Hjem » Hva er Attac? » Organisasjonskart » Arbeidsplan Attac Norge 2024-2025

Arbeidsplan Attac Norge 2024-2025

Arbeidsplanen vedtas av landsmøtet og gjelder fram til neste landsmøte. Den beskriver aktuell politikk og hvordan Attac skal jobbe med denne politikken i denne perioden. Arbeidsplanen går sammen med den langsiktige strategien.

Vedtatt på Attac Norges 22. ordinære landsmøte 17. mars 2024

Innledning

Makten over økonomien vår er i dag grunnleggende udemokratisk. Storselskaper, finanssektoren og verdens rikeste har opparbeidet seg enorm makt over ressursfordeling og samfunnsutvikling verden over gjennom handelsavtaler, offentlige nedskjæringer og nyliberale reguleringer som åpner for finansiell verdiutvinning fra nye sektorer og prekarisering av arbeidslivet.

Utviklingen har blitt akselerert gjennom en digitalisering styrt av store teknologiselskaper som gjennom sine sentraliserte plattformer kontrollerer store deler av vår felles offentlighet og har fått nye muligheter for å trekke ut verdier gjennom masseinnsamling av data. Dette har ført til en ny privatiseringsbølge som også inkluder natur og som utgjør en ny og mer ekstrem versjon av nyliberalisme.

En prosent av verdens rikeste utslipper mer CO2 enn 66 prosent av verdens fattigste. I møte med en miljø- og klimakrise som de selv har skapt satser storselskapene og finansindustrien stort på falske løsninger som markeder for CO2- og naturkreditter koblet med beslaglegging av territorier i det globale sør. Slike tiltak representerer kun en distraksjon fra reelle løsninger i klimakampen og et forsøk på å finne nye objekter for finansiell spekulasjon.

Globaliseringen har de siste årene gått inn i en ny fase med økt rivalisering mellom stormakter og inndeling i geopolitiske blokker. Handelspolitikken blir her et våpen i maktkampen mellom stater, men fortsatt på storselskapenes premisser.

Attac Norge kjemper for mer demokratisk kontroll over økonomien og samfunnsutviklingen. Vi står sammen med arbeiderbevegelsen, miljøbevegelsen og bevegelser for global rettferdighet, mot storselskapenes rovdrift og statenes maktpolitikk.

I arbeidsplanen peker vi ut tiltakene som Attac Norge skal prioritere for å vinne gjennomslag på våre politiske saksområder og bygge en sterkere organisasjon i 2024. Arbeidsplanen er delt inn i tre overordnede saksområder: Miljø og finans, rettferdig handels- og investeringspolitikk og demokratisk digitalisering. Dette er felt hvor Attac har særskilt kompetanse, legitimitet og erfaring. For hvert saksområde er det trukket fram en prioritert sak som Attac Norge mener er spesielt viktig å arbeide med i løpet av det kommende året, og som vi vil mobilisere ressurser i hele organisasjonen for å vinne gjennomslag på.

DEL 1: Politikk

1.1 Rettferdig grønn økonomi

Hovedsak

 • Arbeide for at organisasjoner og offentlige aktører på nasjonalt og lokalt nivå stiller seg bak initiativet for en fossil ikkespredningsavtale (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty).

Øvrige tiltak

 • Arbeide for et forbud mot bruk av klima- og naturoffsets som del av Parisavtalen og FNs biomangfoldsavtale.
 • Faggruppa skal arrangere møter og skrive artikler med et kritisk søkelys mot markedsmekanismer og naturprising som legger til rette for mer naturforbruk.
 • Arrangere møter på ulike studiesteder om strategi i klima- og miljøkampen.
 • Samarbeide med andre miljøorganisasjoner om å legge press på regjeringen for å gjennomføre en reell utredning av omfordelende karbonavgifter.
 • Arbeide for at organisasjoner og offentlige aktører på nasjonalt og lokalt nivå stiller seg bak Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiativet.
 • Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner for å få den norske
  delegasjonen til klimatoppmøtene til å foreslå en jamt stigende skatt på fossilt drivstoff i internasjonal skips- og flytransport, hvor skatteinntektene skal gå til det Globale Sør.
 • Mobilisere sammen med allierte organisasjoner for gjeldsslette til kriserammede land i det globale sør og løfte behovet for strukturelle endringer i den internasjonale finansarkitekturen. Følge internasjonale prosesser knyttet til skatteunndragelse og skattlegging av finanstransaksjoner og høye formuer.
 • Fremme debatten om kapitalismens nåværende tilstand med fokus på privatiserings nye bølge gjennom digitalisering og tjenestifisering av både offentlige tjenester, landbruk og natur.
 • Samarbeide med andre organisasjoner om sivilsamfunnsdeltakelse på Oslo Energy Forum 2025.
 • Slutte oss til samarbeid rundt CETP (Clean Energy Transition Partnership)

