Hjem » Hva er Attac? » Politisk plattform for Attac Norge

Politisk plattform for Attac Norge

×Vår politiske plattform er grunndokumentet som beskriver hva Attac jobber med og hva vi mener. Plattformen revideres og oppdateres på landsmøtet.

Globalisering av finanskapitalen øker den økonomiske utryggheten og forsterker de sosiale ulikhetene. Dagens økonomiske globalisering innsnevrer de valg vanlige folk verden over kan gjøre i sin egen hverdag, samtidig som den omgår og dermed også svekker de demokratiske institusjonene og de suverene statene som skal forsvare fellesskapets interesser. I stedet for demokratiet setter finanskapitalen og deres eiere sin egen snevre, spekulative logikk i høysetet.

I en situasjon der denne omformingen av verden blir framstilt som en naturlov, opplever borgerne og deres representanter at deres egen politiske makt er svekket og at de må kjempe om makten til å bestemme over sin egen framtid. En slik svekkelse og en slik avmakt gir næring til antidemokratiske krefter. Det haster derfor med å snu denne prosessen gjennom å skape nye regulerings- og kontrollmidler, både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, som må være rettferdige og balanserte, besluttes demokratisk og ikke ved at mektige land og organisasjoner påfører svakere land slike. Vi har ofte nok erfart at regjeringene ikke vil gjøre dette med mindre vi presser dem til det. Skal vi møte den dobbelte utfordringen som faren for sosialt sammenbrudd og politisk apati representerer, kreves det derfor en sosial og folkelig mobilisering som gir ny og sterkere makt til borgerne og deres representanter.

Etter de siste tiårenes deregulering av finansmarkedene, har verden opplevd flere og større finans- og valutakriser. På det internasjonale finansmarkedet handles det hver dag for valuta, derivater og andre verdipapir til en verdi som er flere titalls ganger større enn aktiviteten i realøkonomien. Slik uhemmet handel øker faren for finans- og valutakriser, og fratar landene som rammes muligheten til å ha kontroll over egen økonomi. Finans- og valutakriser kan sette hele samfunn tiår tilbake i utvikling.

De siste tiårenes prosjekt for privatisering, liberalisering og deregulering har gitt oss en finanskrise med store realøkonomiske konsekvenser. Det har kunnet skje fordi folkevalgte organer ikke har hatt vilje og evne til å ta tilbake det demokratiske handlingsrommet og den politiske styringen med økonomien. Skylden for finanskrisen ligger hos grådige og oppfinnsomme finanskapitalister, og hos politikere som i oppgangstider har blind tiltro til markedets selvregulerende evne. Når så krisene kommer forventer de samme menneskene at staten skal stille opp og redde markedene fra seg selv. Svaret på krisene er reell politisk og demokratisk styring av økonomien, det må settes varige grenser for spekulantenes makt.

Disse krisene kunne blitt betraktelig mildnet gjennom innføring av en totrinnsskatt på valutahandel, og gjennom skattlegging av finanstransaksjoner. Det er vanlig å skattlegge virksomhet som kan ha skadelige konsekvenser for samfunnet. Attac mener dette også må gjelde for finansspekulasjon.

Et rettferdig internasjonalt skattesystem vil være et svært viktig virkemiddel for en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser. I dagens system gjør flernasjonale selskap bruk av verktøy som feilaktige internpriser og skatteparadiser for å øke sin fortjeneste, noe som er en viktig grunn til at utviklingslandene taper flere hundre milliarder dollar årlig i skatteinntekter. Dette systemet benyttes også av selskaper som er aktive i Norge, noe som er skadelig for norsk næringsliv og finansieringen av velferdsstaten. I tillegg har internasjonal skattekonkurranse en ødeleggende virkning. Dette er et kappløp mot bunnen, der forgjeldede regjeringer ender med å finansiere svært rike, utenlandske selskaper.

De sosiale følgene av nyliberalismen er spesielt alvorlig i land som de siste tiårene har måttet underkaste seg strukturtilpasningsprogrammene til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, noe som ofte skjer i samarbeid med økonomisk sterke enkeltland og/eller koalisjoner av flere slike land. Betjening av den offentlige gjelden tvinger regjeringene til å kutte til beinet i sosialbudsjettene. Brutale tiltak for privatisering og denasjonalisering blir stadig vanligere for å øke mulighetene for investorer til å hente ut profitt.

Velferdsordninger angripes overalt: Privatisering av utdanning, helsevesen, vann- og energiforsyning og andre offentlige velferdsgoder utgjør i økende grad en trussel mot velferd og demokrati både i rike land og i utviklingsland. I land der det finnes offentlige pensjonsordninger, blir lønnstakerne oppfordret til å gå over til ordninger med kommersielle pensjonsfond. Samtidig fører både omgjøring, utskilling og/eller privatisering av offentlig eide selskapsformer til at offentlig ansatte tvinges over i kommersielt baserte pensjonsordninger. Dermed blir deres egne arbeidsplasser i enda større grad underlagt absolutte krav om umiddelbar lønnsomhet. Slik blir nedslagsfeltet til finanskapitalen utvidet. Dereguleringen omfatter hele arbeidsmarkedet og fører til forverrede arbeidsforhold, mer utrygghet og arbeidsløshet, og nedbygging av sosiale sikkerhetsnett. Fagbevegelsen og andre folkelige organisasjoner er de viktigste motkreftene mot denne politikken.

