Hjem » Hva er Attac? » Arbeidsplan Attac Norge 2020-2021

Arbeidsplan Attac Norge 2020-2021

Vedtatt på Attac Norges ekstraordinært landsmøte 13. juni 2020

Introduksjon

Arbeidsplanen inneholder Attac Norges prioriteringer og mål for landsmøteåret 2020-2021. Vi ser at COVID-19 blottlegger flere av de strukturelle problemene i verden i dag, og krever at man tenker nytt om hvordan samfunnet skal komme seg ut av krisa. Her skal Attac være en sentral stemme og pådriver. Ytterligere ser vi tre hovedutfordringer i verden i dag, som vi gjennom våre hovedområder skal jobbe for å få bukt med. Disse er; makt og ulikhet, avmakt og miljøkrisa.

Arbeidsplanen er delt inn i fire hovedområder som Attac har særskilt kompetanse, legitimitet og erfaring med. Disse områdene står sentralt i å løse hovedutfordringene skissert ut ovenfor, samt en rekke andre samfunnsproblemer. Attac skal i perioden derfor prioritere; finansrettferdighet, digital økonomi, miljø og økonomi, handel  og investeringer. Vi vil jobbe helhetlig med alle temaene. Under hvert tema har vi satt opp mål basert på Attac Norges politikk. Tiltakene legger føringer for hvordan vi skal nå målene og hvordan vi skal arbeide for en mer rettferdig verden.

I perioden 2020-2021 skal Attac Norge:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre hovedtemaer overfor fagbevegelsen og andre aktuelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, stortingsrepresentanter, media og opinionen generelt
 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om den globale krisen vi står i med COVID-19, digital økonomi, handelsavtaler, miljø og økonomi, finanspolitikk og investeringer
 • Skape offentlig og politisk debatt rundt mulige alternativer til nyliberal status quo-politikk i kjølvannet av COVID-19
 • Bidra i den offentlige debatten og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet
 • Aktivt fremme Attac som en medlemsorganisasjon og fokusere på medlemsrekruttering
 • Være en organisasjon der aktivister kan engasjere seg gjennom arrangementer, aksjoner, lokallag, arbeidsgrupper og diskusjonsfora
 • Arbeide for flere aktive lokallag og arbeidsgrupper
 • Være aktive og videreutvikle vår kommunikasjon på digitale plattformer

 

DEL 1: Politikk

1.1 Finansrettferdighet

Mål

 • Løfte kunnskapsnivået i organisasjonen om finansrettferdighet
 • Spre kunnskap og engasjement om finanspolitikk og viktigheten av videre reguleringer for å unngå flere finanskriser, «uendelig» forbruksvekst og økende privatgjeld.
 • Formidle hvordan dagens finanspolitikk bidrar til global ulikhet og urettferdig fordeling av byrdene fra tapet av naturmangfold og klimaendringene, både i et Nord-Sør-perspektiv og for kommende generasjoner, samt hvordan vi kan endre dette.
 • Gjøre kommuner og fylkeskommuner skatteparadisfrie ved å sikre at de innfører krav om utvidet land-for-land rapportering og andre tiltak mot skatteparadis i innkjøpsreglementet
 • At enhetlig skattlegging av selskaper etableres som et realistisk politisk alternativ for å bekjempe skatteunndragelse
 • Løfte kunnskapsnivået til Stortinget og journalister om bærekraftig investeringspolitikk, næringspolitikk og menneskerettigheter

Tiltak

 • Følge arbeidet til Change Finance Forum internasjonalt
 • Delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge ny kunnskap om finans- og investeringspolitikk
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan finanspolitikk kan bidra til å redusere global ulikhet, ikke øke den
 • Videreutvikle fruktbare samarbeid med andre tenketanker og organisasjoner som jobber med finansrettferdighet og relaterte tema som skatt og gjeld
 • Ha et godt samarbeid med politiske partier om både kortsiktige og langsiktige finanspolitiske saker

 

