Hjem » Hva er Attac? » Strategi 2021-2025

Strategi 2021-2025

Strategien vedtas og revideres av landsmøtet. Den beskriver de lange linjene i Attacs arbeid for perioden, mens den årlige arbeidsplanen er mer konkret for hvert år.

Vedtatt på Attac Norges 19. ordinære landsmøte 21. mars 2021

Strategien viser hvordan Attac Norge i den gitte perioden skal arbeide målbevisst med saker knyttet til vår visjon om en demokratisk og rettferdig forankret bærekraftig økonomi. Formålet med strategien er å knytte vårt arbeid opp mot de store problemene vi ser verden og Norge stå overfor under strategiens varighet. Strategien tar utgangspunkt i at vi står overfor disse presserende problemstillingene de neste årene:

 • Miljøkrise
 • Finansialisering
 • Storselskapers makt over samfunnsutviklinga
 • Institusjonalisert og følt avmakt for befolkningen
 • Global ulikhet

Som organisasjon er våre mål å:

 • Vise sammenhengene mellom dagens økonomiske system, global ulikhet og miljøkrise.
 • Spre kunnskap om og løfte frem løsningsorienterte alternativer i den offentlige norske debatten.
 • Belyse Norges rolle i den globale økonomien.
 • Jobbe for åpenhet i alle institusjoner og dermed styrke demokratiet.

Hvordan vi organiserer oss i kampen

Vi kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren. Vi jobber for en verdenshandel som setter miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter foran profitt.

Målene våre oppnår vi ved å:

 • Drive kunnskapsbasert aktivisme og folkeopplysning .
 • Påvirke norske aktører for å få gjennomslag for Attacs arbeid for en mer rettferdig verden.
 • Påvirke internasjonale prosesser gjennom samarbeid med organisasjoner i andre land og internasjonale nettverk.

Attac Norge er en solidaritetsbevegelse. Vi kobler sosiale kamper her hjemme med kamper som foregår i andre deler av verden. Selv om de får ulikt uttrykk fra sted til sted, så er det de samme systemene vi kjemper mot. Det er kamp mot sosial ulikhet og for demokratisk kontroll over samfunnsutviklingen som er vårt mål. I strategiens periode prioriterer vi å mobilisere bredt blant politisk engasjerte – det være beslutningstakere, sivilsamfunn eller enkeltindivid uten formalisert tilknytning – rundt om i Norge for å sikre varig endring.

Attac driver med kunnskapsbasert aktivisme. For å nå våre mål har vi aktivister over hele Norge. Her har vi enkeltstående aktivister, studentlag, lokallag, arbeidsgrupper, et styre og et sekretariat. Formålet for de ulike delene av organisasjonen er:

 • Enktelstående aktivister deltar i den offentlige debatten og fremmer politiske tiltak på lokalt nivå der de ser det som hensiktsmessig og ønskelig.
 • Studentlagene og lokallagene er forum for å tilegne seg kunnskap om Attac sine temaer, utvikle politikk og løfte diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå. Lagene har ansvar for å spre denne kunnskapen og politikken på lokalt nivå.
 • Arbeidsgruppene bruker eksisterende kunnskap om Attacs temaer, utvikler politikk og løfter diskusjoner fra lokalt til nasjonalt nivå.
 • Styret implementerer politikk fra arbeidsgruppene fra lokalt til internasjonalt nivå, samt legger langsiktige politiske og organisatoriske strategier for organisasjonen. Styret har ansvar for en demokratisk prosess med utveksling av kunnskap og politikk mellom styret, lokallagene, arbeidsgrupper og sekretariatet.
 • Sekretariatet bistår hele organisasjonen i sitt arbeid, og tilrettelegger for alle former for aktivisme.

Attac Norge er knyttet til det internasjonale Attac-nettverket. Vi samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt for å nå ut bredere og påvirke med vår spisskompetanse. Vi er også del av en rekke nettverk, allianser og initiativ for å sikre god informasjonsflyt om våre hovedtemaer, samt for å sikre politisk slagkraft.

Hvordan vi kommuniserer

Attac skal være en lett gjenkjennelig og respektert organisasjon for våre målgrupper. Vi skal ha en god tilstedeværelse i den offentlige debatten, og løfte perspektiver som ikke alltid kommer frem.

