Svart logo

Arbeidsplan Attac Norge 2019-2020

×Arbeidsplanen vedtas på landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken.

Vedtatt på Attac Norges 18. ordinære landsmøte 3. mars 2019

Introduksjon

Arbeidsplanen inneholder Attac Norges prioriteringer og mål for året 2019-2020. Arbeidsplanen er delt inn i fire hovedtemaer, som vi skal prioritere; skatterettferdighet, digital økonomi og handel, og finans og investeringer. Under hvert tema har vi satt opp våre mål basert på Attac Norges politikk. Tiltakene legger føringer for hvordan vi skal nå målene og hvordan vi skal arbeide for en mer rettferdig verden.

I perioden 2019- 2020 skal Attac Norge:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre hovedtemaer overfor fagbevegelsen og andre aktuelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, stortingsrepresentanter, media og opinionen generelt
 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om den digitale økonomien, skatteproblematikk, handelsavtaler, finanspolitikk og investeringer
 • Bidra i den offentlige debatten og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet
 • Aktivt fremme Attac som en medlemsorganisasjon og fokusere på medlemsrekruttering
 • Være en organisasjon der aktivister kan engasjere seg gjennom arrangementer, aksjoner, lokallag, arbeidsgrupper og diskusjonsfora
 • Arbeide for flere aktive lokallag og arbeidsgrupper
 • Være aktive og videreutvikle vår kommunikasjon på digitale plattformer

 

DEL 1: Politikk

Skatterettferdighet

Mål

 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om politiske alternativer til dagens internasjonale skattesystem for blant annet å bekjempe skatteparadis
 • Løfte kunnskapsnivået i organisasjonen om skatterettferdighet
 • At kampen mot skatteparadis blir en viktig del av debatten i forbindelse med lokalvalget i 2019
 • At flere norske kommuner vedtar å bli skatteparadisfrie soner
 • Sørge for at land-for-land-rapporteringen i Norge blir skjerpet slik at den kan tjene sitt formål
 • Sørge for at Norge innfører et offentlig eierskapsregister over egentlige eiere av selskaper
 • At enhetlig skattlegging av selskaper etableres som et realistisk politisk alternativ for å bekjempe skatteunndragelse

Tiltak

 • Lansere en kampanje om skatteparadisfrie kommuner og jobbe for å få inn krav om land for land rapportering i kommunenes anbudsprosesser
 • Utarbeide en digital ressursside for lokale kampanjer om skatteparadisfrie kommuner
 • Styret skal delta på aktuelle kurs, foredrag og konferanser som gir Attac ny kunnskap om skatteparadis og skattepolitikk
 • Styret skal drive direkte påvirkningsarbeid overfor stortingspolitikere for å påskynde land-for-land-rapportering og innføringen av eierskapsregister
 • Styret skal skrive kronikker og leserinnlegg om global skatterettferdighet i et bredt spekter av medier for å fremme kampanjen om skatteparadisfrie kommuner
 • Videreutvikle fruktbare samarbeid med andre tenketanker og organisasjoner som jobber med global skatterettferdighet

 

Rettferdig handelspolitikk

Mål

 • Fortsatt være en premissleverandør om handelsavtaler i Norge
 • Vie mer oppmerksomhet til innholdet i handelsavtaler generelt enn enkeltavtaler der det er hensiktsmessig. Handelsavtaler kan komme og gå, men innholdet i avtalene er mye det samme

Tiltak

 • Følge opp interessen i befolkningen, fagbevegelsen og andre organisasjoner om
 • nyliberale handelsavtaler som TiSA og TTIP
 • Være først ute i Norge med å fortelle om forsøk på å gjenopplive gamle avtaler som TTIP og TiSA
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på handelsavtaler som Norge er en del av eller ønsker å bli en del av
 • Styret skal delta på kurs for å løfte engasjementet og kunnskapsnivået i Attac om handelspolitikk
 • Prioritere møter i det internasjonale nettverket Our World Is Not For Sale
 • Attac skal aktivt delta i arbeidet i Handelskampanjen
 • Et styremedlem skal engasjere seg i Attacs handelsgruppe for å bedre samarbeidet og motivasjonen blant aktivister i organisasjonen
 • Styret skal drive direkte påvirkningsarbeid overfor stortingspolitikere for å få en mer åpen og demokratisk handelspolitikk