1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Mål

 • Fortsette å være en premissleverandør i debatten rundt handelsavtaler i Norge
 • Vie mer oppmerksomhet til innholdet i handelsavtaler generelt enn enkeltavtaler der det er hensiktsmessig. Handelsavtaler kan komme og gå, men innholdet i avtalene er mye det samme
 • Spre kunnskap om betydningen av rettferdige investeringer for kampen mot global ulikhet, for kontrollert vekst og styring av den økonomiske utviklingen mot et grønt skifte
 • Skape engasjement i befolkningen rundt norsk investeringspolitikk, spesielt knyttet til oljefondets investeringer i utlandet
 • Bidra til å hindre at Norge ratifiserer avtalen mellom EFTA og Mercosur
 • Gjøre handels- og investeringsavtalen mellom Norge og Kina, i tillegg til avtalene som blir forhandlet gjennom EFTA, til viktige innenrikspolitiske spørsmål
 • Øke opposisjonens kunnskap og aktivitet rundt forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge/EFTA-Storbritannia
 • Legge press på den norske regjering om å utarbeide handelsavtaler som setter miljøhensyn foran profitthensyn
 • Styrke arbeidet med en aktsomhetslov – eller menneskerettighetslov for næringslivet

Tiltak

 • Følge opp interessen i befolkningen, fagbevegelsen og andre organisasjoner om nyliberale handelsavtaler, uavhengig av forkortelser, ved å være aktive i medie og holde skoleringer og innledninger
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på handelsavtaler som Norge er en del av eller ønsker å bli en del av
 • Styret skal delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået i Attac om handelspolitikk
 • Prioritere møter i det internasjonale nettverket Our World Is Not For Sale
 • Attac skal aktivt delta i arbeidet i Handelskampanjen
 • Styret skal drive direkte påvirkningsarbeid overfor stortingspolitikere for å få en mer åpen og demokratisk handelspolitikk
 • Arbeide politisk for at Investor-stat-tvisteløsningsmekanismer (ISDS) ikke er en del av norske handelsavtaler
 • Være en pådriver i det politiske arbeidet med en menneskerettighetslov for næringslivet i Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN)

 

1.3 Digital økonomi

Mål

 • Skape engasjement og debatt i befolkningen og medlemsmassen om «datahandelsavtalen», den digitale økonomien og teknologiutvikling
 • Formidle forståelig kunnskap om digital økonomi og hvordan dette knyttes til demokrati, personvern, handel, global ulikhet og samfunnsutvikling
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og de pågående forhandlingene om data
 • Bidra til å hindre at regelverket for elektronisk handel, den såkalte datahandelsavtalen, som nå forhandles frem i WTO, blir vedtatt på toppmøtet i 2021
 • At Norge ikke inngår handelsavtaler som går på bekostning av borgernes datasikkerhet, arbeidstakernes rettigheter og våre muligheter til å regulere teknologiutviklingen
 • Sikre utviklingen av en offentlig skytjeneste
 • Bringe inn nye perspektiver i debatten om offentlig eierskap av data.

Tiltak

 • Styremedlemmer og andre skal skrive kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier og fremme nye perspektiver i debatten om offentlig eierskap av data
 • Fortsette samarbeidet med fagbevegelsen knyttet til den digitale økonomien
 • Følge opp arbeidet med elektronisk handel i WTO og det nye regelverket som er under forhandling
 • Styret skal utarbeide nye uttalelser om de demokratiske utfordringene som følger av teknologisk utvikling og teknologigigantenes markedsmakt
 • Hele organisasjonen skal inviteres med på å bygge opp kunnskap om demokrati, personvern, digital økonomi og teknologiutvikling
 • Styret skal arrangere minst to arrangement i perioden om temaet digital økonomi
 • Skape engasjement rundt underskriftskampanjen «Nei til datahandelsavtalen i WTO» frem mot ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon, hvor underskriftene vil bli overlevert til Norges utenriksminister
 • Styret skal sammen med lokallag arrangere aksjon(er) om temaet i perioden

 

