Hjem » Hva er Attac? » Arbeidsplan Attac Norge 2021-2022

Arbeidsplan Attac Norge 2021-2022

Arbeidsplanen vedtas av landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken i denne perioden. Arbeidsplanen går sammen med den langsiktige strategien.

Vedtatt på Attac Norges 19. ordinære landsmøte 21. mars 2021

Introduksjon

COVID-19 blottla flere av de strukturelle problemene verden står ovenfor. Pandemien har vist at vi må tenke nytt om hvordan samfunnet skal og bør være, og hvordan vi skal komme oss ut av denne, og fremtidige kriser. Her skal Attac være en sentral stemme og pådriver for å sikre at «en ny normal» er rettferdig, demokratisk og bærekraftig.

Arbeidsplanen inneholder Attac Norges prioriterte tiltak for perioden 2021-2022, og er delt inn i fire hovedområder hvor Attac har særskilt kompetanse, legitimitet og erfaring. Disse tiltakene står sentralt i å løse problemstillingene skissert ut i strategi-dokumentet, samt en rekke andre samfunnsproblemer.

Attac skal i perioden 2021-2022 derfor prioritere; finansrettferdighet, digital økonomi, miljø og økonomi, handel og investeringer. Tiltakene presentert under hvert hovedområde legger føringer for hvordan Attac skal arbeide for en mer rettferdig verden i den kommende perioden, og skal bidra til å nå målene skissert i strategi-dokumentet. Arbeidsplanen må derfor ses i sammenheng med strategien, da arbeidsplanene presenterer tiltakene for å nå målene i den overordnede strategien.


I perioden 2021-2022 er dette Attac Norges overordnede tiltak. Attac Norge skal:

 • Være en kunnskapsleverandør innen våre prioriterte hovedområder overfor fagbevegelsen, aktuelle organisasjoner, politiske partier, folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, stortingsrepresentanter, media og opinionen generelt.
 • Bidra i den offentlige debatten der våre hovedområder er berørt, og være synlig i både det lokale og nasjonale mediebildet.
 • Skape engasjement blant våre medlemmer og i befolkningen om den globale krisen vi står i med COVID-19, digital økonomi, handelsavtaler, miljø og økonomi, finanspolitikk og investeringer.
 • Skape offentlig og politisk debatt rundt mulige alternativer til nyliberal status quo-politikk i kjølvannet av COVID-19.
 • Aktivt fremme Attac som en medlemsorganisasjon og fokusere på medlemsrekruttering.
 • Arrangere aksjon(er) knyttet til våre prioriterte hovedområder.
 • Arrangere en kampanje for valget 2021.
 • Sette opp interne skoleringer og delta på eksterne skoleringer for organisasjonen på våre prioriterte saksområder.
 • Lage en serie korte podcaster om Attacs arbeidsområder.
 • Holde arrangementer på Globaliseringskonferansen 2021 med tematikk knyttet til alle våre fire arbeidsområder, sammen med våre samarbeidsorganisasjoner og partnere.

DEL 1: Politikk

1.1 Finansrettferdighet

Tiltak

 • Etablere arbeidsgruppa for finans som et naturlig sted å engasjere seg og lære om finanspolitiske saker.
 • Gjennomføre et fordypningsarbeid for å utvikle politikk for mer aktiv styring av sentralbanken og en mer bærekraftig og rettferdig pengepolitikk.
 • I samarbeid med Rethinking Economics holde arrangement under Arendalsuka om pengepolitikk og sentralbankenes rolle.
 • Ha møter med politikere om pengepolitikk og sentralbanksstyring.
 • Følge arbeidet til Change Finance Forum internasjonalt og bringe det inn i nasjonal kontekst.
 • Styremedlemmer skal delta på arrangementer og konferanser som gir Attac Norge ny kunnskap om finans- og investeringspolitikk.
 • Oppdatere Attac.no med innhold om finansialisering og alternativ finanspolitikk.
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan endringer i den internasjonale finansarkitekturen kan bidra til å redusere global ulikhet, ikke øke den.
 • Videreutvikle fruktbare samarbeid med tenketanker og organisasjoner som jobber med finansrettferdighet og relaterte tema som skatt og gjeld.

