Opsjon (option): En opsjon er en rett til å kunne kjøpe en gitt mengde aksjer eller produkter til en fastsatt pris på et gitt framtidig tidspunkt. Når denne dagen gryr, kan den som sitter med opsjonen velge å kjøpe aksjene eller produktene til avtalte prisen. Om markedsprisen på dette tidspunkt er høyere enn den avtalte prisen, vil et videresalg innebære at kjøperen tjener differansen. Opsjoner på framtidig aksjekjøp har blitt mye brukt som bonus til sjefer fra bedriftsstyrer som har et sterkt ønske om at sjefene skal bidra til å drive opp aksjekursene. Finanskrisen har vist at slike avtaler har hatt en rekke negative effekter med hensyn til den risiko sjefer har vært villige til å ta for å drive opp kursene.