Hjem » Hva er Attac? » Organisasjonskart » Vedtekter for Attac Norge

Vedtekter for Attac Norge

Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne

Forening for demokratisk regulering av finansmarkedene og for folkelig mobilisering.

Organisasjonens navn er Attac Norge / Attac Noreg

2. FORMÅL

Attac Norge bygger på de politiske grunnprinsippene og målene for den internasjonale Attac-bevegelsen, som nedfelt i den internasjonale plattformen.

Attac Norge sitt mål er å styrke den demokratiske styringa av samfunnet. Attac Norge er en selvstendig organisasjon som har som formål å samle og mobilisere en bred, folkelig og demokratisk bevegelse mot den makten finanskapitalen og multinasjonale selskaper utøver på bekostning av demokratiet, og de negative konsekvensene dette har politisk, økonomisk, sosialt, økologisk og kulturelt i Norge og resten av verden.

Attac Norges politiske målsetting og virksomhet er formulert i en egen plattform vedtatt av landsmøtet.

Attac Norge skal være en møteplass for mennesker som fra ulike miljø og perspektiv samles om de felles mål og prinsipper organisasjonen bygger på, uavhengig av livssyn og politisk tilhørighet.

Attac Norge tar avstand mot alle former for diskriminering og undertrykkelse, inkludert rasisme, sexisme, homofobi og transfobi.

Attac Norge vil arbeide for våre mål med ikkevoldelige midler.

3. HOVEDKONTORET

Hovedkontoret for Attac Norge skal ligge i Oslo. Sekretariatet, ved organisasjonssekretær, skal sørge for den daglige driften av hovedkontoret.

Alle ansatte i Attac skal ha stillingsinstruks og arbeidsavtale. Lønnede tillitsvalgte skal ha arbeidsavtale hvor arbeidsoppgaver og ansvarsområder er nedfelt.

4. REGNSKAPSÅR

Regnskapsåret for Attac Norge følger kalenderåret.

5. ENDRING AV PLATTFORM OG VEDTEKTER

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet.

6. ORGANISASJON

6.1 LOKAL ORGANISASJON OG ARBEIDSGRUPPER

Attac Norge er en landsdekkende organisasjon.

Aktive lokallag er Attac Norges demokratiske fundament. Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer.

Lokallagene står fritt til selv å velge organisasjonsform, arbeidsmetoder, samarbeidspartnere og politisk fokus innenfor rammene av Attac Norges vedtekter og plattform.

Det kan opprettes arbeidsgrupper innenfor Attac Norge på tvers av lokallagsstrukturen. Arbeidsgruppene kan dannes med utgangspunkt i tema, kompetanse, geografi, konkrete aksjoner eller politisk påvirkningsarbeid.

Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en arbeidsgruppe dersom det finner at lagets/gruppens formål eller aktivitet strider mot Attac Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan klages inn for landsmøtet.

Styret kan oppløse lokallag og arbeidsgrupper som opererer i strid med Attac Norges grunnprinsipper eller gjør skade på organisasjonen. Dette kan klages inn for landsmøtet.

Dersom et lokallag ikke har avholdt medlemsmøte på ett år, kan styret i Attac Norge velge å kalle inn til medlemsmøte i lokallaget. Hvis ingen møter på medlemsmøtet, eller hvis medlemsmøtet vedtar det, regnes lokallaget som oppløst. Styret kan oppløse inaktive arbeidsgrupper etter ett år.

Lokallag og arbeidsgrupper kan ha egne vedtekter og plattform. Plattform, vedtekter og vedtektsendringer må godkjennes av Attac Norges styre. Lokallag og arbeidsgrupper skal i vedtektene være underlagt Attac Norge, slik at Attac Norges styre skal kunne oppløse foreningen som bestemt over.