Det viktigste formålet til et internasjonalt handelsregelverk må være å legge til rette for økonomisk utvikling blant dem som trenger det mest. Verdens handelsorganisasjon (WTO) fører en politikk som drives frem av de rike landene og hvor store selskapers adgang til markeder i utviklingsland har høyest prioritet. Det er ikke en oppskrift på utvikling i sør. Det er en oppskrift på avindustrialisering i store områder og enda sterkere dominans for de multinasjonale storselskapene. Siden årtusenskiftet har arbeidet i WTO stått mer eller mindre stille, mye på grunn av at utviklingslandene har stått sammen og nektet å vedta ytterligere liberaliseringer. Som en konsekvens av dette har forhandlingene av bilaterale og regionale frihandels- og investeringsavtaler eskalert. Rike land bruker sin økonomiske tyngde til å presse igjennom en politikk som tidligere har blitt avvist i WTO. Attac mener at dette ikke er forenelig med en bærekraftig utviklingspolitikk. Deregulering av markedene gjør det vanskelig for sårbare økonomier å utvikle en egen industri både på hjemmemarkedet og det globale markedet. I tillegg bidrar disse avtalene til en innskrenkning av det politiske handlingsrommet og mulighetene for hvert enkelt land til å styre sin egen utvikling og prioritere politiske satsninger i eget land.

Gjennom Oljefondet er Norge blitt en statlig finanskapitalist. Vi har tjent oss rike på å utvinne fossile energikilder som vi tilfeldigvis har hatt tilgang til. Attac Norge ønsker et nytt regime for norsk oljepolitikk, der oljeformuesforvaltningen også har som mål å løfte verdens fattige og å skape et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn. Vi krever derfor at følgende overordnede prinsipper skal legges til grunn: For det første: Reduser oljeutvinningstempoet. For det andre: Skjerp de etiske retningslinjene for staten som finanskapitalist, herunder øyeblikkelig nei til involvering i hedgefond og selskap med forgreining til skatteparadis.

Verdens stormakter bruker økonomiske og militære maktmidler for å bevare sin dominans. Attac Norge tar avstand fra slike maktpolitiske strategier. Vi oppfordrer også til aktivt arbeid for nedrustning og fred.

Urettferdigheten i verden gjør at mange må flykte fra sine hjem. Attac Norge jobber for en verden der ingen må flykte. Attac Norge ønsker en rettferdig og solidarisk politikk for folk på flukt.

Massemediene i Norge og internasjonalt blir i stadig større grad dominert av sterke økonomiske særinteresser. Kommersialisering og ensretting av medienes virksomhet undergraver offentlighetens rolle som arena for opplysning og demokratisk debatt. Attac Norge ønsker en aktiv mediepolitikk som stanser kommersialiseringen og legger til rette for et mangfold av selvstendige medier som forfølger journalistiske og demokratiske mål, og ikke snevre profittmål.

For å oppnå våre mål vil Attac Norge, i samarbeid med den internasjonale bevegelsen Attac og andre samarbeidspartnere i inn- og utland, bidra til å styrke debatten, utvikle og spre informasjon om våre saker og samarbeide om aksjoner og kampanjer, både nasjonalt og internasjonalt. Attac Norge tar ikke stilling til spørsmålet om norsk medlemskap i EU. Dette skal ikke hindre Attac Norge i å kunne uttale seg om EUs politikk.

Attac Norge vil:

  • Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien.
  • Beskatte kapitalinntekter, valutahandel og finansspekulasjon.
  • Avskaffe skatteparadis.
  • Bruke den norske oljeformuen aktivt både til fordel for verdens fattige, for et miljømessig og sosialt bærekraftig samfunn og opprettholdelse av gode norske velferdsordninger.
  • Arbeide for et åpent, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og investeringssystem med muligheter for politisk styring av markedskreftene for å ivareta innbyggernes sosiale behov, matsikkerhet og en forsvarlig ressursutnyttelse.
  • Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i gjeldsrammede land og en bruk av de frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling.
  • Forsvare det offentlige trygdesystem og motarbeide at det overføres til private pensjonsfond basert på spekulative finansplasseringer.

Det er store mål som Attac har satt seg. Det dreier seg om å gjenerobre områdene som er gått tapt for demokratiet til fordel for finanskapitalen. Vi vil motsette oss alle nye angrep på folkenes suverenitet for å sikre retten til investorene og andre kommersielle interesser, og på verdensbasis skape en mer demokratisk økonomi. Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap krever makten over vår verdens framtid.

Vedtatt av Attac Norges oppstartmøte: 31.mai 2001
Sist endret av Attac Norges 18. ordinære landsmøte: 2. mars 2019