1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Hovedsak

 • Motarbeide frihandelsavtaler som går på bekostning av klima og miljø, spesielt handelsavtalen mellom Mercosur-blokken og EFTA-landene.

Øvrige tiltak

 • Følge opp forhandlinger og andre prosesser i WTO, motarbeide plurilaterale forhandlinger i WTO (JSIs), og belyse Norges rolle i disse.
 • Motarbeide kapitler om “kritiske råmaterialer” i Norges handelsavtaler der disse undergraver demokratisk råderett over naturressurser.
 • Arbeide med aktuelle partier og organisasjoner for å sikre at nye rutiner for mer åpenhet og demokrati i forhandlinger om frihandelsavtaler diskuteres på Stortinget.
 • Bidra aktiv i debatten om deglobalisering knyttet til temaer som nykolonialisme, handels tilstand, krig og fred, høyresidas fremmarsj og fare for nye pandemier og øvrige konsekvenser av miljø- og naturkrisen.
 • Styret skal vurdere Attacs medlemskap i det nye nettverket Smultringøkonomi Norge.
 • Attac skal fortsette arbeidet rundt åpenhetsloven og sin revideringsprosess.
 • Det skal opprettes en ny faggruppe for rettferdig handels- og investeringspolitikk.

1.3 Demokratisk digitalisering

Hovedsak

 • Mobilisere for endringer i måten IT-systemer utvikles og innføres i det offentlige, med bruk av åpen programvare og mer makt til fagbevegelsen i prosessene.

Øvrige tiltak

 • Samle en bred allianse av sivilsamfunnsorganisasjoner, fagbevegelse, interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia for å utforme og kjempe fram en politikk for demokratisk digital infrastruktur.
 • Faggruppa skal skrive en rapport som utdyper og konkretiserer vår politikk for demokratisk, digital infrastruktur og institusjonene som trengs for å bygge opp dette.
 • Drive påvirkningsarbeid mot regjering og stortingspartier for å styrke offentlig finansiering av åpen programvare og av tilsynsorgan som jobber med den digitale økonomien.
 • Mobilisere mot e-handelskapitler i handelsavtaler som legger begrensninger på mulighetene for demokratisk regulering av dataøkonomien.
 • Arrangere temamøter om mulighetene for å ta mer demokratisk kontroll over utviklingen av kunstig intelligens.

Del 2: Organisasjonen

Medlemmer og verving

For at Attac skal være attraktivt å være medlem i må vi være synlige i den offentlige debatten og ha aktiviteter man kan delta i. Vi må samtidig formidle tydelig hva Attacs budskap er og hvorfor man skal være medlem. Hvorfor vi jobber med sakene vi gjør og hva som knytter dem sammen må være klart for alle ledd i organisasjonen, og i kommunikasjonen utad. Attacs hovedbudskap må være gjenkjennelig på tvers av aksjoner, nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev, trykt materiell, foredrag og innlegg fra organisasjonen.

Mål for perioden:

 • Både nye og eksisterende medlemmer skal vite hvordan de kan engasjere seg i Attacs arbeid.
 • Være synlige både i den offentlige debatten, i sosiale media og på fysiske arenaer for å verve medlemmer.

