Hopp til innholdet
Hjem » Hva er Attac? » Arbeidsplan Attac Norge 2022-2023

Arbeidsplan Attac Norge 2022-2023

Arbeidsplanen vedtas av landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken i denne perioden. Arbeidsplanen går sammen med den langsiktige strategien.

Vedtatt på Attac Norges 20. ordinære landsmøte 27. mars 2022

Introduksjon

Arbeidsplanen inneholder Attac Norges prioriterte tiltak for perioden 2022-2023, og er delt inn i tre saksområder hvor Attac har særskilt kompetanse, legitimitet og erfaring. Disse tiltakene står sentralt i å løse problemstillingene skissert ut i organisasjonens overordnede strategi, samt en rekke andre samfunnsproblemer.

Attac skal i perioden 2022-2023 prioritere; finansrettferdighet, rettferdig handels og investeringspolitikk og digital økonomi. Tiltakene presentert under hvert saksområde legger føringer for hvordan Attac skal arbeide for en mer rettferdig verden i den kommende perioden, og skal bidra til å nå målene skissert i strategi-dokumentet. Arbeidsplanen må derfor ses i sammenheng med strategien, da de årlige arbeidsplanene presenterer tiltakene for å nå målene i den overordnede strategien.

For hvert saksområde er det trukket fram en prioritert sak som Attac Norge mener er spesielt viktig å arbeide med i løpet av det kommende året, og som vi vil mobilisere ressurser i hele organisasjonen for å vinne gjennomslag på.

I perioden 2022-2023 er dette Attac Norges overordnede tiltak. Attac Norge skal:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre prioriterte saksområder overfor fagbevegelsen, aktuelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, stortingsrepresentanter, media og opinionen generelt.
 • Bidra i den offentlige debatten der våre saksområder er berørt, og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet.
 • Aktivt fremme Attac som en medlemsorganisasjon og ha medlemsrekruttering som en integrert del av aktivitetene våre.
 • Organisere aksjoner knyttet til våre prioriterte saker.
 • Kontinuerlig bringe inn internasjonale perspektiver på sakene vi jobber med gjennom deltagelse i aktuelle nettverk.
 • Styremedlemmer skal holde flere eksterne foredrag og interne skoleringer om Attacs prioriterte saksområder.
 • Aktivister og tillitsvalgte skal delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge ny kunnskap om våre prioriterte saksområder.
 • Delta aktivt på Arendalsuka og arrangere to eller flere møter om våre prioriterte saksområder. 
 • Mobilisere til Det europeiske sommeruniversitetet for sosiale bevegelser (ESU22) blant medlemmer og allierte organisasjoner, og bidra til minst ett møte på konferansen.

 DEL 1: Politikk

1.1  Finansrettferdighet

Hovedsak

 • Motvirke initiativer for finansialisering av natur som løsning på naturkrisen, spesielt gjennom å følge opp vedtak fra relevante internasjonale forhandlinger.

Øvrige tiltak

 • Studere og delta i debatten om hva slags økonomisk politikk som kan skape bærekraftig økonomi som sikrer velferdssamfunnet og motvirker de økende forskjellene uten å true klima og natur.
 • Arbeide politisk og mobilisere støtte for innføring av et bærekraftsmandat for Norges bank.
 • Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delegasjonen til COP27 om å foreslå konkrete krav et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapolitikk, CO2-avgift på internasjonal skipsfart og flytrafikk, og innføring av en høy og gradvis stigende CO2-avgift i alle land. Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner og bevegelser som kjemper mot finansialisering av grunnleggende varer og tjenester, slik som bolig, strøm og mat.
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan endringer i den internasjonale finansarkitekturen kan bidra til å redusere global ulikhet, ikke øke den.
 • Videreutvikle fruktbare samarbeid med tenketanker og organisasjoner som jobber med finansrettferdighet og relaterte tema som skatt og gjeld.
 • Følge Regjeringens utredning av omfordelende kompensasjon for økte miljøavgifter, med sikte på innføringen av en høy og omfordelende karbonavgift.
 • Fortsette å ta til orde for en globalt omfordelende skatt på finanstransaksjoner.
 • Sikre at finansielle rammer brukt av offentlige beslutningstakere ivaretar sosial og miljømessig bærekraft.

 1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Hovedsak

 • Arbeide politisk for at investor-stat-tvisteløsningsmekanismer (ISDS) ikke lenger skal være en del av norske handelsavtaler.

 Øvrige tiltak

 • Arbeide politisk for at Norge går inn for et midlertidig TRIPS-unntak på COVID-relatert medisinsk utstyr, vaksiner og legemidler i WTO.
 • Arbeide med aktuelle partier og organisasjoner for å sikre at nye rutiner for mer åpenhet og demokrati i forhandlinger om frihandelsavtaler diskuteres på Stortinget.
 • Delta i og løfte debatten om en WTO-reform for å sikre at bærekraft, sosiale rettigheter og bekjemping av global ulikhet legges til grunn for den norske regjeringens mandat i arbeidet med reformen.
 • Delta aktivt i arbeidet mot ratifisering av handelsavtalen mellom Mercosur-blokken og EFTA-landene.
 • Delta aktivt i og nyansere debatten om bærekraft og bærekraftskapitler i internasjonale handelsavtaler.
 • Utrede implikasjonene av at flere områder defineres som tjenester i internasjonale frihandelsavtaler gjennom et gravearbeid.
 • Følge Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med Kina.
 • Delta på WTOs ministermøte 2022, dersom det blir arrangert.