Digital økonomi og handel

Mål

 • Skape engasjement og debatt i befolkningen og medlemsmassen om digital økonomi, elektronisk handel og teknologiutvikling
 • Formidle forståelig kunnskap om digital økonomi og hvordan dette knyttes til demokrati, personvern, handel og global ulikhet
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og WTOs forhandlinger om elektronisk handel
 • Bidra til å hindre at regelverket for elektronisk handel som nå forhandles frem i WTO blir vedtatt på toppmøtet i 2020
 • At Norge ikke inngår handelsavtaler som går på bekostning av borgernes datasikkerhet og våre muligheter til å regulere teknologiutviklingen

Tiltak

 • Styremedlemmer og andre skal skrive kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier og fremme nye og globale perspektiver i handelsdebatten
 • Fortsette samarbeidet med fagbevegelsen knyttet til nyliberale handelsavtaler
 • Følge opp arbeidet med elektronisk handel i WTO og det nye regelverket som er under forhandling
 • Styret skal utarbeide nye uttalelser om de demokratiske utfordringene som følger av teknologisk utvikling og teknologigigantenes markedsmakt
 • Hele organisasjonen skal inviteres med på å bygge opp kunnskap om demokrati, personvern, digital økonomi og teknologiutvikling
 • Styret skal arrangere minst ett arrangement i perioden om temaet digital økonomi

Finans og investeringer

Mål

 • Spre kunnskap om betydningen av rettferdige investeringer for kampen mot global ulikhet, for kontrollert vekst og styring av den økonomiske utviklingen mot et grønt skifte.
 • Skape engasjement i befolkningen rundt norsk investeringspolitikk, spesielt knyttet til oljefondets investeringer i utlandet
 • Styrke arbeidet med FN-traktaten om menneskerettigheter og næringsliv, og gjøre den til en kjent sak blant norske politikere og våre medlemmer, allierte og følgere
 • Gjøre handels og investeringsavtalen mellom Norge og Kina, i tillegg til avtalene som blir forhandlet gjennom EFTA, til viktige innenrikspolitiske spørsmål
 • Løfte kunnskapsnivået til Stortinget og journalister om bærekraftig investeringspolitikk, næringspolitikk og menneskerettigheter
 • Investor-stat-tvisteløsningsmekanismer skal ikke være en del av norske handelsavtaler
 • Spre kunnskap og engasjement om finanspolitikk og viktigheten av videre reguleringer for å unngå flere finanskriser, «uendelig» forbruksvekst og økende privatgjeld.
 • Formidle hvordan finanspolitikken bidrar til global ulikhet og urettferdig fordeling av byrdene fra klimaendringene, både i et Nord-Sør-perspektiv og for kommende generasjoner, samt hvordan vi kan endre dette.

Tiltak

 • Lansere en kunnskapskampanje rettet mot skoleelever og samfunnsengasjerte om investeringer
 • Være en pådriver i det politiske arbeidet med FN-traktaten i alliansen Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)
 • Følge arbeidet til Change Finance Forum internasjonalt
 • Styremedlemmer skal delta på arrangementer og konferanser som gir Attac ny kunnskap om finans- og investeringspolitikk
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan investeringer og finanspolitikk kan bidra til å redusere global ulikhet, ikke øke den

Del 2 Organisasjonen

Lokallag, arbeidsgrupper og lokale aktivister

Mål

 • Attac er en aktivistorganisasjon, og gjennom aksjoner skal vi fortsette å være en kreativ kraft i det politiske landskapet
 • Attac skal være en viktig alliansebygger mellom aktivistorganisasjoner og fagbevegelse
 • Arbeidsgrupper og lokallagsmedlemmer skal få mulighet til å delta, og få økt innflytelse, i organisasjonen
 • Forbedre kommunikasjonen mellom styret og lokallag og arbeidsgrupper
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal være en arena for medlemmer som ønsker å utforme Attacs politikk, påvirke organisasjonen og være en del av Attac
 • Medlemmer og aktivister skal få mulighet til å delta mer aktivt over hele landet, også der det ikke er aktive lokallag
 • Attac Norge skal ha flere aktive lokallag