1.4 Miljø og økonomi

Mål

 • Fremme alternative økonomiske modeller til dagens nyliberalisme som driver rovdrift på miljøet, både til politiske aktører og i den offentlige debatten
 • Etablere oss i det offentlige ordskiftet som en organisasjon som jobber med sammenhengen med miljøpolitikk og økonomisk politikk
 • Sikre at hele organisasjonen opparbeider seg kunnskap om sammenhengen mellom miljø og økonomi
 • Formidle kunnskap og skape debatt om bærekraftskapitlene i handelsavtaler, og vise handels- og investeringsavtalers virkninger på miljø og klima
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på handelspolitikk, miljø, økonomi og bærekraftig utvikling
 • Bruke vår gode relasjon til fagbevegelsen til å også være en brobygger på miljøspørsmål
 • Vise hvordan det er mulig å organisere en sosial, solidarisk og miljømessig bærekraftig verdiskaping parallelt med markedsøkonomien.
 • Å bygge bro mellom alternative idealister og dem som kjemper for å reformere dagens system.

Tiltak

 • Jobbe videre med nasjonale og lokale politikere på alternative økonomiske modeller som ivaretar miljø og mennesker, som “smultringmodellen”
 • Styret skal sette opp interne skoleringer for organisasjonen på miljø og økonomi
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan handels- og investeringsavtaler setter profitthensyn foran hensyn til miljøet og innskrenker det politiske handlingsrommet til å løse miljøkrisa
 • Delta i politiske møter (innspillsrunder, høringer, m.m)
 • Styret skal arrangere minst ett arrangement i perioden om temaet økonomi og miljø
 • Støtte praktiske initiativ og utvikle politikk for å fremme ikke-kommersielle sektorer som landbruks-, fiske- og handelssamvirker, boligkooperativer, medarbeidereide bedrifter m.fl.
 • Støtte nettverksbygging blant dem som organiserer levedyktige alternativer.

 

Del 2: Organisasjonen

2.1 Lokallag, arbeidsgrupper og lokale aktivister

Mål

 • Attac er en aktivistorganisasjon, og gjennom aksjoner skal vi fortsette å være en kreativ kraft i det politiske landskapet
 • Attac skal være en viktig alliansebygger mellom aktivistorganisasjoner og fagbevegelse
 • Arbeidsgrupper og lokallagsmedlemmer skal ha god mulighet til å delta i beslutningsprosesser i organisasjonen
 • Forbedre kommunikasjonen mellom styret og lokallag og arbeidsgrupper
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal være en arena for medlemmer som ønsker å utforme Attacs politikk, påvirke organisasjonen og være en del av Attac
 • Attac Norge skal ha flere aktive lokallag og arbeidsgrupper
 • Attac Norge skal ha en langsiktig fireårig strategi for 2021-2025

Tiltak

 • Alle arbeidsgrupper og lokallag skal ha besøk av en person fra styret minst én gang i året
 • Alle arbeidsgrupper og lokallag skal ha jevnlig kontakt med deres kontaktperson i Attac Norge, for å sikre informasjonsflyt med Attac Norge sentralt
 • Styret har en lokallagsansvarlig som skal følge opp og hjelpe eksisterende og nye lokallag
 • Styret skal aktivt involvere aktivister og lokallag i kampanjer og aksjoner
 • Det skal legges til rette for at viktige arrangementer kan strømmes på nett og/eller filmes, og at lokallag og grupper kan få bistand til å bruke/låne utstyr
 • Delta aktivt på internasjonale og europeiske nettverksmøter
 • Styret skal etablere arbeidsgrupper for de viktigste temaene i perioden og følge opp disse tett
 • Gjenstarte lokallaget i Trondheim
 • Sette ned et utvalg som skal utvikle en langsiktig strategi, i samarbeid med hele organisasjonen og våre samarbeidspartnere

2.2 Verving og aktivisering

Mål

 • Alle som hører om Attac skal forstå at det er en aktivistisk og medlemsdrevet organisasjon som er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse
 • Gjøre Attac-medlemskap til det naturlige steget for å engasjere seg for global rettferdighet og mot global ulikhet
 • Attac skal øke antall medlemmer i perioden og sørge for å øke aktiviteten blant allerede eksisterende medlemmer
 • Verving skal være en integrert del av Attacs kommunikasjon og aktivitet

