Derivater er en fellesbetegnelse på ulike typer verdipapirer, der verdien kommer fra verdiutviklingen på underliggende varer, aksjer, valuta, eiendom, lån, verdipapirer eller annet. Prisen på et derivat vil som regel variere mye kraftigere enn prisen på det underliggende produktet derivatet er avledet fra. Dette kan gi store fortjenester og store tap i løpet av kort tid. Den opprinnelige hensikten med derivater var at de skulle gi mulighet for økt sikkerhet for priser i framtidige forretningstransaksjoner (sammenfattes i stikkordet ”securisation”). Kjøperen av et derivat påtar seg en risiko for prisendringer. Den som ønsker å få en sikkerhet mot prisendring må betale en fastsatt ”forsikringspremie” til kjøperen av derivatet. Det er denne avkastningen på derivatet gjør det attraktivt for kjøperen. Opprettelsen av derivater kan være en måte å spre risiko for fall i verdipapirers verdi. Denne aktiviteten kalles hedging (se definisjonen av hedgefond).