bruke god nok tid og at alle land får stille på lik fot i forhandlingene.

INNSPILL TIL NORSKE MYNDIGHETER OM INNSPILL TIL FNS GENERALSEKRETÆR OM INTERNASJONALT SKATTESAMARBEID:

FNs resolusjon 77/244 Promotion of Inclusive and Effective Tax Cooperation at the United Nations, som ble vedtatt ved konsensus i slutten av november, ber FNs generalsekretær om å forberede en rapport om internasjonalt skattesamarbeid som skisserer veien fremover (Tax Report 2023).

I den forbindelse har generalsekretæren bedt om skriftlige innspill fra medlemsstater og sivilsamfunnet innen 17. mars 2023.

Vårt overordnede mål er at generalsekretærens rapport og drøftingene kan berede grunnen for forhandlinger om en juridisk bindende skattekonvensjon slik blant annet FACTI-panelet tok til orde for. 

Vi vil oppfordre norske myndigheter til å levere skriftlig innspill til generalsekretærens rapport og inkludere følgende:

Rapporten bør gi anbefalinger om rammene for de mellomstatlige drøftelsene som også er vedtatt i resolusjonen 77/244. Rapporten bør anbefale at:

  • Medlemsland gis tilstrekkelig tid til å vurdere mulighetene for å styrke det internasjonale skattesamarbeidet, inkludert en skattekonvensjon. Det burde være et spørsmål om antall uker, heller enn dager. 
  • Drøftelsene bør være innrettet for å resultere i en fremforhandlet enighet om veien fram mot et «tax cooperation framework or instrument» gjennom en mellomstatlig komité (Member State-led, open-ended ad-hoc intergovernmental committee). 
  • Prosessen må være åpen og inkludere reell medvirkning fra observatører, som sivilt samfunn og fagforeninger. 
  • Alle land må kunne delta i drøftelsene på like fot. Det bør settes av midler for at beslutningstagere fra de minst utviklede landene skal kunne delta i drøftelsene. 
  • Drøftelsene bør ha tilstrekkelig med ressurser og kapasitet fra sekretariatet til å fungere effektivt.  

Disse punktene er et resultat av diskusjoner i vårt internasjonale nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner om innspill til prosessen. Vi håper regjeringen tar med seg disse videre, og ser fram til fortsatt god dialog om skattesamarbeid i FN.

Med vennlig hilsen,
Tax Justice Norge, Kirkens Nødhjelp, Attac, KFUK-KFUM Global, Changemaker, Redd Barna, Spire og Forum for utvikling og miljø

Tax Justice Norge (logo)
Kirkens nødhjelp (logo)
Logo Attac %
Changemaker (logo)
KFUK KFUM global logo
Redd Barna (logo)
Spire (logo)
ForUM (logo)