Hjem » Hva er Attac? » Arbeidsplan Attac Norge 2023-2024

Arbeidsplan Attac Norge 2023-2024

Arbeidsplanen vedtas av landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken i denne perioden. Arbeidsplanen går sammen med den langsiktige strategien.

Vedtatt på Attac Norges 21. ordinære landsmøte 5. mars 2023

Introduksjon

De mange overlappende krisene som preger verden, bekrefter Attacs strukturelle kritikk mot dagens dominerende økonomiske system. Naturkrisen, klimakrisen, gjeldskriser, levekostnadskrisen og globaliseringskrisen tydeliggjør at evig vekst ikke kan forenes med miljø og menneskerettigheter. Framtidens menneskeliv og natur står på spill. Kampen vår handler om å legge til rette for en bærekraftig og solidarisk global økonomi, med dypere demokratiske prinsipper og mer rettferdige spilleregler.

I arbeidsplanen peker vi ut tiltakene som Attac Norge skal prioritere for å vinne gjennomslag på våre politiske saksområder og bygge en sterkere organisasjon i 2023. Global solidaritet, bevaring og utvikling av velferdsstaten, utvikling av demokratiet og rettferdig fordeling av ressurser og rikdom er grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for vår politikk.

Arbeidsplanen er delt inn i tre overordnede saksområder: finansrettferdighet, rettferdig handels- og investeringspolitikk og demokratisk digitalisering. Dette er felt hvor Attac har særskilt kompetanse, legitimitet og erfaring. For hvert saksområde er det trukket fram en prioritert sak som Attac Norge mener er spesielt viktig å arbeide med i løpet av det kommende året, og som vi vil mobilisere ressurser i hele organisasjonen for å vinne gjennomslag på. Lokalvalget blir et spesielt viktig utgangspunkt for politisk mobilisering i det kommende året.

I perioden 2023-2024 er dette Attac Norges overordnede tiltak:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre prioriterte saksområder overfor fagbevegelsen, aktuelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, stortingsrepresentanter, media, opinionen generelt og våre medlemmer.
 • Bidra i den offentlige debatten der våre saksområder er berørt, og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet.
 • Aktivt fremme Attac som en medlemsorganisasjon og ha medlemsrekruttering som en integrert del av aktivitetene våre.
 • Organisere aksjoner knyttet til våre prioriterte saker i forbindelse med kampanjer eller når sakene kommer høyt på dagsorden.
 • Kontinuerlig bringe inn internasjonale perspektiver på sakene vi jobber med gjennom aktiv deltagelse i aktuelle nettverk.
 • Holde eksterne foredrag og interne skoleringer om Attacs prioriterte saksområder.
 • Aktivister og tillitsvalgte skal delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge ny kunnskap om våre prioriterte saksområder.
 • Arrangere en aktivistsamling med politiske skoleringer, erfaringsutveksling og debatt om aktuelle tema.
 • Gjennomføre en skoleringsrekke i kunnskapsbasert aktivisme og praktisk påvirkningsarbeid for Attacs medlemmer.
 • Delta aktivt på Arendalsuka og arrangere et møte knyttet til valgkampanjen vår i samarbeid med allierte organisasjoner.

DEL 1: Politikk

1.1 Finansrettferdighet

Hovedsak

 • Arbeide for et forbud mot bruk av klima- og naturoffsets opp mot ulike FN-toppmøter, og motvirke initiativer for finansialisering av natur som løsning på klima- og naturkrisen.

Øvrige tiltak

 • Utarbeide en rapport om kommodifisering av økosystemer og naturmangfold som finansielle aktiva, og hvordan dette henger sammen med politiske spørsmål om vern og eierskap til naturområder.
 • Arrangere møter og skrive artikler som retter et kritisk søkelys mot biomangfold-offsetting og andre mekanismer for prissetting og handel med økosystemer.
 • Etablere tettere samarbeid innenfor miljøbevegelsen og bevegelser for urfolks rettigheter knyttet til finansialisering av natur.
 • Samarbeide med andre miljøorganisasjoner om å legge press på regjeringen for å gjennomføre en reell utredning av omfordelende karbonavgifter.
 • Mobilisere sammen med allierte organisasjoner for gjeldsslette til kriserammede land i det globale sør og løfte behovet for strukturelle endringer i den internasjonale finansarkitekturen.
 • Samarbeide med relevante organisasjoner for å fremme en skattekonvensjon under FN som sikrer en rettferdig skattefordeling og finansiell åpenhet globalt. Attac må jobbe med særlig vekt på skattlegging av den digitale økonomien.
 • Følge internasjonale prosesser knyttet til skatteunndragelse og skattlegging av finanstransaksjoner og høye formuer.

