Attac har kommet med innspill om blant annet fossil ikkespredningsavtale og ny digital politikk til partiene for valget 2025.

Denne våren arbeider partiene med utforming av partiprogrammet for stortingsvalget neste år. Alle stortingspartiene har nå opprettet programkomiteer og satt i gang arbeidet med et utkast, og de åpner for innspill fra sivilsamfunnet både gjennom skriftlige innspill og fysiske møter. Attac har de siste ukene jobbet med å sende inn innspill til alle partiene på våre kjerneområder. Som praktikant hos Attac har jeg vært så heldig å få være med på denne prosessen.

Klima og miljø

Et av våre hovedinnspill til flere av partiene har handlet om kampanjen for en fossil ikkespredningsavtale (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty). Kampanjen er et initiativ til en internasjonal avtale om fossil utfasing modellert etter samarbeidet for nedrustning av atomvåpen, hvor olje- og gassproduserende land skal forplikte seg til å i fellesskap fase ut sin produksjon av fossilt brensel. De fleste av de klimautsatte øystatene, EU-parlamentet og Colombia – et stort oljeproduserende land –, har allerede sluttet seg til kampanjen. For å nå klimamålene trenger verden et tydelig samarbeid og rammeverk som sørger for at den fossile utfasingen skjer verden over, derfor burde Norge slutte seg til kampanjen og arbeide internasjonalt for et slikt samarbeid.

Andre viktige saker vi har spilt inn på miljø og klima-fronten er karbontoll og karbonavgift til fordeling. EU har innført sin Carbon Border Adjustment Mechanism – en avgift på karbonintensive varer fra land hvor utslippene ikke kompenseres, og her burde Norge følge etter. Avgiften er viktig for å bekjempe karbonlekkasje, beskytte egen industri som får høyere kostnader i omstillingen, og stimulere til energiomstilling hos handelspartnere. Vi vil også at det utvikles en «Karbonavgift-til-Fordeling»-løsning i Norge, som vil gjøre CO2-avgiften mer omfordelende og sosialt rettferdig, ved å gi direkte tilbake til innbyggerne av inntektene fra CO2-avgiften.

Vi har også satt fokus på Norges forpliktelser gjennom CETP – Clean Energy Transition Partnership. Her har Norge forpliktet seg til å kutte all finansiering til fossil energi, og vi ønsker at Norge følger opp disse forpliktelsene og forankrer dem i lov. Innunder dette har vi argumentert for at også Oljefondets investeringer og støtte til Equinors prosjekter også burde rammes/favnes av disse forpliktelsene.

Digitalisering

På digitaliseringsfeltet er det mange viktige aktuelle saker for Attac. Vi har argumentert for et tydelig og styrket forbud mot kommersiell overvåkning, og en konsesjonsordning for innsamling av data. Disse to tiltakene kan gjøre mye for å sikre mer demokratisk kontroll over hvordan data brukes, og hvem som får lov til å samle det inn, lagre det og selge videre. Den økonomiske modellen som i dag benyttes av sosiale medier og andre digitale plattformer bygger på omfattende datainnsamling om privatpersoner. Overvåkningsforbud og konsesjonsordning vil skape rammer og begrense de store teknologiselskapenes handlingsrom. En konsesjonsordning gjør at offentlig tillatelse kreves for å samle inn data – det vil bli behandlet som en felles ressurs, og slik blir det lettere å sørge for at alle får lik nytte av dataene som blir samlet inn. Spesielt i utviklingen av kunstig intelligens gir det stor makt å kunne monopolisere data for å utvikle egne tjenester, og derfor vil disse reguleringene bidra til å begrense de store teknologiselskapenes makt, ved å begrense deres muligheter til å innhente store mengder data. Vi har også argumentert for innføringen av et eget algoritmetilsyn. Et tilsyn kan sette standarder og kreve innsyn i algoritmer og datagrunnlag hos kunstig intelligens-tjenester, og dermed sørge for at tjenestene som benyttes er hensiktsmessige og forsvarlige.

Handel og finans

Når det kommer til internasjonal handel og finans har ett av de viktigste innspillene våre vært om arbeidet for en skattekonvensjon i FN. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å bekjempe unndragelse i skatteparadiser og få til enhetlig skattlegging av multinasjonale selskaper, og FNs generalforsamling vedtok i fjør høst at en slik konvensjon skal utarbeides. Det finnes allerede skattesamarbeid i OECD, men vi har understreket viktigheten av at et slikt også regelverk utvikles i FN. Et samarbeid om en skattekonvensjon i FN-systemet sikrer en mer rettferdig og transparent prosess hvor alle land kan få nytte av reguleringene som utvikles, og få sin stemme hørt i forhandlingene.

Vi har også oppfordret partiene til å ta et grep om gjeldskrisen, og sørge for at klimastøtte blir gitt som bistand, ikke lån. Med gjeldsnivået mange fattige land sitter på går store deler av statsbudsjettet til å betale ned internasjonal gjeld, og internasjonale klimaforpliktelser blir svært vanskelig å skulle gjennomføre. Når klimastøtte gis til gjeldsrammede land er det derfor utrolig viktig at det blir gitt som bistand, ikke mer lån, slik at det ikke bidrar til å forverre gjeldskrisen. Vi ønsker at Norge skal arbeide internasjonalt for en gjeldsslettemekanisme som også forholder seg til klimafinansieringsutfordringene.

Innspillsmøte med MDG hos Forum for Utvikling og Miljø, 4. april.

Vi har også fått flere muligheter til å møte partiene fysisk og presentere våre innspill. Vi har møtt Oslo Arbeiderparti, KrFs Internasjonale Utvalg på Stortinget, og møtt representanter fra SV og MDGs programkomiteer gjennom innspillsmøter arrangert av ForUM. Her har vi fått presentert noen av disse sakene muntlig, og har fokusert spesielt på kampanjen for en fossil ikkespredningsavtale. Det har vært utrolig spennende å fordype seg i posisjonene til de ulike partiene og prøve å påvirke deres ståsted. Nå har de fleste partienes frister for åpne innspill gått ut, og de skal utarbeide utkast til program som presenteres i løpet av sommeren og høsten. Attac vil følge partiene videre i arbeidet med utkast og arbeide for at våre saker prioriteres.

Maria Håbrekke