Flater:

 • Tradisjonelle medier: Attac skal være godt synlig i mediebildet nasjonalt, regionalt og lokalt.
 • Egen nettside: Attacs nettside skal være en kunnskapsbase med oppdatert, lettfattelig og god informasjon om vår politikk.
 • Sosiale medier: Attac skal bruke sosiale medier aktivt for å skape engasjement om våre saker og spre kunnskap.
 • Det offentlige rom: Attac skal ta plass i det offentlige rom og utføre aksjoner og demonstrasjoner for å rette oppmerksomhet til våre saker.

Våre primærmålgrupper er:

 • Samfunnsengasjerte. Attac treffer de som er samfunnsengasjerte, eller vil bli det. De som blir aktive i Attac har et engasjement for global rettferdighet og demokrati.
 • Beslutningstakere. Vi når både lokal- og rikspolitikere gjennom aktiv dialog og synlighet i den offentlige debatten. Vi tilbyr vår ekspertise på temaer vi jobber med.

Våre sekundærmålgrupper er:

 • Tillitsvalgte og medlemmer i interesseorganisasjoner. Vi samarbeider med fagforeninger og andre frivillige organisasjoner om våre saker og kampanjer.
 • Forskere.For forskere og andre fagfolk er vi en sparringspartner og vi bidrar til å spre kunnskapen deres.
 • Skoleelever. Vi gjør informasjon om våre temaer forståelig og engasjerende og sprer den gjennom informasjonsmateriell og foredrag til elever i videregående skole.

Hvordan vi påvirker

 • Kontinuerlig løfter og videreutvikler organisasjonens kunnskap om temaer som er relevante for våre satsingsområder.
 • Deltar i relevante politiske møter og innspillsrunder for våre hovedtemaer.
 • Møter med beslutningstakere på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.
 • Samarbeider om relevante problemstillinger med sivilsamfunn og interesseorganisasjoner, samt andre relevante aktører, fra lokalt til internasjonalt nivå.
 • Deltar i den offentlige debatten gjennom kronikker, debattinnlegg, redaksjonelle saker og en tydelig tilstedeværelse på relevante sosiale medier (som Facebook, Instagram, Twitter).
 • Knytter globale spørsmål til lokale problemstillinger, og mobilisere rundt alternativer fra lokalt til internasjonalt nivå.
 • Utvikler små kampanjer knyttet til våre hovedområder der styret og/eller organisasjonen ser det som hensiktsmessig å legge inn ekstra ressurser for å løfte/bidra til å løfte en sak høyt på dagsordenen.
 • Arrangerer debatter, samtaler og øvrige arrangementer om våre satsingsområder for å løfte relevante og pågående problemstillinger for våre målgrupper.

Våre politiske satsingsområder

1.1 Finansrettferdighet

Attac Norge skal

 • Spre kunnskap og engasjement om hvordan finanspolitikk kan brukes for å unngå flere finanskriser, redusere ulikhet og sikre mer demokratisk fordeling av samfunnets ressurser.
 • Løfte kunnskapsnivået til Stortinget, lokale beslutningstakere og medieaktører om menneskerettigheter og bærekraftig finans-, investerings- og næringspolitikk.
 • Formidle hvordan dagens finanspolitikk bidrar til global ulikhet og urettferdig fordeling av byrdene fra tapet av naturmangfold og klimaendringene, både på tvers av land og for kommende generasjoner, samt hvordan vi kan endre dette.
 • Spre kunnskap om pengepolitikkens mulige rolle som pådriver for bærekraftig og rettferdig utvikling.
 • Fortsette arbeidet med innføring av en finansskatt for global omfordeling.
 • Delta i debatten og i relevante nettverk for et rettferdig internasjonalt gjeldssystem der også kreditorer må ta sin del av regninga for råtne og illegitime lån.
 • Jobbe for enhetlig skattelegging av multinasjonale selskaper og bekjempe skatteparadisenes skadelige virkninger i den globale økonomien.