1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Hovedsak

 • Bruke debatten om USAs Inflation Reduction Act for å fremme et handelspolitisk paradigmeskifte.

Øvrige tiltak

 • Gjennomføre temamøter om tjenestefisering med bakgrunn i notatet «Når alt blir tjenester».
 • Forsikre at ISDS eller lignende investeringsbeskyttelsesmekanismer ikke innføres i nye handels- og investeringsavtaler.
 • Motarbeide plurilaterale forhandlinger i WTO (JSIs), og belyse Norges rolle i disse.
 • Følge Norges posisjoner under bærekraftsforhandlingene i «Coalition of Trade Ministers for Climate».
 • Arbeide med aktuelle partier og organisasjoner for å sikre at nye rutiner for mer åpenhet og demokrati i forhandlinger om frihandelsavtaler diskuteres på Stortinget.
 • Delta med en delegat på WTOs ministermøte (MC13).
 • Samarbeide med andre organisasjoner om evaluering og utvikling av den nye åpenhetsloven.
 • Motarbeide frihandelsavtaler som går på bekostning av klima og miljø, spesielt handelsavtalen mellom Mercosur-blokken og EFTA-landene.
 • Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner for å få den norske
  delegasjonen til klimatoppmøtene til å foreslå̊ en jamt stigende skatt på fossilt drivstoff i internasjonal skips- og flytransport. Skatteinntektene gå til det Globale Sør.

 1.3 Demokratisk digitalisering

Hovedsak

 • Bruke lokalvalget for å fremme frigjøring av skole, helse, forvaltning og øvrige offentlige tilbud fra teknologigigantenes markedsmakt.

Øvrige tiltak

 • Jobbe for å skape en bred allianse av sivilsamfunnsorganisasjoner, fagbevegelse, interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia for en demokratisk digitalisering av Norge.
 • Skrive kronikker og leserinnlegg som utdyper og konkretiserer vårt forslag om konsesjonsordning for data og andre spørsmål knyttet til data som en felles ressurs.
 • Følge opp digitaliseringstiltak som foreslås av regjering og Stortingspartier.
 • Mobilisere for å stoppe de plurilaterale forhandlingene om e-handel i WTO, og lignende e-handelskapitler i omforhandlinger av EFTA-avtaler.
 • Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre at regjeringen etablerer en nasjonal skyløsning for offentlige data som erstatter usikre kommersielle leverandører og sikrer data i alle ledd av forvaltning og offentlige tjenester

Del 2: Organisasjonen

Mål:

 • Prioritere å bygge organisasjon og medlemsaktivitet som det aller viktigste
 • Gjøre det mer attraktivt å være medlem i Attac Norge gjennom å tydeliggjøre budskap og arbeidsmåte, både internt i organisasjonen og eksternt. 
 • Gjøre det lettere å engasjere seg i Attac Norge og sikre en riktig oppfølging av medlemmer og lokallag.

Tiltak:

 • Styret skal bistå arbeidsgrupper, lokallag og sekretariat i å formidle Attacs budskap slik at det er tydelig hvorfor vi jobber med sakene vi gjør og hva som knytter dem sammen.
 • Attacs hovedbudskap skal være gjenkjennelig på tvers av aksjoner, nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, trykt materiell, foredrag og innlegg fra organisasjonen.
 • Styret skal lage og iverksette en strategi for hvordan ulike digitale plattformer og sosiale medier kan brukes for å engasjere aktivister, medlemmer og potensielle medlemmer i Attac.
 • Arbeidsgruppene skal styrkes som møtested mellom ulike organisasjonsledd og arena for oppfølging av politiske saker og politikkutvikling.
 • Lokallag skal følges opp systematisk av styret med bistand til å gjennomføre møter, aksjoner og arrangementer.
 • Sekretariatet skal i forbindelse med innføring av nytt medlemssystem gjennomføre en helhetlig vurdering av rutiner og prosedyrer til medlemsoppfølging og justere de etter arbeidsplanens mål.
 • Gjennomføre en helhetlig evaluering av organisasjonsstrukturen med sikte på å skape mer medlemsaktivitet.
 • Det skal avholdes årsmøte med ett interimsstyre i nyoppstartede Attac-lokallag på to steder utenfor Oslo. Styret skal ta initiativ til oppstartmøte og mobilisere blant venneorganisasjoner og egne medlemmer i området.
 • Produsere t-skjorter med Attac-grafikk med tanke om å bruke disse i rekruttering og profilering. Det gis mandat til styret å finne penger til dette i budsjettet innenfor en øvre ramme på 10000.
 • Styret skal sørge for at kommunikasjon mellom forskjellige arbeids -og lokalgrupper styrkes, blant annet gjennom felles fysiske og digitale møter.