Ludditer ødelegger en maskin (illustrasjon fra 1812)

Teknologikritikk og digitalisering – En diskusjon med historien

27. februar

18:00 – 19:30

Frivillighetshuset, K2 (7. etasje)

English text below

Vi er fanget i en varig tilstand av rask teknologisk endring. Samtidig er våre samfunnsstrukturer og ordskiftet karakterisert av treghet hvor gamle løsninger ofte blir gjenoppfunnet. Dette er utganspunktet for dette møtet om historiske personer og grupper som har vært kritiske til retningen til teknologi- og samfunnsutviklingen i sine respektive tider.

Det er mange likheter med dagens teknologidebatt sett opp mot debatter i tidligere perioder hvor teknologien både har blitt fremstilt som muliggjørende men samtidig truende. Vi finner også mange interessante kritikker av den teknologiske utviklingen som har klangbunn i dagens situasjon. Alt fra Ludittenes kamp mot en plass i industrien på tidlig 1800-tallet, norske informatikeres arbeid med arbeiderbevegelsen på 1970-tallet, og den radikale Tiqqun-bevegelsens kritikk av kybernetiske ideer rundt årtusenskiftet.

Istedenfor å bli overveldet og apatiske i møte med kompliserte algoritmer og stadig endrende premisser for samfunnstutviklingen, ønsker jeg å vise tidligere eksempler som kan hjelpe oss med å formulere gode og kritiske spørsmål til dagens situasjon. Dette er avgjørende for å bidra til en teknologi- og samfunnsutvikling som er bedre for samfunnet og miljøet vi er en del av.

Det vil først være en presentasjon av Torjus Solheim Eckhoff som er stipendiat på Universitet i Oslo hvor han forsker på norsk digitaliseringshistorie.

Deretter vil det bli en uformell samtale hvor temaer i presentasjonen og større spørsmål knyttet til digitalisering og utviklingen av datateknologi kan diskuteres videre. Møtet vil i utgangspunktet være på norsk, men dersom det kommer noen som ikke snakker norsk vil presentasjonen bli på engelsk.

English

We are trapped in a perpetual state of rapid technological change. At the same time, our societal structures and discourse are characterised by inertia where old solutions often are reinvented. This is the starting point for this meeting about historical individuals and groups who have been critical to the direction of technology and societal development in their respective times. There are many similarities with today’s technology debate when compared to debates in earlier periods where technology was portrayed as potentially empowering but simultaneously threatening. We also find many interesting critiques of technological development that resonate with today’s situation. Everything from the Luddites’ struggle for a place in the industry in the early 19th century, Norwegian computer scientists’ work with the labour unions in the 1970s, and the radical Tiqqun movement’s critique of cybernetic control around the turn of the millennium.

Instead of being overwhelmed and apathetic in the face of complicated algorithms and constantly changing premises for societal development, I want to show previous examples that can help us formulate good and critical questions about the current situation. This is crucial for contributing to a technology and societal development that is better for society and the environment we are part of.

First, there will be a presentation by Torjus Solheim Eckhoff who is a PhD student at the University of Oslo where he researches the Norwegian history of digitalisation. This will be followed by an informal conversation where topics from the presentation and larger questions related to digitalisation and the development of computer technology can be discussed further. The meeting will initially be in Norwegian, but if there are attendees who do not speak Norwegian, the presentation will be in English.

Sted:

Frivillighetshuset, K2 (7. etasje)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

tirsdag 27. februar

18:00 – 19:30

Arrangør(er):