1.2 Rettferdig handels- og investeringspolitikk

Attac Norge skal

 • Fortsette å være en premissleverandør i debatten og hovedkilde til kritiske perspektiver rundt handels- og investeringsavtaler i Norge.
 • Være en hovedkilde til alternativ politikk i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).
 • Sikre at handelspolitiske hensyn ikke truer andre politiske hensyn som demokrati, miljøvern, menneskerettigheter, urfolks rettigheter, arbeidstakerrettigheter og matsikkerhet.
 • Være en tydelig stemme i den offentlige debatten om internasjonalt samarbeid ved å vise til at prinsipper for ubegrenset frihandel ikke sikrer bærekraftig og rettferdig internasjonal utvikling.
 • Skape engasjement i befolkningen rundt norsk investeringspolitikk, spesielt knyttet til oljefondets investeringer i utlandet.
 • Spre kunnskap om betydningen av rettferdige investeringer i kampen mot global ulikhet og for å sikre grønn omstilling.
 • Gjøre handels- og investeringsavtaler forhandlet gjennom EFTA til viktige innenrikspolitiske og solidaritets-spørsmål.
 • Motivere det norske sivilsamfunnet til å bidra mer aktivt i arbeidet for rettferdige og bærekraftige handels- og investeringsavtaler.
 • Sikre at «investor-stat-tvisteløsningsmekanismer» (ISDS), og tilsvarende løsninger som gir uforholdsmessig makt til storselskaper, ikke skal være en del av norske handelsavtaler
 • Jobbe for at multinasjonale selskap og investorer stilles til ansvar for miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd de er involvert i.

1.3 Digital økonomi

Attac Norge skal

 • Skape engasjement og debatt i befolkningen og medlemsmassen om den digitale økonomien og teknologiutvikling.
 • Formidle forståelig kunnskap om digital økonomi og hvordan dette er knyttet til temaer som demokrati, personvern, handel, global ulikhet og samfunnsutvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Fremme politiske løsningen som sikrer at verdiskaping knyttet til bruk av data kommer folket til gode og som hindrer digitale monopoler.
 • Jobbe for at Norge ikke inngår handelsavtaler som går på bekostning av borgernes datasikkerhet, arbeidstakernes rettigheter og våre muligheter til å regulere teknologiutviklingen.
 • Sikre utviklingen av en demokratisk digital offentlig infrastruktur.

1.4 Miljø

Attac Norge skal

 • Etablere oss i det offentlige ordskiftet som en organisasjon som jobber med sammenhengen mellom miljøpolitikk og økonomisk politikk.
 • Sikre at hele organisasjonen opparbeider seg kunnskap om sammenhengen mellom miljø og økonomi.
 • Formidle kunnskap og skape debatt om bærekraftskapitlene i handelsavtaler, og vise handels- og investeringsavtalers konsekvenser for miljø og klima.
 • Være en hovedkilde til kritiske perspektiver på handelspolitikk, finans, miljø, økonomi og bærekraftig utvikling.
 • Bruke vår gode relasjon til fagbevegelsen til å også være en brobygger på miljøspørsmål i debatten rundt arbeid og miljø.
 • Fremme alternative økonomiske modeller til politiske aktører, og løfte dem i den offentlige debatten rundt alternativer til dagens nyliberalisme.
 • Vise hvordan det er mulig å organisere en sosial, solidarisk og miljømessig bærekraftig verdiskaping.

Organisasjonens utvikling

 • Attac er en aktivistorganisasjon, og gjennom aksjoner skal vi fortsette å være en kreativ kraft i det politiske landskapet.
 • Alle som hører om Attac skal forstå at det er en aktivistisk og medlemsdrevet organisasjon som er en del av en internasjonal solidaritetsbevegelse.
 • Gjøre Attac-medlemskap til det naturlige steget for å engasjere seg for global rettferdighet og mot global ulikhet.

Attac Norge skal

 • Øke antall medlemmer i perioden.
 • Øke aktiviteten blant allerede eksisterende medlemmer.
 • Gjøre verving til en integrert del av Attacs kommunikasjon og aktivitet.
 • Gi arbeidsgrupper og lokallagsmedlemmer god mulighet til å delta i beslutningsprosesser i organisasjonen, og sørge for god støtte fra sin kontaktperson sentralt.
 • Gjøre lokallag og arbeidsgrupper til en arena for medlemmer som ønsker å utforme Attacs politikk, påvirke organisasjonen og være en del av Attac.
 • Øke antall aktive lokallag og arbeidsgrupper som er involvert i kampanjer og aksjoner fra lokalt til nasjonalt nivå.
 • Være en viktig alliansebygger mellom aktivistorganisasjoner og fagbevegelse.
 • Delta aktivt på internasjonale og europeiske nettverksmøter.
 • Lage oppdatert materiell, som hefter og løpesedler, knyttet til aktuelle saker og gjøre dem tilgjengelig for aktivister, skoleelever, lærere og andre sivilsamfunnsorganisasjoner.
 • Levere tilgjengelig informasjonsopplegg om våre kjernesaker, som foredrag og deltakelse på arrangementer.
 • Sikre en forsvarlig og bærekraftig økonomisk drift for organisasjonen.
 • Jobbe for økte og flere inntektskilder for å gi organisasjonen flere økonomiske bein å stå på.