Møte i Europagruppa om boligpolitikk

27. august

19:00 – 20:30

Felleshuset i Langgata 17

Europagruppa i Attac Norge har jobbet mot innstrammingspolitikk og økende ulikheter i Europa. Fremover ønsker vi å knytte fordelingspolitikk til grønn omstilling. Vi vil studere ulike former for solidarisk økonomi som kan realiseres på siden av markedsøkonomien. Vi vil finne ut om et grønt skifte finansiert av en «Green New Deal» kan realiseres innenfor dagens rammer og samtidig være et skritt på veien mot en mer demokratisk økonomi. Vi vil spre kjennskap til økonomer, filosofer o.a. som har alternative forslag til den rådende økonomiske modellen. Gjennom kontakt med sosiale bevegelser, solidaritetsnettverk, samvirker, kooperativer og andre initiativ nedenfra vil vi bidra til å bygge bro mellom økonomiske teorier og praktiske initiativ.

Utgangspunktet vårt vil være studier av hvordan deler av boligsektoren kan utvikles uten de tradisjonelle markedskreftene, som en såkalt «tredje boligsektor». Samtidig ønsker vi å bidra til etablering av konkrete pilotprosjekter i Oslo. Et tilbud av pris- og omsetningsregulerte boligkooperativer vil vise at ikke all utvikling er avhengig av investorer som krever høy avkastning. Det er ikke hogget i stein at all økonomi vil stoppe opp uten vekst, men det krever en annen organisering og andre finansieringsmodeller. En finansiering som forutsetter at prosjektene både bidrar til et grønt skifte og er initiert av boligbyggelag med en sosial beboerprofil og intensjoner om å gi noe tilbake til byen. Husbanken ble etablert for å subsidiere boligreisningen etter krigen. Dagens klima- og naturkrise krever offentlige initiativ på nytt.

Flere land i Europa har en stor tredje boligsektor, men mange steder er slik boligsubsidiering og markedsregulering truet av nyliberal politikk. Investorene trenger utvidete markeder til eiendomsspekulasjon. Samtidig øker ulikhetene, bolignøden blir mer prekær og krav om anstendige boliger til en overkommelig pris samler folk til protest i gatene. I Oslo øker også andelen folk som ikke har råd til å bosette seg i byen. Det reises krav om rimelige utleieboliger og kommunale leiligheter. Men svaret som oftest gis, er å hjelpe folk inn på det kommersielle boligmarkedet. Å eie sin egen bolig skal være Den Norske Boligmodellen, å eie i fellesskap skal være mindre gunstig. Denne boligpolitikken har bidratt til å plassere Norge i verdenstoppen av privat husholdningsgjeld, noe som innebærer stor risiko for finansiell ustabilitet og krise. Samtidig er dagens økonomi avhengig av disse digitale pengene som sprøytes inn i systemet, garantert av boligkjøperne!

Her er mye å ta fatt på! Er du interessert i disse sammenhengene og vil du være med og:

  • samle kunnskap om solidarisk økonomi, modeller for rettferdig grønn omstilling (“Green New Deal”), ikke-kommersiell boligpolitikk og boligkamp i andre land
  • samle fakta om tomte- og boligspekulasjon i Oslo
  • følge med på utviklingen av Oslo Byråds initiativ for en ny kommunal boligpolitikk
  • arrangere møter og seminarer, lage infomateriale, bruke sosiale medier og produsere intervjuer og videoreportasjer
  • delta i forberedelsene til Tøyen Boligfestival, knytte kontakter til grupper som vil stifte boligbyggelag i Oslo og etablere en egen ressursgruppe av personer med relevant kompetanse.
  • jobbe med konkret boligpolitikk, f.eks. fremme forslag til Stortinget om å endre husleieloven, plan- og bygningsloven, fjerne forbud mot å stille krav i utbyggingsavtaler, styrke Husbanken, skifte av skatt fra inntekt til eiendom, fremme lovforslag om ikke-kommersielle boligorganisasjoner

 

Dersom du er interessert i å jobbe med dette, men ikke kan komme på møtet, så meld din interesse til oslo@attac.no.

Sted:

Felleshuset i Langgata 17

Langgata 17, Oslo

Tid:

tirsdag 27. august

19:00 – 20:30

Arrangør(er):