Lokallag og arbeidsgrupper kan også være selvstendige juridiske foreninger. Opprettelse og vedtekter må godkjennes av Attac Norges styre før eventuell registrering. Styret skal orienteres om hva som til enhver tid er registrert i offisielle registre om en slik forening.

6.2 STYRET

Styret er satt sammen av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved nyvalg av leder velges denne for to år. Sittende leder kan stille til gjenvalg for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for ett år med mulighet for gjenvalg.

Medlemmer av styret, samt varamedlemmer, kan ikke samtidig ha fast ansettelse i Attac.

Varamedlemmene til styret har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene

Endelig saksliste sendes ut minst en uke før møtet. Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. Lokallagene og arbeidsgruppene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker som skal behandles av styret.

Alle godkjente aktive lokallag og arbeidsgrupper kan sende en observatør uten tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles personalsaker.

Styret skal møtes minst 10 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov, eller ekstraordinært når leder og nestleder eller minst en fjerdedel av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer, hvorav leder og/eller minst én av nestlederne, er til stede. Vedtak i styret fattes med vanlig flertall, med unntak av vedtak om disiplinærtiltak, som krever to tredels flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

Styret skal:

 • velge en økonomiansvarlig blant styrets medlemmer
 • velge en personalansvarlig blant styrets medlemmer
 • beslutte hvem som har signatur og prokurarett
 • ha ansettelses- og arbeidsgiveransvar
 • overholde budsjettet for Attac Norge ut fra landsmøtets prioriteringer, og revidere budsjettet, og sørge for at organisasjonens regnskap blir ført
 • disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak
 • nedsette eventuelle underkomitéer
 • holde kontakt med den internasjonale Attac bevegelsen og informere om Attac Norge sin virksomhet i internasjonale fora
 • forberede og innkalle landsmøtet
 • forløpende følge opp vedtak fra landsmøtet og sikre den daglige driften av Attac Norge
 • følge med i medias dekning av Attac Norge og andre relevante spørsmål, oppfordre og ta initiativ til, samt koordinere, lobby-og påvirkningsarbeid og sikre aktiv deltagelse i media i spørsmål som er prioritert av Attac Norge
 • behandle søknader om økonomisk støtte fra forskjellige initiativ innen organisasjonen
 • sørge for åpen informasjonsflyt til lokallag, arbeidsgruppene og nettverkene
 • legge til rette for diskusjon og samarbeid mellom arbeidsgruppene og lokallagene i organisasjonen, støtte dem i deres arbeid gjennom å bidra med kompetanse og kontakter

6.3 LANDSMØTET

Landsmøtet er Attac Norges høyeste organ og samles ordinært hvert år innen utgangen av mars. Lokallagene velger delegater til landsmøtet etter en fordelingsnøkkel fastsatt av styret og basert på det samlede medlemstall for lokallagene. Arbeidsgruppene velger også delegater til landsmøtet. Hver arbeidsgruppe får tildelt likt antall delegater som de minste lokallagene. Kun medlemmer med fulle rettigheter kan velges som delegater, j.f. §7.1.

Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig dagsorden og frist for forslag til landsmøtet.

Endelig innkalling sendes ut minst 1 måned før landsmøtet til alle medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og delegatfordeling per arbeidsgruppe, innsendte forslag til vedtak, frist for påmelding og forslag til landsmøtet.

Regnskap og budsjett sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag og arbeidsgrupper så snart det er klart, og minst en uke før landsmøte.

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle påmeldte delegater, lokallag og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet.

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare valgte delegater har stemmerett. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller stemmerett.

Organisasjoner og ideelle institusjoner som har støttet Attac Norge økonomisk, uten bindinger og med en sum minst tilsvarende medlemskontingent uten rabatter, i gjeldende periode, kan hver møte med en observatør. Organisasjoner, institusjoner, bedrifter, kommuner og bydeler som har samarbeidet med Attac Norge politisk i gjeldende periode kan også møte med en observatør hver. Styret kan godkjenne hvem som er Attacs samarbeidspartnere.