 1.3 Demokratisk digitalisering

Hovedsak

 • Involvere hele organisasjonen i en større kampanje for demokratisk eierskap til data og et oppgjør med teknologigantene, i samarbeid med allierte organisasjoner.

 Øvrige tiltak

 • Sekretariatet og styret skal tilrettelegge for at flere aktivister skriver kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier for å fremme nye perspektiver i debatten om offentlig eierskap av data, de demokratiske utfordringene som følger av teknologisk utvikling og teknologigigantenes markedsmakt.
 • Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre at regjeringens opprettelse av en nasjonal skyløsning for offentlige data blir en bred offentlig skyløsning som erstatter usikre kommersielle leverandører og sikrer data i alle ledd av forvaltning og offentlige tjenester
 • Mobilisere medlemmer og allierte organisasjoner for å stoppe innføringen av datahandelsavtalen i WTO, og lignende e-handelskapitler i omforhandlinger av EFTA-avtaler.
 • Jobbe for at Stortinget sier “nei” til implementeringen av EØS-forordningen om fri flyt av data.
 • Samarbeide med aksjonsgruppa ‘Vern Kvernaland’ for å stoppe utbyggingen av datasenteret på Kvernaland, og delta i tilsvarende kampanjer andre steder.

Del 2: Organisasjonen

 2.1 Lokallag, arbeidsgrupper og aktivister

Tiltak

 • Gjennomføre organisatoriske endringer for å skape mer medlemsaktivitet og sikre bedre kontinuitet i organisasjonen.
 • Arbeide for flere aktive lokallag, med mål om en økning på minst et nytt lokallag fra dagens antall.
 • Alle arbeidsgrupper og lokallag skal ha besøk av en person fra styret minst én gang i året.
 • Arrangere en aktivistsamling med skoleringer, debatt og erfaringsutveksling 12.-14. august.
 • Styret og sekretariatet skal følge opp og hjelpe eksisterende og nye lokallag, og holde dem orientert om styrets aktiviteter.
 • Gi aktivister og tillitsvalgte enklere tilgang til relevante interne dokumenter i Attac.
 • Gjennomføre minst 4 digitale skoleringer om Attacs saksområder som et tilbud til medlemmer og sympatisører på tvers av geografisk tilhørighet.
 • Styret skal i samarbeid med arbeidsgruppene sørge for at Attac Oslo og omegn har et aktivt lokallagstyre og at lokallaget har minst 2 aktiviteter (aksjon, stands, møter) i perioden.
 • Legge til rette for at viktige arrangementer som hovedregel strømmes på nett og/eller filmes og gjøres tilgjengelig i ettertid.
 • Tilby lesestoff til studiesirkler arrangert av aktivister, lokallag og arbeidsgrupper.

2.2 Verving og aktivisering

Tiltak

 • Attac skal ha som mål å oppnå en netto medlemsvekst på 200 medlemmer frem til neste landsmøte.
 • Styret skal utarbeide en vervestrategi og -pakke for organisasjonen, blant annet ved å hente inn erfaringer fra andre organisasjoner.
 • Foredragsholdere skal ha verving som en integrert del av sine foredragsopplegg.
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal få hjelp av styret til å verve flere medlemmer, og styret skal høste erfaringer fra aktivister om verving.
 • Holde arrangementer og en møteplass for Attac Norges medlemmer i minst fire byer hvor organisasjonen har en stor medlemsmasse uten aktivt lokallag.
 • Ta initiativ til verving av studenter i områder hvor Attac har aktive lokallag, for eksempel gjennom standvirksomhet og arrangementer.

2.3 Informasjonsarbeid

Tiltak

 • Gjennomføre en omstrukturering og oppdatering av det tematiske innholdet på attac.no for å gjenspeile Attacs politiske utvikling og sammenhengen mellom våre strategiske satsningsområder.
 • Ledelsen og sekretariatet planlegger medieutspill i henhold til aktualitetsplaner utarbeidet ukentlig og månedlig.
 • Aktivister skal, i samarbeid med sekretariatet, bruke video og bilde i formidling av Attacs aktiviteter og politikk.
 • Sekretariatet sender ut et månedlig nyhetsbrev til medlemmer og andre interesserte.
 • Sikre økonomisk støtte for å kunne oppdatere, videreutvikle og distribuere informasjonsmateriell til skoler.
 • Styret og sekretariatet skal utarbeide en ny visuell identitet for organisasjonen.

2.4 Økonomi

Tiltak

 • Systematisk søke fagforbund og andre nærliggende sivilsamfunnsorganisasjoner om økonomisk støtte.
 • Øke andel betalende medlemmer gjennom aktiv medlemsrekruttering, ringerunder og SMS-påminnelser.
 • Jobbe målrettet for å få flere typer prosjektstøtte og inntektskilder.