Finansielle instrumenter (også kalt finansprodukter og derivater) kan være eiendomsrett til penger, verdipapirer eller andre eiendeler. Det kan også være kontraktfestede rettigheter til å motta eller levere penger, verdipapirer eller andre eiendeler på et framtidig tidspunkt. Verdipapirhandellovens § 2-2 har følgende inndeling av finansielle instrumenter:

• Omsettelige verdipapirer, det vil si de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, der i blant:
• Aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike.
• Obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike.
• Alle andre verdipapirer som gir rett til å tilegne seg slike verdipapirer eller som gir rett til kontant betaling.
• Verdipapirfondsandeler, det vil si andeler i fond (ref. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1) og verdipapirer som kan sidestilles med slike andeler.
• Pengemarkedsinstrumenter, som er de ulike instrumentene som vanligvis omsettes i pengemarkedet, slik som sertifikater og innskuddsbevis, med unntak av betalingsmidler.
Finansøkonomi er pengene som setter verdi på varer og tjenester i realøkonomien.