1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Tiltak

 • Jobbe for å sikre et handelspolitisk skifte etter stortingsvalget ved å sette nyliberale handelsavtaler på agendaen under valgkampen 2021.
 • Delta aktivt i internasjonale nettverk som Our World Is Not For Sale og Seattle to Brussels Network.
 • Delta aktivt i arbeidet i Handelskampanjen.
 • Arbeide politisk for at Investor-stat-tvisteløsningsmekanismer (ISDS) ikke er en del av norske handelsavtaler.
 • Delta i det politiske arbeidet med en menneskerettighetslov for næringslivet i Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN).
 • Utvikle, lansere og distribuere et politisk notat om handelsavtaler og bærekraft.
 • Delta aktivt i arbeidet mot ratifisering av handelsavtalen mellom Mercosur-blokken og EFTA-landene.
 • Delta aktivt og nyansere debatten om bærekraft og bærekraftskapitler i internasjonale handelsavtaler.
 • Arbeide opp mot Norges forhandlinger gjennom EFTA om en frihandelsavtale med Storbritannia, og tilsvarende med Kina.
 • Delta på WTOs ministermøte 2021.

1.3 Digital økonomi

Tiltak

 • Aktivister skal skrive kronikker og leserinnlegg i et bredt spekter av medier for å fremme nye perspektiver i debatten om offentlig eierskap av data, de demokratiske utfordringene som følger av teknologisk utvikling og teknologigigantenes markedsmakt.
 • Samarbeide med fagbevegelsen om nye modeller for eierskap til data i Norge.
 • Mobilisere medlemmer og allierte organisasjoner for å stoppe innføringen av datahandelsavtalen i WTO.
 • Skape engasjement rundt underskriftskampanjen «Nei til datahandelsavtalen i WTO» frem mot ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon, hvor underskriftene vil bli overlevert til Norges utenriksminister.
 • Samarbeide med aksjonsgruppa ‘Vern Kvernaland’ og delta i kampanjen for å stoppe utbyggingen av datasenteret på Kvernaland, og tilsvarende kampanjer andre steder .
 • Sikre at utvikling og innføring av en offentlig skytjeneste blir en viktig sak i valgkampen 2021.
 • I samarbeid med NTL og Fagforbundet holde arrangement om offentlig digital industri og handel under Arendalsuka.

1.4 Miljø og økonomi

Tiltak

 • Jobbe videre med nasjonale og lokale beslutningstakere på alternative økonomiske teorier og modeller som ivaretar miljø og mennesker, som “smultringmodellen”.
 • Produsere artikler og argumentasjon for å vise hvordan handels- og investeringsavtaler setter profitthensyn foran hensyn til miljøet og innskrenker det politiske handlingsrommet til å løse miljøkrisen.
 • Delta aktivt i politiske møter (som innspillsmøter og høringer) for å etablere oss i det politiske landskapet som en organisasjon som jobber med miljøspørsmål.
 • Delta i arbeidet til den internasjonale COP26-koalisjonen, og forsøke å trekke andre norske miljøorganisasjoner inn i dette nettverket.
 • Lage en oppfølgingsrapport av ‘Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system’ som fokuserer på tiltak og alternative løsninger som er en del av fremtidens økonomiske system.
 • Oppdatere Attac.no med innhold om miljø og økonomi-politikk.
 • Sikre godt samarbeid med andre organisasjoner som jobber med tematikken og skjæringspunktet miljø og økonomi, og bidra til en bred og samlet bevegelse på miljøspørsmål.
 • Følge arbeidet med FNs naturavtale opp mot toppmøtet vinteren 2021.
 • Delta i nettverksbygging for å utvikle kunnskap og politikk som legger til rette for etablering av levedyktige ikke-kommersielle institusjoner med sosiale og globale bærekraftsmål.
 • Delta i debatten om hvorvidt økonomisk vekst kan kombineres med overgangen til et økologisk bærekraftig samfunn.