Tiltak

 • Styret skal utarbeide en vervestrategi og -pakke for organisasjonen
 • Attac skal tilby alle nye medlemmer informasjon om nærliggende lokallag og oversikt over mulige måter å engasjere seg aktivt i Attac på
 • Foredragsholdere skal ha verving som en sentral del av sine foredragsopplegg
 • Bruke digital kommunikasjon mer til å aktivisere medlemmer
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal få hjelp av styret til å verve flere medlemmer, og styret skal høste erfaringer fra aktivister om verving
 • Arrangere arrangementer og en møteplass for Attac Norges medlemmer i minst fire byer hvor organisasjonen har en stor medlemsmasse
 • Tilby lesestoff til studiesirkler
 • Styret skal sørge for at Attac Oslo har et aktivt styre og at Attac Oslo har minst 4 aktiviteter (aksjon, stand, møte) i perioden

2.3 Informasjonsarbeid

Mål

 • Attac skal være synlig i mediebildet nasjonalt, regionalt og lokalt, og nevnt minst 120 ganger i media for perioden
 • Attacs nettside skal være en kunnskapsbase med oppdatert, lettfattelig og god informasjon om vår politikk
 • Attac skal bruke sosiale medier aktivt for å skape engasjement om våre saker og spre kunnskap
 • Attacs nyhetsbrev skal tilby oppdatert kunnskap om vår politikk, aktivitet og aktuelle saker
 • Trykt materiell fra Attac skal sørge for lett tilgjengelig informasjon om aktuelle saker og vår politikk
 • Attac skal være en lett gjenkjennelig og respektert organisasjon for vår målgruppe

Tiltak

 • Ledelsen og sekretariatet skal planlegge medieutspill i henhold til en aktualitetsplan som blir utarbeidet hver måned
 • Styret og aktivister skal få støtte fra sekretariatet i bruk av mediaverktøy, og sosiale medier
 • Styret skal bidra til å oppdatere og videreutvikle nettsiden med relevant stoff der Attacs hovedprioriteringer for perioden kommer tydelig frem
 • Styret skal videreføre og forbedre bloggen i samarbeid med bloggredaktør, samt legge til rette for bidrag fra aktivister og eksterne skribenter
 • Styret skal, i samarbeid med sekretariatet, bruke video som middel i formidling av Attacs aktiviteter og politikk
 • Nyhetsbrev lages av sekretariatet og sendes månedlig til medlemmer og andre interesserte
 • Lage trykt materiell som hefter og løpesedler om vår politikk knyttet til aktuelle saker og gjøre dem tilgjengelig for aktivister, skoleelever og lærere
 • Styret skal fortsette å levere tilgjengelig informasjonsopplegg om våre kjernesaker, som foredrag og deltakelse på arrangementer
 • Styret og sekretariatet skal utarbeide en ny visuell identitet for organisasjonen
 • Forankre en 3-ledd-strategi for informasjonsarbeid: 1. Størst mulig rekkevidde, 2. Lett forståelige budskaper, 3. Gjentakelse

 

2.4 Økonomi

Mål

 • Ha en ryddig og forutsigbar økonomisk situasjon i organisasjonen
 • Tilstrebe å ha en mer selvstendig økonomi som ikke er like avhengig av offentlige tilskudd
 • Samarbeide med andre organisasjoner for å bedre rammevilkårene gjennom politisk påvirkning for endring av støtteordninger

Tiltak

 • Systematisk søke fagforbund og lignende kilder om økonomisk støtte
 • Styrke samarbeidet og støtten fra utvalgte store fagforbund
 • Øke andel betalende medlemmer gjennom aktiv medlemsrekruttering, ringerunder og SMS-påminnelser
 • Søke NORAD om en ny femårig rammeavtale under informasjonsstøtte-ordningen
 • Lage en plan for å få flere typer prosjektstøtte/inntektskilder