Tiltak

 • Styret skal utarbeide et medlemsreise-dokument som setter opp faste prosedyrer for oppfølging av nye medlemmer, med tydelig ansvars- og arbeidsfordeling mellom kontor, lokallag, faggrupper og styre.
 • Arrangere grunnkurs i kunnskapsbasert aktivisme og praktisk påvirkningsarbeid for Attacs medlemmer.
 • Gi styremedlemmer og faggrupper opplæring og støtte i å skrive tekster på vegne av Attac.
 • Gi leder og nestledere kurs i snakke på vegne av Attac, både gjennom foredrag og i video.
 • Arrangere innføringskurs for nye (og gamle) medlemmer om “Hva er Attac” hvert halvår.
 • Arrangere en aktivistsamling med politiske skoleringer, erfaringsutveksling og debatt om aktuelle tema.
 • Bruke digitale kanaler og plattformer til å skape økt engasjement i tråd med styrets strategi for dette.
 • Være aktivt tilstede på andre organisasjoners arrangement (som sommerleirer, landsmøter og konferanser) for å verve medlemmer og rekruttere aktivister.
 • Styret skal jobbe for å opprette en lyd- og bildegruppe som kan bistå med streaming og andre kommunikasjonsoppgaver, og legge til rette for opprettelse av praktisk innrettede arbeidsgrupper på andre områder.
 • Styret skal sette ned en komite for å revidere plattformen og vurdere nytt navn til Attac Norge slik at forslag er klart til vedtak på landsmøtet 2025.
 • Styret må delta aktivt i organisasjonsutviklingen og følge opp anbefalingene fra den organisatoriske gjennomgangen.
 • Oppdatering av personal- og lønnspolitikk i tråd med nye tariffavtaler har vært utsatt i flere år, det må gjennomføres av styret i denne perioden. 
 • Styrke og systematisere arbeidet med innhenting av offentlige midler, og vurdere andre kilder for økt finansiering.

Faggrupper

Faggruppene er selvstendige arbeidsgrupper på tvers av landet. De skal være kunnskapsleverandører og bidra til å utvikle Attacs politikk innenfor sine utvalgte tematiske områder.

Attac har to aktive faggrupper (tidligere bare kalt arbeidsgrupper)

 • Faggruppe for rettferdig grønn økonomi
 • Faggruppe for demokratisk digitalisering

Mål for perioden:

 • Faggruppene skal fungere selvstendig og være et attraktivt sted å engasjere seg for de som er interessert i temaene.
 • Faggruppene skal finne faste samarbeidsformer og rutiner for å kunne utfylle sin rolle i organisasjonen.

Tiltak:

 • Styret skal tilrettelegge for at hver av faggruppene kan gjøre følgende:
  • Arrangere aktuelle temamøter på større læresteder og i forbindelse med Globaliseringskonferansen.
  • Rekruttere gjennom å delta på relevante arrangementer i regi av andre organisasjoner.
  • Gi ut en større tekst (rapport, longread, basis-hefte).
 • Faggruppene skal rapportere til styret om hvordan de planlegger å jobbe og hvilke arbeidsformer de vil bruke.

Lokallag

Lokallagene skal være møteplasser for politiske diskusjoner om Attacs temaer og en arena for å delta aktivt i å fremme Attacs politikk. Lokallagene skal ha stor bredde og tilby en lavterskel tilbud for medlemmer og interesserte utenfor faggruppene.

Mål for perioden:

 • Økt aktivitet i lokallaget i Oslo og lokallaget i Aust-Agder, og opprettholde aktiviteten i studentlaget i Oslo.
 • Sikre kontinuitet i styre og organisasjon i eksisterende lokallag.
 • Sette i gang studentlag i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Tiltak:

 • Styret skal hjelpe lokallagene å lage halvårlige arbeidsplaner for sosiale samlinger, arrangement og aksjoner.
 • Styret skal bistå lokallagene i å definere hvilke arbeidsoppgaver og roller de har behov for, og hjelpe lokallagene å rekruttere til disse rollene.
 • Faggruppene skal bistå lokallagene med faglig støtte til arrangementer.
 • Delta aktivt på Arendalsuka i samarbeid med lokallaget i Aust-Agder, og arrangere et større møte i samarbeid med allierte organisasjoner der.