Del 2: Organisasjonen

2.1 Lokallag, arbeidsgrupper og aktivister

Tiltak

 • Være en organisasjon der aktivister kan engasjere seg gjennom arrangementer, aksjoner, lokallag, arbeidsgrupper og diskusjonsfora.
 • Arbeide for flere aktive lokallag og arbeidsgrupper.
 • Alle arbeidsgrupper og lokallag skal ha besøk av en person fra styret minst én gang i året – der det lar seg gjøre gitt dagens situasjon.
 • Arrangere en aktivistsamling med skoleringer og erfaringsutveksling.
 • Styret har en lokallagsansvarlig som skal følge opp og hjelpe eksisterende og nye lokallag.
 • Styret skal sørge for at Attac Oslo har et aktivt styre og at Attac Oslo har minst 2 aktiviteter (aksjon, stands, møter) i perioden.
 • Sikre at SambAttac i Oslo og Trondheim er bedre integrert i organisasjonen som en helhet.
 • Hjelpe lokallaget i Aust-Agder å komme igang igjen når smittevernstiltakene lettes
 • Opprette minst ett nytt lokallag når/dersom koronarestriksjonene lettes.
 • Det skal legges til rette for at viktige arrangementer kan strømmes på nett og/eller filmes, og at lokallag og grupper kan få bistand til å bruke/låne utstyr.
 • Tilby lesestoff til studiesirkler arrangert av aktivister, lokallag og arbeidsgrupper.
 • Følge EAN-nettverkets arbeid med Det europeiske sommeruniversitetet i 2022, og mobilisere til dette blant medlemmer og allierte organisasjoner.
 • Styrke det internasjonale samarbeidet vårt med og arbeidet i det europeiske Attac-nettverket (EAN).

2.2 Verving og aktivisering

Tiltak

 • Styret skal utarbeide en vervestrategi og -pakke for organisasjonen.
 • Foredragsholdere skal ha verving som en sentral del av sine foredragsopplegg.
 • Lokallag og arbeidsgrupper skal få hjelp av styret til å verve flere medlemmer, og styret skal høste erfaringer fra aktivister om verving.
 • Arrangere arrangementer og en møteplass for Attac Norges medlemmer i minst fire byer hvor organisasjonen har en stor medlemsmasse.

2.3 Informasjonsarbeid

Tiltak

 • Ledelsen og sekretariatet planlegger medieutspill i henhold til en aktualitetsplan utarbeidet hver måned.
 • Styret skal bidra til å oppdatere og videreutvikle nettsiden med relevant stoff der Attacs hovedprioriteringer for perioden kommer tydelig frem.
 • Aktivister skal, i samarbeid med sekretariatet, bruke video og bilde i formidling av Attacs aktiviteter og politikk.
 • Nyhetsbrev lages av sekretariatet og sendes månedlig til medlemmer og andre interesserte.
 • Oppdatere, utvikle og distribuere materiell til skoler.
 • Styret og sekretariatet skal utarbeide en ny visuell identitet for organisasjonen.
 • Aktivt bruke, og videreutvikle vår kommunikasjon på digitale plattformer som Instagram og Facebook ved å satse på økt innhold av video og delingskaruseller.

2.4 Økonomi

Tiltak

 • Systematisk søke fagforbund og andre nærliggende sivilsamfunnsorganisasjoner om økonomisk støtte.
 • Øke andel betalende medlemmer gjennom aktiv medlemsrekruttering, ringerunder og SMS-påminnelser.
 • Endre medlemskontingenten til månedlige bidrag, for å sikre en mer stabil strøm av inntekter og gjøre det enklere og tydeligere å kommunisere hva et medlemskap koster.
 • Lage en plan for å få flere typer prosjektstøtte og inntektskilder.