Landsmøtet kan innvilge observatører talerett og forslagsrett. Ansatte i Attac Norge regnes som observatører med talerett med mindre annet blir vedtatt av landsmøtet.

Vedtektsendringer, endringer i plattformen og vedtak om å oppløse Attac Norge krever to tredels flertall. Øvrige vedtak fattes ved vanlig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Landsmøtet skal:

 • godkjenne innkalling og dagsorden,
 • godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode.
 • velge styret. Det skal tas hensyn til en balansert kjønns- og aldersfordeling og god geografisk spredning.
 • velge en kontrollkomité bestående av to medlemmer av Attac Norge med vararepresentanter,
 • velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Attac Norge med vararepresentanter i prioritert rekkefølge
 • behandle innkomne forslag fra medlemmene, lokallagene, arbeidsgruppene og styret,
 • vedta arbeidsplan for Attac Norge,
 • fastsette medlemskontingenten og fordele en andel av denne til lokallag og arbeidsgrupper,
 • vedta etiske retningslinjer for Attac Norge og eventuelle endringer av disse
 • velge revisor.

7. MEDLEMSKAP

§7.1 ORDINÆRT MEDLEMSKAP

Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Attac Norge med fulle rettigheter. Fulle rettigheter oppnås ved innbetalt kontingent i den gjeldende landsmøteperioden.

Medlemmene meldes inn i og betaler sin medlemskontingent til Attac Norge. Der det er aktive lokallag er medlemmene tilsluttet gjennom dette, ellers ved direkte medlemskap.

Medlemskapet opphører ved personlig utmelding, død, manglende innbetaling av medlemskontingent eller eksklusjon. Betaler ikke en person medlemskontingent på 3 år blir medlemmet slettet fra Attac Norges medlemsregister.

7.2 KONTINGENT

Medlemskontingent til Attac Norge fastsettes av landsmøtet og betales månedlig. Medlemskontingenten kan også betales årlig. For medlemmer som er tilsluttet et lokallag eller en arbeidsgruppe tilfaller en del av kontingenten lokallaget eller arbeidsgruppen. Landsmøtet vedtar fordelingen.

8. DISIPLINÆRTILTAK

Dersom et medlem eller en tillitsvalgt opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges etiske retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels flertall i styret i Attac Norge.

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. Får ikke klagen to tredels flertall, bortfaller klagen.

9. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Styret plikter å innkalle til ekstraordinært landsmøte

 • når en femdel av medlemmene i Attac Norge krever det,
 • lokallag og/eller arbeidsgrupper som representerer en tredel av medlemmene i Attac Norge krever det,
 • to tredeler av styremedlemmene krever det
 • et flertall av de stemmeberettigede på et landsmøte krever det

10. KONTROLL OG REVISJON

Kontrollkomiteen skal fortløpende holdes orientert om organisasjonens virksomhet og framlegge rapport for landsmøtet.

Regnskapsbilag og protokoller fra møter og vedtak som er gjort, skal legges fram for kontrollkomiteen når den ber om det.

Regnskapet for Attac Norge skal revideres av registrert revisor. Regnskapet skal framlegges for revisjon senest en måned før landsmøtet.

11. OPPLØSNING AV ATTAC NORGE

Organisasjonen kan oppløses etter forslag fra styret dersom to påfølgende landsmøter, hvorav det ene ordinært, med minst to tredels flertall vedtar det. Det skal gå minst 6 måneder mellom de to landsmøtene.

I tilfelle oppløsning skal landsmøtet velge et bostyre. Organisasjonens midler skal overføres til en annen organisasjon med et tilsvarende formål eller avsettes i et fond som skal benyttes til slike formål.

Vedtatt på Attac Norges oppstartsmøte 31. mai 2001
Sist endret av Attac Norges 22. ordinære landsmøte 18. mars 2024.