Tiltak

 • Alle arbeidsgrupper og lokallag skal ha besøk av en person fra styret minst én gang i året
 • Fadderordningen i styret skal styrkes gjennom flere konkrete arbeidsoppgaver for fadderne
 • Styret skal jobbe for å finne enkeltpersoner og organisasjoner å samarbeide med for å lage arrangementer over hele Norge
 • Styret og aktivister skal utarbeide minst én aksjon i landsmøteperioden for å skape oppmerksomhet om våre kjernesaker
 • Styret skal aktivt involvere aktivister og lokallag i kampanjer og aksjoner
 • Det skal legges til rette for at viktige arrangementer kan strømmes på nett og/eller filmes, og at lokallag og grupper kan få bistand til å bruke/låne utstyr
 • Styret skal legge til rette for aktivitet på Arendalsuka. Representanter fra Attac sentralt og lokalt skal oppfordres til å være tilstede under Arendalsuka
 • Styremedlemmer skal delta aktivt på internasjonale og europeiske nettverksmøter

 

Verving og aktivisering

Mål

 • Alle som hører om Attac skal forstå at det er en aktivistisk og medlemsdrevet organisasjon som er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse
 • Gjøre Attac-medlemskap til det naturlige steget for å engasjere seg for global rettferdighet og mot global ulikhet
 • Attac skal øke antall medlemmer i perioden og sørge for å øke aktiviteten blant allerede eksisterende medlemmer
 • Verving skal være en integrert del av Attacs kommunikasjon og aktivitet

Tiltak

 • Styret skal i samarbeid med sekretariatet lage en digital kampanje rettet mot potensielle medlemmer som oppfordrer til medlemskap i Attac
 • Styret skal utarbeide en vervepakke for organisasjonen
 • Attac skal tilby alle nye medlemmer informasjon om nærliggende lokallag og oversikt over mulige måter å engasjere seg aktivt i Attac på
 • Foredragsholdere skal ha verving som en sentral del av sine foredragsopplegg
 • Bruke digital kommunikasjon mer til å aktivisere medlemmer
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal få hjelp av styret til å verve flere medlemmer, og styret skal høste erfaringer fra aktivister om verving

Informasjonsarbeid

Mål

 • Attac skal være synlig i mediebildet nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Attacs nettside skal være en kunnskapsbase med oppdatert, lettfattelig og god informasjon om vår politikk
 • Attac skal bruke sosiale medier aktivt for å skape engasjement om våre saker og spre kunnskap
 • Attacs nyhetsbrev skal tilby oppdatert kunnskap om vår politikk, aktivitet og aktuelle saker
 • Trykt materiell fra Attac skal sørge for lett tilgjengelig informasjon om aktuelle saker og vår politikk

Tiltak

 • Ledelsen og sekretariatet skal planlegge medieutspill i henhold til en aktualitetsplan som blir utarbeidet hver måned
 • Styret og aktivister skal få støtte fra sekretariatet i bruk av mediaverktøy, og sosiale medier
 • Styret skal bidra til å oppdatere og videreutvikle nettsiden med relevant stoff der Attacs hovedprioriteringer for perioden kommer tydelig frem
 • Styret skal videreføre og forbedre bloggen
 • Styret skal legge til rette for at aktivister bidrar til bloggen og hente inn eksterne skribenter
 • Styret skal, i samarbeid med sekretariatet, bruke video som middel i formidling av Attacs aktiviteter og politikk
 • Nyhetsbrev lages av sekretariatet og sendes månedlig til medlemmer og andre interesserte
 • Lage trykt materiell som hefter og løpesedler om vår politikk knyttet til aktuelle saker og gjøre dem tilgjengelig for aktivister, skoleelever og lærere
 • Styret skal fortsette å levere tilgjengelig informasjonsopplegg om våre kjernesaker, som foredrag og deltakelse på arrangementer

Økonomi

Mål

 • Ha en ryddig og forutsigbar økonomisk situasjon i organisasjonen
 • Tilstrebe å ha en mer selvstendig økonomi som ikke er like avhengig av offentlige tilskudd
 • Samarbeide med andre organisasjoner for å bedre rammevilkårene gjennom politisk påvirkning for endring av støtteordninger

Tiltak

 • Systematisk søke fagforbund og lignende kilder om økonomisk støtte
 • Øke andel betalende medlemmer gjennom aktiv medlemsrekruttering, ringerunder og SMS-påminnelser
 • Legge bedre til rette for månedlige innbetalinger for medlemmer