Solidarisk forvaltning av Oljefondet

Samir Abi fra Attac Togo om Oljefondet.

Sats på utdannelse

Forvaltningen av Oljefondet må defineres på grunnlag av dialog mellom norske myndigheter og Sør-aktører. Oljefondet kunne for eksempel brukes i en utviklingsbank for Sør. Uavhengig av hvordan fondet brukes må selskapers sosiale og miljømessige ansvar stå sentralt. Offentlig sektor bør prioriteres.

Hvilket syn har dere på fondet og dets kilder?Attac Togo

Opprettingen av et slikt fond viser at norske myndigheter har foregrepet den aktuelle situasjonen med fall i de internasjonale oljeprisene. I det lange løp vil sikkert Oljefondet bli brukt til å møte de store sosiale krisene som vil følge av at produksjonsaktiviteten reduseres og oljen blir en knapp ressurs.

Ja, fondet burde forvaltes i solidaritet med Sør, hvordan burde det foregå?

En forvaltning som er solidarisk med Sør forutsetter først en konsekvent investering i utdannelse og borgerlig dannelse, og til syvende og sist dannelse av selskaper som respekterer Sørs økologiske normer. Slike investeringer vil øke Norges prestisje i verden og redde millioner av mennesker fra uvitenhet og sult.

Hvilke tiltak må iverksettes for å forvalte fondet i solidaritet med Sør, i dag og de neste ti årene?

For det første er det nødvendig at den norske regjeringen går i dialog med aktørene i Sør for å klargjøre Sør-aktørenes forventninger til en slik assistanse. Den norske regjeringen må altså vise en reell vilje til å bistå, for å sikre en effektiv solidarisk forvaltning. En slik dialog kunne resultere i en utviklingsbank for Sør, en bank som delvis baseres på Oljefondet. Formålet med en slik bank vil være å finansiere de sektorene som den norske regjeringen og regjeringene i Sør blir enige om under deres
møter.

Etikk og prinsipper

Finnes det farer med et slikt fond? Hvordan kan man unngå at et slikt fond får en kontraproduktiv rolle i forhold til målene om utvikling og miljø i regionen, og arbeidsområder som dere engasjerer dere i?

Fondet som sådan representerer ingen fare, men det er ønskelig at forvaltningen av fondet skal bidra til å investere i prosjekter til svært høy rentekurs overfor land i Sør. Det faktum at fondet kan tjene på å investere i private selskaper som har økonomisk profitt som eneste mål, utgjør en risiko. Det er derfor nødvendig å vektlegge selskapenes sosiale ansvarlighet ved investering, og stille betingelser til at sosiale og miljømessige rettigheter skal overholdes.

Støtter Oljefondets etiske retningslinjer og prinsipper utviklingsmålene i deres land, region og arbeidsområde? Hvis ja, hva innebærer disse prinsippene?

Ved å insistere på at selskapene tar et sosialt ansvar og tar hensyn til økonomiske og sosiokulturelle
rettigheter, vil man oppnå økt velferd og mindre konflikt i de regionene man investerer i. En slik forvaltning støtter opp under varig utvikling i våre land, hvor kriger ofte startes på bakgrunn av en ujevn fordeling av inntektene som genereres ved utnytting av naturressurser.

Alternativ bruk av oljefondet

Bør fondet investeres i offentlige prosjekter?

Fondet burde i større grad tjene offentlige prosjekter i Sør, fordi disse genererer en rekke sosiale fordeler. Dette krever imidlertid etablering av en kontrollmekanisme for forvaltningen av fondet knyttet til sivilsamfunnet. Fondet må også støtte selskaper i Sør som satser på innovative prosjekter som er tilpasset det respektive miljø, og som respekterer økologiske og sosiale normer. Rollen til det norske sivilsamfunn så vel som sivilsamfunnet i Sør, spiller i alle tilfeller en vesentlig rolle.